ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

„Barevný rok s Broučky“

logo

Mateřská škola Nový Hrozenkov - Vranča 312,
okres Vsetín, příspěvková organizace

 

 

Platnost od září 2015 do srpna 2018

 

 

 

 

 

 

č.j. 80/2015

 Dne 27. 8. 2015

 

č.j. 3/2017

Dne 22. 8. 2017

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

Identifikační údaje o škole …………………………………………………………………… 3

Obecná charakteristika školy ………………………………………………………………… 4

Podmínky vzdělávání ……………………………………………………………………….…4

Organizace vzdělávání ………………………………………………………………………...7

Charakteristika vzdělávání …………………………………………………………………….9

Vzdělávací obsah …………………………………………………………………………….10

Evaluační systém …………………………………………………………………………….17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Mateřská škola Nový Hrozenkov - Vranča 312, okres Vsetín, příspěvková organizace

sídlo: Nový Hrozenkov 312, 756 04 Nový Hrozenkov

e-mail: msvranca@seznam.cz

telefon: 571 451 875

mobil: 601 50 60 44

 

IČO: 70937559

ID datové schránky: 2kmsa7p

číslo bankovního účtu: 000000-1771492319/0800

 

Zřizovatel:

Městys Nový Hrozenkov 454

756 04

 

Ředitelka školy:

Mgr. Šárka Kotrlová

 

Toto školní kurikulum bylo zpracováno v souladu s RVP PV a na jeho zpracování a úpravě se podílely: Naděžda Plánková, Lenka Gaberová, Mgr. Šárka Kotrlová

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 27. 8. 2015, 22. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v malebném údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zelení. MŠ vykovává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, disponuje oplocenou školní zahradou s herními prvky pro děti. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí. Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt, zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. MŠ má dvě podlaží a sklepní prostory. Ve zvýšeném přízemí se nachází herna, třída (jídelna), prádelna, sklad lůžkovin, šatna, sociální zařízení, kuchyně a sklad potravin. V 1. patře je umístěna kancelář ředitelky a v prostorném sklepě se nachází sklad výtvarného materiálu. Současná kapacita školy je 23 dětí.

 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky

 

            Vstup do školy je řešen samostatným vchodem. Ve vstupní chodbě jsou viditelně umístěny informace pro rodiče a také sdělení školní jídelny, jídelníček. Navazuje dětská šatna, kterou pravidelně zvelebují nejen výtvarné práce dětí. Třída se skládá ze dvou místností, které jsou dostatečně prostorné, slunné a velmi dobře větratelné. Herna je uspořádána do různých tematických koutků tak, aby nabídka uspokojovala veškeré potřeby dětí. Nábytek třídy je moderní, funkční, odpovídající počtu dětí. Toalety umožňují dětem přiměřenou intimitu. Hračky a pomůcky odpovídají věkovému složení třídy a jsou dětem volně dostupné. V herně se nachází také klavír a tělocvičné nářadí. Výzdoba mateřské školy se mění v průběhu roku a ročních období. Na budovu školy navazuje školní zahrada s herními prvky. Prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů.

 

Životospráva

 

            Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava s vhodnou skladbou jídelníčku včetně zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována „spotřebním košem“. Děti nejsou do jídla nuceny, volí si velikost snědené porce dle vlastního pocitu. Vedeme děti k samostatnosti a vhodným stravovacím návykům. Dbáme na dodržování pitného režimu, pro tyto účely slouží dětem také poutavé barely
na vodu, které jsou umístěny ve třídě, na dosah všem dětem.

V naší mateřské škole je zajištěn pravidelný, ač flexibilní denní rytmus a řád. Učitelky vždy reagují na stávající situaci a jsou schopny jednotlivé činnosti v průběhu dne upravit
k aktuálním potřebám dětí.

Pobyt dětí venku je přizpůsoben klimatickým podmínkám, stavu ovzduší a jiným přírodním vlivům (silný mráz, nebezpečné náledí, vichřice, inverze apod.) Dostatek volného pohybu však mají děti nejen na školní zahradě, ale i uvnitř mateřské školy

 

Režim dne

 

Mateřská škola se z důvodu bezpečnosti zamyká v 8.00 a odemyká ve 14.30. Rodiče mohou do mateřské školy přijít kdykoli během dne, musejí však pro otevření dvěří zvonit na zvonek.

 

6:40  -   8:00   

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelce mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity.

8:15  -  8:30     

Ranní tělovýchovná chvilka.

8:30  -  9:00     

Podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (bereme v potaz individuální pocitu hladu dětí).

9:00  -  9:30

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný vývoj, prováděné podle ŠVP a v souladu
se zaměřením naší MŠ.

9:30 - 11:30   

Příprava na pobyt venku + pobyt venku (v případě výrazně nepříznivého počasí je připravena náhradní činnost pro děti v budově MŠ).

11:30  -12:20

Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpolední odpočinek

12:20 - 14:20

Odpočinek, spánek dětí.

14:20 - 14:30

Podávání odpolední svačiny v samoobslužném režimu.

14:30 - 15:40   

Volné aktivity dětí (především hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí si děti hrají na zahradě MŠ). Je to také doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

 

Psychosociální podmínky

           

            Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem prostředí vedoucí ke spokojenosti, jistotě a bezpečí. Vytváříme prostředí důvěry a vzájemné spolupráce. Při zápisu jsou rodiče i děti seznamováni s prostředím školy, třídy a se zaměstnanci. Rodičům nabízíme adaptační program, abychom dětem umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí do MŠ. Věkově smíšená třída umožňuje nově přijatým dětem příjemné podmínky pro adaptaci. Respektujeme přirozené dětské potřeby, klademe důraz na sociální potřeby dětí a vedeme je k sebeuvědomění, sebedůvěře, seberealizaci a samostatnosti. Všechny děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost je respektována a současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Děti jsou vedeny k samostatnému řešení svých problémů. Pedagogický styl s nabídkou umožňuje dítěti spoluúčast a samostatné rozhodování o způsobu, míře a náročnosti vzdělávání. Dáváme dětem možnost výběru a volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. Převažuje pozitivní hodnocení dětí. U dětí rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování.

 
 

Organizace

 

            Denní řád je dle potřeb přizpůsobován okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je také přílohou Školního řádu a řídí se těmito zásadami: maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly, každodenní pohybové aktivity, artikulační cvičení, ranní kruh, pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky, aktivní celodenní pitný režim, odpolední odpočinek, denní program, jeho organizace a nabídka činností. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Vyváženě plánujeme nabídku spontánních i řízených aktivit, vycházíme z potřeb a zájmu děti a
s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. Učitelky během dne organizují řízené činnosti tak, aby si z nich děti mohly vybrat. V herně je prostor pro spontánní hry, systém koutků umožňuje dětem vlastní aktivitu, organizování a experimentování. Děti mají hry
a pomůcky volně přístupné za předem dohodnutých pravidel.

 

Řízení mateřské školy

 

            Mateřskou školu řídí od července roku 2017 ředitelka školy Mgr. Šárka Kotrlová. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců MŠ jsou vymezeny v náplních práce. Nástroji řízení jsou všechny vnitřní směrnice, předpisy a řády školy. Vedení školy dbá na uskutečňování cílů, příjemné pracovní prostředí, pořádek, další vzdělávání zaměstnanců, spoluúčast na rozhodování, motivaci, spolupráci a zpětnou vazbu. Všechny záležitosti školy se pravidelně konzultují na jednáních pedagogických rad a provozních poradách. Je podporováno tvůrčí klima. Ředitelka má zpracován systém evaluace, kontrolní činnosti, vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků a vypracovává ŠVP PV ve spolupráci s učitelkou MŠ. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, s rodiči, Základní školou Nový Hrozenkov, PPP, SPC, logopedkou, Policií ČR, SDH Nový Hrozenkov a dalšími subjekty.

 

Personální a pedagogické zajištění

 

            Ředitelka je plně kvalifikovaná, má předepsanou pedagogickou způsobilost, ve školním roce 2017/2018 začne s kvalifikačním studiem pro ředitele škol. Učitelka mateřské školy je taktéž kvalifikovaná, je absolventkou bakalářského studia se zaměřením na předškolní vzdělávání. Čistotu a pořádek ve škole udržuje uklízečka - provozní pracovnice. Provoz školní jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny, stravu připravuje kuchařka s dlouholetou praxí. O hospodaření školy se stará paní účetní.

            Pracujeme podle pedagogických pravidel - vytváříme a dodržujeme pravidla a metody práce, které vedou děti k sebeuvědomění, vnímání, aktivitě, experimentování, k myšlení, formulování názorů, sebevědomí a odpovědnosti, používáme chování a jednání, které je pro děti příkladem, spolupracujeme s rodiči a mezi sebou v MŠ, bereme ohled na věkové a individuální zvláštnosti dětí, uplatňujeme nároky, které vedou dítě k aktivitě, úspěchu a rozvoji, podporujeme vše dobré, posilujeme vhodné chování a vyhýbáme se negativním komentářům, plánujeme, naplňujeme cíle RVP PV, ŠVP, upevňujeme žádoucí návyky a dovednosti, každý den pochválíme sebe i někoho z kolektivu.

 

 

 

Spoluúčast rodičů

 

            Spolupracujeme s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Nabízíme adaptační program. Rodiče se mohou zúčastnit programu s dítětem v MŠ a jsou vždy vítáni. Aktivně se účastní tvořivých dílen, besídek apod. Pravidelně seznamujeme rodiče se všemi aktivitami školy a záměry ŠVP, zveřejňujeme vzdělávací obsah, rodičům nabízíme spoluúčast, prezentujeme výsledky práce dětí. Práva rodičů jsou součástí Školního řádu. Rodiče mají právo kdykoli si vyžádat konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy a být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Seznamuje rodiče s portfoliem dítěte.

 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Nový Hrozenkov - Vranča je jednotřídní předškolní zařízení. Třída Broučků je smíšená a navštěvují ji děti od 2 do 7 let. Za děti, které odchází do základní školy, jsou přijímány děti nové, které doplňují stávající dětský kolektiv.  U nově přijatých dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program – návštěvy ve školce ještě před nástupem dítěte do školy a postupné zvykání si s rodinným příslušníkem při zahájení docházky. Děti do MŠ mohou být přijaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a to v případě, že škola má volnou kapacitu a jsou splněny podmínky pro přijetí dítě
k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle platných předpisů. Termín zápisu do MŠ stanovuje škola po dohodě se zřizovatelem v měsíci květnu pro přijetí dítěte na následující školní rok. Věkově smíšená třída přispívá k sociálnímu zrání dětí - novým dětem je usnadněn adaptační proces, přicházejí již do fungujícího kolektivu, starší děti jim poskytují přirozenou pomoc a vzory chování, děti se učí být k sobě ohleduplné, vzájemně naslouchat, minimalizují se projevy agrese, starší děti jsou samostatnější, mají pocit zodpovědnosti, složení třídy podporuje tvořivou hru, schopnost kooperace, komunikace a sebereflexe.

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro všechny děti mateřské školy, třídní program zpracovávají učitelky s ohledem na individuální potřeby konkrétní skupiny i jednotlivých dětí. Do naší MŠ docházejí také děti se speciálně vzdělávacími potřebami, mateřská škola spolupracuje s PPP Vsetín, s SPC Zlín, Valašské Meziříčí. Společně konzultujeme individuální vzdělávací plán, odklady školní docházky
u předškolních dětí nebo předčasný nástup do základní školy u dětí mimořádně nadaných.
V naší mateřské škole se v rámci našich možností snažíme dětem poskytovat logopedickou péči. Při práci s dětmi dbáme na správnou výslovnost, náležitě artikulujeme a rozvíjíme jejich slovní zásobu, také snažíme se zajistit materiální podmínky potřebné k rozvoji dětské řeči. Děti s mentální retardací postupně vedeme k samostatnosti, sebeobsluze a dodržování zásad osobní hygieny, rozvíjíme zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dítěte, prohlubujeme společenské chování, zapojení do kolektivu a navozování kamarádských vztahů, vedeme děti k akceptování autority učitelky. Vytváříme klidné prostředí, dítě správně motivujeme a snažíme se o individuální přístup. Zajišťujeme dostatek didaktických pomůcek zaměřených na cvičení soustředění a pozornosti.

 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

 

ŠVP mateřské školy Nový Hrozenkov – Vranča vytváří podmínky maximálního využití potenciálu každého dítěte dle jeho individuálních možností. Dítě vykazující známky nadání je podporováno a individuálně rozvíjeno konkrétní nabídkou dle jeho zájmu, schopností a mimořádného nadání. Snažíme se, aby nabídka byla pestrá a dostatečně široká. Reagujeme na speciální vzdělávací potřeby všech dětí. Nabízíme další aktivity dle zájmu a mimořádných schopností konkrétního dítěte. Pro individuální a skupinové činnosti v běžném provozu mateřské školy jsou dětem nabízeny didaktické a deskové hry, encyklopedie, časopisy pro předškoláky aj… K rozvoji dětí průběžně nakupujeme knihy, společenské hry, didaktické pomůcky, stavebnice apod. Rodiče dětí mimořádně nadaných mají možnost na základě vyšetření v PPP, požádat o vypracování individuální vzdělávacího plánu.

 

Vzdělávání dětí od dvou let

Dvouleté dítě má svá specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje. Nejvíce se učí nápodobou, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let: Je nutné mateřskou školu vybavit tak, aby měla: dostatečné množství hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, dostatečně zabezpečené skříňky k ukládání hraček a pomůcek ve třídě, dostatečné prostory pro volný pohyb a hru, případný odpočinek v průběhu dne, zázemí pro zajištění hygieny, dostatečně velký úložný prostor pro ukládání náhradního oblečení v šatně, přizpůsobený režim dne, který respektuje potřeby dvouletých dětí. Je nutné při adaptaci dvouletého dítěte aktivně podněcovat pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Filozofie mateřské školy je postavena na školním vzdělávacím programu, který je vytvořen v souladu s RVP PV a lze jej měnit a doplňovat dle potřeb školy. Základem ŠVP je osobnostně orientovaná výchova, která je postavena na konvergentním přístupu, jejímž základem je vedení dítěte k všestrannému rozvoji. Je kladen důraz na samostatný projev dítěte, dítě je bráno jako rovnocenný partner a pedagog má k dítěti vřelý vztah s respektem k jeho individualitě. Hlavním východiskem osobnostně orientovaného modelu výchovy je šťastné dětství. Mezi znaky OOM patří vztah k dítěti, mateřské školy k rodině a k počátečnímu vzdělávání, hra, učení, samostatnost, spontánnost, tvořivost, individualizace a alternativnost.

 

Cíle předškolního vzdělávání vychází z rámcových cílů:

 

Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání

 

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví, spokojenost a pohodu, nabízet vyváženou stravu, aktivní pitný režim, odpolední aktivity přizpůsobené věku a potřebám dětí, využívat prostředí MŠ k tělovýchovným činnostem, umožnit spontánní projevy tak, aby byl dodržen režim třídy, provádět logopedickou prevenci, rozvíjet touhu po poznání
  v hrách, výtvarných, pracovních a hudebních činnostech, adekvátně vyvážit řízené a spontánní činnosti, vzdělávat pomocí prožitkového učení, praktických zkušeností, experimentů, pokusů, manipulace, interakce s okolím, rozvíjet schopnosti komunikace, řešení problémů

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 

 • podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vštěpovat základní společenské návyky, využívat atmosféry ranního kruhu na příkladech ze života, literatury, učit se poznávat soucit, solidaritu, tvořit tradice školy, navštěvovat výstavy, divadla, besedy, spolupracovat při výzdobě školy, zachovávat oslavy narozenin a svátků, spolupracovat na tradičních akcích, seznamovat s historií městyse, dodržovat místní zvyky

 

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

 

 • tvořit příležitosti k rozvoji názorů, formulaci myšlenek, k zaujetí stanoviska, pomoci dětem orientovat se v prostředí, zajistit stejná práva a povinnosti pro všechny děti, pozitivně hodnotit dítě, klást důraz na pozitivní vztahy ve skupině, snažit se o samostatné řešení problémů a hodnocení situací, vyjádření názoru na dění kolem nás, rozebírat literární příběhy, spolupracovat s policií a jinými složkami

 

V naší mateřské škole uplatňujeme individualizaci vzdělávání, demokratický přístup    k dětem, organizační formy individuální, skupinové, frontální a částečně řízené, metody vzdělávání formou spontánní činnosti, prožitkového a sociálního učení, slovní, názorně demonstrační, praktické a aktivizující.

 

Tradice a rituály školy – oslavy narozenin, ranní kruh, Mikulášská besídka, vánoční dílny, karneval, velikonoční dílny, besídka ke Dni matek, Den dětí, pasování předškoláků, návštěva místní knihovny, muzea, hasičské stanice, základní školy, tradiční pouti.

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

            Vzdělávací obsah ŠVP tvoří šest hlavních tematických bloků, které jsou dále rozděleny do podtémat podle ročních období. Při realizaci vzdělávacího obsahu jsme se inspirovali Barevnými kamínky vzhledem k jejich prolínání pěti vzdělávacími oblastmi a zároveň jsme čerpali z barevné mozaiky denních činností podle jednotlivých publikací.

 

modrý kamínek: dítě a jeho tělo

modrá barva: barva nebe, vzduchu, vody

oblast: biologická

záměr pedagoga: stimulace, podpora růstu a vývoje dítěte, zlepšování tělesné zdatnosti, podpora rozvoje pohybových a manipulačních dovedností, učení sebeobsluze, vedení ke zdravým životním návykům a postojům

 

žlutý kamínek: dítě a jeho psychika

žlutá barva: barva slunce

oblast: psychologická

záměr pedagoga: podpora duševní pohody, psychická zdatnost, odolnost, rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů, funkcí, citů, vůle, sebepojetí, kreativity, sebevyjádření, stimulace osvojování a rozvoje vzdělávacích dovedností, podpora dalšího rozvoje, poznávání a učení

 

červený kamínek: dítě a ten druhý

červená barva: barva lásky, pochopení, vztahů, přátelství

oblast: interpersonální

záměr pedagoga: podpora utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace a pohodových vztahů

 

bílý kamínek: dítě a společnost

bílá barva: barva slavností, slavnostního oblečení

oblast: sociálně kulturní

záměr pedagoga: uvedení dítěte do společenství lidí, pravidel soužití, do světa materiálních, duchovních hodnot, kultury, umění, pomoci dítěti osvojit si dovednosti, návyky, postoje a umožnit mu podílet se na utváření pohody ve svém prostředí

 

zelený kamínek: dítě a svět

zelená barva: barva přírody, stromů, trávy, ekologie

oblast: environmentální

záměr pedagoga: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, dění, vlivu člověka na životní prostředí včetně zodpovědného postoje k životnímu prostředí

 

 

Integrované bloky

 

Téma:              CESTIČKA DO ŠKOLKY

Podtémata:     Už chodím do školky

Všichni jsme kamarádi

Nejsem na světě sám

Společně objevujeme svět

 

            Smyslem tématu je usnadnit novým dětem adaptaci na nové sociální a vzdělávací prostředí, seznámit je s budovou, zahradou a vybavením MŠ, rozvíjet základní společenské návyky, sebeobsluhu, dodržovat společně základní pravidla soužití a bezpečného chování, navázat nová přátelství a pomáhat si navzájem při všech činnostech. Seznámení s tématem rodiny a uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou.

 

Dílčí cíle

 

 • rozvoj psychické zdatnosti, komunikace verbální i neverbální, kultivovaného projevu, posilování poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…), získání citové samostatnosti, schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat, rozvoj sebeovládání, seznamování se s pravidly chování, rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým, posilování prosociálního chování k rodině, ve škole, ve třídě, vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….), povědomí o morálních hodnotách

 

Činnosti

 

 • hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost, setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování, aktivity adaptační, spoluvytváření pravidel soužití ve třídě, přípravy a realizace společenských zábav a slavností, aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost…) v jednání lidí, společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření, kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, zaměřené na poznání sociálního prostředí (funkce rodiny, členové, vztahy, mateřská škola - prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)


 

 

Očekávané výstupy

 

 • porozumět projevům emocí, zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory, zvládnout sebeobsluhu, hygienu, stolování, dodržovat dohodnutá pravidla, uplatňovat společenské návyky (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn), zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd., začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, zúčastnit se nabízených činností, komunikovat

 

 

Téma:              BAREVNÝ PODZIM

Podtémata:     Na zahrádce s motykou

Co jsem našel na poli

Jablíčkový čas

Když padá list

Z bláta do louže

Poznávám sám sebe

Podzim zpívá ukolébavku

 

            Integrovaný blok se týká pozorování a uvědomování si charakteristických rysů podzimu, pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů, seznamování se s prací na zahradě, sadu, poli, sklizni zeleniny a ovoce, rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Seznámení se se změnami počasí (déšť, mlha, sníh), lidským tělem, hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Získat povědomí o tom, jak se na zimu připravují zvířátka, kteří ptáci odlétají na jih, jak se člověk stará o zvířata v zimě.

 

Dílčí cíle

 

 • osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování atd.), rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)

 

Činnosti

 

 • praktické činnosti s přírodním materiálem, hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry, přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě, klimatických změn, poškozování přírody, společné vycházky a výlety do přírody, rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů, práce s knihami a obrazovým materiálem, výtvarné dovednosti a techniky, příprava ovocného a zeleninového pokrmu, ochutnávka pomazánek, pracovní činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu, pouštění draků

 

Očekávané výstupy

 

 • zvládnout jemnou motoriku (zacházet s nástroji, výtvarným a přírodním materiálem), vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, slovně reagovat, být citlivý k přírodě, chránit ji, využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích, zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, pohybem, rýmem, slovem atd., osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké, spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem

 

 

Téma:              KOUZELNÉ VÁNOČNÍ CINKÁNÍ

Podtémata:     Mikulášování

Než zazvoní Vánoce

Medový vánoční čas

Povídám, povídám pohádku

 

Tento blok začíná adventem, Mikulášskou besídkou s nadílkou a vánočními dílnami s rodinnými příslušníky. Je to období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce, na Vánoce. Seznamování s vánočními zvyky, tradicemi, zdobení stromečku, rozbalování dárečků, ochutnávání cukroví, zpívání koled a poslech pohádek.

 

Dílčí cíle

 

 • rozvíjet kultivovaný projev, využívat tvořivost, vytvářet prosociální postoje, poznávat obyčeje, vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách, rozvoj pozitivních citů dítěte, kulturně estetických dovedností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky, rozvoj kooperace, seznamování se světem pohádky

 

Činnosti

 

 • seznamování s vánočními zvyky a tradicemi, přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti, hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, příprava programu na Mikulášskou besídku s nadílkou, vánoční výzdoba vnitřních prostor MŠ, vánoční nadělování

 

Očekávané výstupy

 

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem, vyjadřovat své prožitky pomocí hudby a zpěvu, rozvíjet schopnost žít ve společnosti lidí, prožívat vánoční atmosféru, aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, učit se, radovat se ze zvládnutého, samostatně vyjadřovat myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog

 

 

Téma:              ZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Podtémata:     Přijel k nám nový rok

To to zebe

Už je zima, už je mráz

Zimní královna

Přišel k nám pan Karneval

Sněhové radovánky

Pohádkové zimní snění

 

Blok týkající se tradice Tří králů, karnevalu, masopustu, poznávání charakteristických znaků zimního období (mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka), bezpečnosti při chůzi na sněhu a ledu, zimních her, sportů, druhů zimního oblečení, péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Získání povědomí o časových a prostorových pojmech a geometrických tvarech. Příprava předškoláků na zápis do školy, čas pohádek a příběhů.

 

Dílčí cíle

 • osvojení si poznatků o pohybových činnostech, jejich kvalitě, rozvoj hrubé motoriky, receptivních i produktivních jazykových dovedností, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit, rozvoj spolupráce, časové představy

 

Činnosti

 

 • sezónní činnosti (hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu), příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, poslech čtených pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo, činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, médii…), estetické a tvůrčí aktivity, dramatické činnosti, sociální a interaktivní hry, výtvarné hry, pokusy a objevování, skupenství vody

 

Očekávané výstupy

 

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, nalézat nová řešení, chápat prostorové, časové pojmy, bezpečná orientace v prostoru

 

 

 

Téma:              ZEMĚ VONÍ JAREM

Podtémata:     Travička zelená

Já jsem malý koledníček

Žežuličko, kde jsi byla?

Šel zahradník do zahrady

Rozvíjej se poupátko

Jarní bublání

Jaro v trávě

Kamarádi zvířata

 

Integrovaný blok obsahuje charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se přírody (hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin), práce na zahrádce, život u vody, poznávání zvířat a jejich mláďat. Seznámení se s tradicemi, zvyky a významem Velikonoc, velikonoční dílna s rodinnými příslušníky a besídka ke Svátku maminek s předáním dárečků.

 

Dílčí cíle

 

 • rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.), jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu atd.), komunikace, tvořivého myšlení, řešení problémů, schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí

 

Činnosti

 

 • lokomoční pohybové činnosti (výlety, vycházky, pohybové hry s míčem), estetické a tvůrčí aktivity - grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, navlékání, různé výtvarné techniky, lepení, rytmizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, taneční prvky, poslech, skupinový i sólový zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s knihami a encyklopediemi, antonyma, homonyma, synonyma, tvorba rýmů, vět, pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení), oslava Svátku maminek

 

Očekávané výstupy

 

 • zvládnout pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, jemnou motoriku, jednoduché pracovní úkony, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky, utvořit rým, poznat a vymyslet synonyma, homonyma a antonyma, porozumět slyšenému, zaměřovat se na to, co je důležité, hledat souvislosti, prožívat radost z poznaného a zvládnutého, porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené, osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, smysluplné a přínosné

 

Téma:              SVĚT OČIMA DĚTÍ

Podtémata:     Naše země kulatá

Malý cestovatel

Tady bydlím já

My jsme Valaši

Hádej, čím jsem

Těšíme se na prázdniny

Jak se chodí do světa

 

Tematický blok seznamuje s elementárními poznatky o naší zemi, cizích zemích, našem bydlišti, zvycích a historií Valašska. Obsahuje zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži, dopravní prostředky, bezpečnost dětí v dopravním provozu, varování na nebezpečí (uvědomovat si své možnosti a limity, pud sebezáchovy, umět požádat druhého o pomoc), které na nás číhá o prázdninách (neznámý prostor, cizí lidé, zvířata), profese a nástroje. Součástí je rozloučení s předškoláky (pasování na školáky), oslava Dne dětí a výlety do okolí (návštěva muzea, hasičské stanice, policie, tradiční pouti).

 

Dílčí cíle

 

 • vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými (bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, obezřetnost vůči neznámým lidem), rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, adaptovat se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly, zdokonalovat se v pracovních činnostech, osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích, všímat si zajímavostí života v přírodě, zajímat se o poznání naší planety, rozvoj jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu atd.), užívání všech smyslů, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností pocit sounáležitosti se všemi lidmi, rozvoj komunikace verbální, neverbální, kultivovaného projevu, tvořivosti, poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Činnosti

 

 • spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou, smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu, vycházky do přírody (pozorování a zkoumání přírodních ekosystémů, kulturních i technických objektů a jevů), hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, hry na zahradě s pískem, vodou, kameny, kognitivní činnosti (otázky – odpovědi), psychomotorické hry, příležitosti a činnosti směřující k ochraně osobního bezpečí, komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest, vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo, spontánní, společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření, spolupráce ve dvojicích, skupinkách, oslava Dne dětí, pasování předškoláků, výlety do okolí

 

Očekávané výstupy

 

 • mít povědomí o významu životního prostředí, pečovat o něj, starat se o rostliny, třídit odpad, všímat si změn v počasí i přírodě, zachycovat a vyjadřovat skutečnost i své představy výtvarně, učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, chápat, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vést rozhovor, domluvit se slovy i gesty, učit se nová slova a aktivně je používat, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, uvědomovat si, zachytit a vyjádřit příjemné a nepříjemné citové prožitky, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se chránit a kde v případě potřeby hledat pomoc

 


EVALUAČNÍ SYSTÉM

 

Cílem evaluace je zkvalitňování vzdělávání ve škole jako celku. Náš evaluační systém obsahuje tyto oblasti hodnocení:

 

 1. Hodnocení školního vzdělávacího programu, ročního plánu školy
 2. Kvalita podmínek vzdělávání
 3. Zpracování a realizace integrovaných bloků
 4. Hodnocení práce pedagogických a provozních pracovníků - včetně sebehodnocení
 5. Výsledky vzdělávání
 6. Stanovení odpovědnosti pedagogů

 

1) Hodnocení školního vzdělávacího programu

 

Kdo hodnotí: všichni zaměstnanci školy, rodiče, veřejnost

Jak hodnotíme: srovnáváním s kritérii, sledováním osobní zodpovědnosti za plnění daných, úkolů, anketou, rozhovory

Kdy hodnotíme: zaměstnanci pravidelně 1x ročně na závěrečném jednání pedagogické rady nebo kdykoliv v průběhu školního roku podle potřeby, jednotlivé integrované bloky a podtémata po ukončení

Kritéria hodnocení kvality školního vzdělávacího programu: obsahuje vše, co požaduje rámcový vzdělávací program, dodržuje cíle vzdělávání, podává ucelený obraz o mateřské škole (způsob práce, poskytované vzdělání …), je reálný v konkrétních podmínkách školy, je dokladem cílevědomosti práce, obsahuje promyšlený systém vnitřní evaluace, funkční systém hodnocení, sjednocuje podstatné, ponechává učitelkám dostatek volného prostoru k tvořivosti a individualizaci vzdělávání, je pro jejich práci potřebný, obsahuje dohodnutá pravidla chování a jednání, je zpracován jasně, srozumitelně, výstižně, je dokumentem, který umožňuje další rozvoj školy a zkvalitňování výchovně vzdělávací práce ve třídě

 

    Hodnocení ročního plánu

 

            Kdo hodnotí: všichni zaměstnanci školy

Jak hodnotíme: písemnými připomínkami a podněty 

Kdy hodnotíme: na začátku školního roku – připomínkové řízení, na konci školního roku

Kritéria kvality ročního plánu: funkčnost, přehlednost, výstižnost, potřebnost

 

2) Kvalita podmínek vzdělávání

 

Kdo hodnotí: všichni zaměstnanci mateřské školy, rodiče dětí

Jak hodnotíme: porovnáním s kritérii podmínek předškolního vzdělávání v rámcovém

            vzdělávacím programu

Kdy hodnotíme: 1x ročně na závěrečném jednání pedagogické rady – písemně, anketou pro rodiče

Oblasti hodnocení: věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení mateřské školy, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů

 

K některým oblastem jsou vypracovány další dokumenty:

 

 • organizace mateřské školy je konkretizována školním řádem, ročním plánem, jsou zpracovány náplně práce všech pracovnic i  dodatky - dokumenty jsou přílohou tohoto programu nebo součástí ročního plánu školy
 • řízení mateřské školy je konkretizováno ročním plánem školy, který obsahuje plán kontrolní a hospitační činnosti, plán akcí školy s vymezenou zodpovědností jednotlivých pracovnic
 • spoluúčast rodičů na akcích školy je vyhodnocena zodpovědnou osobou podle těchto

kritérií: počet přítomných dětí a rodičů, úspěšnost akce u dětí a rodičů (míra zapojení), naplnění cíle akce, spolupráce s kolegyněmi, materiální zabezpečení, co se nepodařilo, závěry

 

Metody hodnocení: pozorování, rozhovory, atmosféra akce, anketa pro rodiče

 

3) Zpracování a realizace integrovaných bloků

 

Cílem hodnocení integrovaných bloků je dosažení efektivního vzdělávacího procesu vedoucího ke spokojenosti dětí, učitelek, rodičů a vytvoření podnětného a láskyplného prostředí.

 

 

Kdo hodnotí: učitelky ve třídě

Jak hodnotíme: porovnáním s kritérii

Kdy hodnotíme: po ukončení podtématu, na jednáních pedagogické rady, průběžně

Kritéria hodnocení: podpora kompetencí k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské

 

4) Hodnocení práce pedagogických a provozních pracovníků – včetně sebehodnocení

 

Všichni pracovníci školy mají jasně stanovené náplně práce, každoročně aktualizované další povinnosti nad rámec přímé práce s dětmi, vymezenou zodpovědnost za určené akce školy. Hodnocení práce pedagogických pracovnic je prováděno podle plánu kontrolní činnosti a plánu hospitační činnosti. Hodnocení práce provozních pracovnic je prováděno podle plánu kontrolní činnosti.

 

Kdo hodnotí: ředitelka MŠ, všichni pracovníci i vzájemně, rodiče dětí, veřejnost

Jak hodnotíme: pozorováním, rozhovory, diskusemi, analýzou třídní dokumentace, kontrolou, hospitacemi podle plánů kontrolní a hospitační činnosti, anketou pro rodiče

Kdy hodnotíme: průběžně v daných nebo dohodnutých termínech

Kontrolní činnost:   

 

Průběžná kontrola zaměřená zejména na: dodržování pracovní doby a její plné využívání, účelnost využívání pracovní doby, plánování a příprava vzdělávacího procesu, zajištění bezpečnosti, estetická výzdoba třídy i budovy, provádění úklidu dle rozpisu povinností provozní pracovnice denně, týdně, s důrazem na úklid zahrady, zakrývání pískoviště, hrabání všech ploch, zametání, hygiena a čistota všech místností

 

Kontrola dokumentace:          Školní vzdělávací program - průběžné doplňování

třídní knihy, vedení docházky - 1x měsíčně

evidenční listy, vedení, aktualizace - říjen, průběžně

diagnostika, záznamy - říjen, únor, červen

 

Kontrolní činnost na škole je usnadněna tím, že jsme všichni pospolu, vidíme na práci kolegyň, učíme se sdělovat si navzájem rady i připomínky k práci.                       

 

Hospitační činnost:

 

Slouží nejen ke kontrole, ale také ke sjednocování působení pedagogického kolektivu a výměně zkušeností. Termín hospitace, její cíl, způsob a zaměření bude oznámeno učitelce předem. Hlavním druhem hospitace bude hospitace komplexní - 2x ročně, zaměření na plnění cílů v ročním plánu školy. Dále hospitace monotématické, zaměřené na sledování úrovně konkrétních činností - hygienických, zdvořilostních, společenských návyků, vztahy mezi dětmi, vzájemný vztah mezi učitelkou a dětmi, atmosféra třídy,… Hospitace budou zařazovány dle potřeby, cíle budou sledovány i v průběhu komplexních hospitací,
při zastupování, apod.

 Sebehodnocení pracovníků:

 

Sebereflexe by měla probíhat neustále. Průběžně se ptáme, zda postupujeme správně, co je třeba zlepšit, změnit. Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek.  Poznatky získané průběžným vyhodnocováním vlastní práce nám poskytují zpětnou vazbu o kvalitě naší práce.

          

5) Výsledky vzdělávání

 

V procesu vyhodnocování stavu, kvality, efektivnosti vzdělávacího procesu a jeho výsledků, pravidelně shromažďujeme informace, analyzujeme je a rozhodujeme o dalším postupu. U evaluace vzdělávacích výsledků se jedná o sledování vzdělávacích pokroků a rozvoje dítěte. Dokumentujeme informace tak, aby mohl každý dítěti porozumět a vyhovět jeho individuálním možnostem, potřebám, schopnostem a dovednostem. V rámci kompetencí předškolního pedagoga projednáváme s rodiči pokroky dítěte a odpovídáme na dotazy.

 

Kdo hodnotí: učitelky ve třídě

Jak hodnotíme: porovnáváním s očekávanými výstupy

Kdy hodnotíme: stále

                           

6) Stanovení odpovědnosti pedagogů

 

 • školní a třídní vzdělávací program je v souladu s požadavky RVP PV, program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován, je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky a výsledky

 

Odborné činnosti

 

 • analyzovat věkové a individuální potřeby dětí, zajišťovat profesionální péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání, realizovat individuální i skupinové vzdělávací potřeby směřující k rozvoji dětí, osvojování kompetencí, samostatně projektovat výchovné a vzdělávací činnosti, využívat odborných metodik a uplatňovat didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí, provádět evaluační činnosti, výsledky evaluace samostatně uplatňovat v procesu vzdělávání, provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy, analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi, evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání a na získané podněty reagovat

 

 

 

 

 

 

Předškolní pedagog má vést vzdělávání tak, aby:

 

 • se děti cítily v pohodě, rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi, byl podněcován jejich rozvoj, měly dostatek podnětů k učení a radost z něj, bylo posilováno jejich sebevědomí a důvěra v sebe sama, měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně, byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka, seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité, mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat okolí, obdržely podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují

 

Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:

 

 • usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností, umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení, vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení