Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2019/2020

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání

 

Celodenní provoz                 -           250 Kč/měsíc

Výše úplaty pro zapsané dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den – 125 Kč/měsíc

 

2. Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

a) vzdělávání pro děti k 31. 8. 2020 pětileté

b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

 

3. Snížení úplaty.

 

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte požádat ředitele mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli mateřské školy písemně.

 

5. Splatnost úplaty.

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní moci.

 

Dne:    1. 9. 2019                                                     Podpis ředitele: Mgr. Lucie Kopecká