ORGANIZACE DNE V MŠ

 

Čas Činnost dětí
06.40 - 08.00 Doba určená pro příchod do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání.Děti, již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity.
08.30 - 09.00 Individuální hygiena, svačina dle potřeby dětí.
08.00 - 09.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené předevšímna hry a zájmovou činnost, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, řízené tělovýchovné aktivity

IP s předškolními dětmi

Individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami komunitní kruh - přivítání dne, diskuze realizace frontálních činností řízených pedagogem

09.30 - 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku.

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování se s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem.

Herní činnosti na zahradě školy

11.30 - 12.15 Oběd, osobní hygiena dětí, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12.15 - 14.15

Četba pohádky

Odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby

Klidové aktivity

14.15. - 14.45 Hygiena, odpolední svačina
14.45 - 15.40

Spontánní a skupinové hry dětí

Pokračování v započatých dopoledních aktivitách

Individuální plánované činnosti

Rozcházení dětí

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit a aktuální situaci.Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku.