Školní vzdělávací program „S partou broučků na paloučku“


 
 

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín

Obsah

    

1.       Identifikační údaje o mateřské škole 4

1.1. Identifikační údaje o škole 4

1.2. Zřizovatel 4

1.3. Platnost dokumentu 5

    2.        Obecná charakteristika školy ………………………………………………………..8              

    3.         Podmínky vzdělávání 8

3.1.     Věcné podmínky ……………………………………………………………………..9

3.2. Životospráva 9

3.3. Psychosociální podmínky 10

3.4.     Organizace ………………………………………………………………………….11

    3.4.1.   Režim dne pro děti mladší 5 let je zpravidla organizován takto 12

    3.4.2.   Režim dne pro děti starší 5 let je zpravidla organizován takto 13

3.5. Řízení mateřské školy 13

3.6. Personální a pedagogické zajištění 14

    3.6.1.   Pedagogičtí pracovníci 14

    3.6.2.   Nepedagogičtí pracovníci 14

3.7. Spoluúčast rodičů 15

3.8. Spolupráce s institucemi 16

3.9. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 18

3.10.    Podmínky vzdělávání dětí nadaných 18

3.11.    Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 19

    4.         Organizace vzdělávání 21

4.1. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 22

    5.         Charakteristika vzdělávacího programu 22

5.1. Zaměření školy 22

5.2. Dlouhodobý plán školy 22

    5.2.1.   Sledované oblasti 26

5.3. Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 26

    5.3.1.   Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP 27

    5.3.2.   Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP 27

    5.3.3.   Pravidla pro zapojení další subjektů 27

5.4.   Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 28

    6.         Vzdělávací obsah 29

6.1. Vzdělávací oblasti 29

     6.1.1.   kompetence k učení 30

     6.1.2.   kompetence k řešení problémů 30

     6.1.3.   kompetence komunikativní 31

     6.1.4.   kompetence sociální a personální 31

     6.1.5.   kompetence činnostní a občanské 32

 6.2. Třídní vzdělávací program 38

 6.3.     Dílčí projekty a programy 38

     7.         Systém evaluace 38

7.1. Oblasti autoevaluace 39

7.2. Prostředky autoevaluace 40

7.3. Časový plán 43

7.4. Odpovědnosti a pravidla 43

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

  1. Identifikační údaje o škole 

 

NÁZEV ŠKOLY

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín

SÍDLO ŠKOLY

Nový Hrozenkov 736, 756 04, Nový Hrozenkov

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Lucie Kopecká

KONTAKTY

telefon     

 ředitelna

571 429 807

 I. třída „Berušky“

571 451 098   

 II. třída „Sluníčka“

571 429 806   

 III. třída „Motýlci“

571 429 808   

 IV. třída „Broučci“

571 451 875   

e-mail

 ms.novyhrozenkov@seznam.cz                  

datová schránka

 tbq7a

 

DATUM ZÁPISU DO REJSTŘÍKU ŠKOL   

1.1.2005

PRÁVNÍ FORMA

příspěvková organizace

ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL

IČO70938016 

IZO 107634074

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU

Mgr. Lucie Kopecká a pedagogický kolektiv

 

  1. Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE

Městys Nový Hrozenkov

ZASTOUPENÝ STAROSTKOU

Bc. Stanislavou Špruncovou

ADRESA ZŘIZOVATELE

Nový Hrozenkov 454, 756 04

KONTAKTY

telefon

571 451 578

602 511 322

email

starosta@novyhrozenkov.cz

podatelna@novyhrozenkov.cz
 

  1. Platnost dokumentu 

PLATNOST OD

1.9.2019

VERZE ŠVP

6

ČÍSLO JEDNACÍ

170/2009

AKTUALIZACE

 

DATUM PROJEDNÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ RADĚ

28.8.2019
 

................................................                                             .................................................

       ředitel školy                                                                                  razítko školy

                  Mgr. Lucie Kopecká 

 1. Obecná charakteristika školy

 

Rozhodnutím zastupitelstva obecního úřadu Nový Hrozenkov byla zřízena Mateřská škola Nový Hrozenkov č. 736, okres Vsetín, jako příspěvková organizace s účinností
od 1. 1. 2002.

Mateřská škola má od 1. 9. 2019 zřízena dvě místa poskytování vzdělávání, a to na těchto adresách:

 • Nový Hrozenkov č. p. 736

 • Nový Hrozenkov č. p. 312

 

Mateřská škola se řadí mezi školy s celodenním provozem, a to od 6:30 hod. – do 16:00 hod.

 

Kapacita školy je 108 dětí, které jsou rozděleny podle věku do 4 tříd: 

I. třída

„Berušky“   

pro děti 2 - 5 let

II. třída

„Sluníčka“

pro děti 5 – 7 let

III. třída

„Motýlci“

pro děti 2 – 5 let

IV. třída

„Broučci“

pro děti 2 – 7 let

 

Ve škole pracuje celkem 14 pracovníků, z toho 8 pedagogických pracovníků
a 6 nepedagogických pracovníků.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov č. p. 312, a školní jídelna – výdejna, která zabezpečuje výdej jídel v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov č. p. 736, které jsou připravovány ve školní jídelně Základní školy Nový Hrozenkov, která se nachází v blízkosti mateřské školy.

Mateřská škola má zřízena dvě místa poskytování vzdělávání a tudíž má 2 školní budovy, které jsou od sebe vzdáleny cca 3 km.

První školní budova, která poskytuje vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 736, se nachází ve středu městyse, za základní školou, stranou od hlavní silnice, v tichém prostředí obklopeném zelení, kopci a lesy.

Budova byla vybudována občany Nového Hrozenkova v akci „Z“ v letech 1978 – 1980
a 1. září 1980 byla uvedena do provozu jako dvoutřídní mateřská škola s vlastní kuchyní, sklady CO, hospodářskými místnostmi a kotelnou s kotlem na tuhá paliva. 

Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová, zděná s balkóny podél budovy,  přízemí je napojeno na velkou venkovní terasu. Hlavní budova prošla v letech 2013-2014  celkovou rekonstrukcí. Došlo k zateplení budovy, výměně oken, balkónů a vstupních bezpečnostních dveří. V interiéru budovy byly zrekonstruovány sociální zařízení v obou třídách, šatny dětí
i pedagogického personálu. Technický stav budovy je velmi vyhovující. 

Hlavní budova je rozdělena na přízemí a první patro, neboli na dvě třídy. I. třída „Berušky“ v přízemí a II. třída „Sluníčka“ v 1. poschodí. V přízemí i v poschodí se nacházejí šatny dětí
i učitelek, umývárny, WC, přípravny jídel, třídy a herny, které jsou po rozložení lehátek používány jako lehárny. Lehátka a lůžkoviny se ukládají do samostatných kabinetů, rovněž TV pomůcky a VV materiál jsou uloženy v kabinetech. V šatně zaměstnanců v 1. poschodí je umístěn logopedický koutek, který slouží k nápravě vady řeči u dětí.

K hlavní budově je pomocí spojovací chodby, kde je umístěna učitelská knihovna a sklad didaktických pomůcek a hraček pro děti, připojena budova menší, která původně sloužila jako kuchyně s přípravnami a sklady. Zároveň zde byla umístěna kancelář ředitele mateřské školy a rozsáhlá kotelna s kotlem na tuhá paliva a místem k ukládání uhlí. V roce 2008 -2009, z kapacitních důvodů, zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce tohoto objektu. Došlo ke zrušení kuchyně a kotelny, a místo toho byla vybudována III. třída s kapacitou 25 dětí, která je v provozu od 1. 9. 2009. Kancelář ředitele byla zachována a vznikla nová plynová kotelna.

V menší budově se nachází III. třída „Motýlci“ s třídou a hernou, která je po rozložení lehátek používána jako lehárna, se sociálním zařízením, koupelnou, šatnou a výdejnou jídla. Dále se zde nachází místnost na praní a žehlení prádla, sklad lůžkovin, sklad výtvarného materiálu
a úklidová místnost.

Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, vybavená novými hracími prvky.  Každá třída má své zastíněné pískoviště, přičemž je velké pískoviště na severní straně pozemku rozděleno na dvě menší pískoviště tak, aby jej mohly využívat třídy „Sluníčka“ a „Motýlci“, dřevěný domeček, altán, skluzavky, průlezky, kolotoč, cvičební sestavy apod.   V roce 2010 bylo v prostorách zahrady vybudováno provizorní dopravní hřiště, které chceme za pomoci dotací vybudovat dle našich představ, a zakoupena dětská vozítka s cílem seznámit děti s dopravní výchovu. Celkový ráz zahrady dotváří keře a stromy, které spolu s květinami vytváří příjemné prostředí.

Dopravní dostupnost mateřské školy je velmi dobrá. Cca 5 minut chůze od budovy je centrum městyse, kde se nachází autobusové zastávky v obou směrech, a cca 10 min. chůze od budovy se nachází vlaková zastávka. Parkování je možné přímo před bránou mateřské školy, které je nutno zrekonstruovat.

Druhá školní budova, která poskytuje vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov č. p. 312, Nový Hrozenkov, se nachází v údolí Vranča, u vedlejší silnice, obklopená zástavbou a zelení. 

Budova školy má dlouhou historii, která se začala psát roku 1897/98 vznikem Obecné školy, později založením divadelního souboru, základní školou a turistickou ubytovnou. Mateřská škola zde vznikla v roce 1958. Škola v minulosti prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.

Budova má dvě podlaží a sklepní prostory. Ve zvýšeném přízemí se nachází IV. třída „Broučci“, kterou tvoří třída, herna, která je po rozložení lehátek používána jako lehárna, sociální zařízení a dětská šatna. Dále je zde vstupní hala, prádelna vč. úklidové místnosti, sklad lůžkovin, kuchyň, sklad kuchyně, WC pro zaměstnance. V 1. patře je umístěna šatně pro zaměstnance, místnost na sušení a žehlení prádla, sociální zařízení a místnost na konání dílniček s rodiči. V suterénu se nachází kotelna, sklad výtvarného materiálu a sklad zeleniny.

K mateřské škole patří oplocená zahrada. Děti zde mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku, na skluzavce, průlezce, šplhadle a houpačce. 

Vcelku uspokojivá je dopravní dostupnost, zastávka autobusu se nachází cca 30 m od budovy mateřské školy. Parkování je možné na malém parkovišti přímo u mateřské školy.

 1. Podmínky vzdělávání

 

  1. Věcné podmínky

 

Třída Broučků včetně herny mateřské školy je rozdělena na různé hrací koutky a má dostatečné prostory vyhovující skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení odpovídá potřebám provozu, bezpečnostním normám, hygienickým a materiálním požadavkům. Nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a jejich uspořádání vyhovuje pohybu a potřebám dětí. Hračky, materiál a pomůcky k výtvarné činnosti jsou umístěny v dosahu dětí a jsou stanovena pravidla pro jejich užívání. Děti se svými výtvory podílí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Rodiče dětí poskytli souhlas s umisťováním výtvorů v budově MŠ, na webových a facebookových stránkách školy i na prezentační vitríně v centru městyse.

Hygienické podmínky odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory, provoz zařízení a provozoven. Kapacita je odpovídající, děti mají dostupné toalety s umývárnou. Vše je přizpůsobeno věku, výšce postavy a počtu hygienického zařízení na počet dětí ve třídě. 

Zahrada mateřské školy přímo navazuje na budovy MŠ a je vybavená moderními herními prvky, které umožňují dětem různé pohybové a jiné aktivity. Vnější prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

 

  1. Životospráva 

 

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v budově mateřské školy. Skladba jídelníčku je pestrá, vyvážená, plnohodnotná a zdravě připravovaná dle příslušných předpisů. Mezi jídly se dodržují adekvátní časové intervaly, taktéž pitný režim je samozřejmostí. Pití a jídlo je dostupné všem dětem. Děti nejsou do jídla nuceny, mají právo si určit velikost porce, popř. si přidat. Jsou vedeny k samostatnosti, správným stravovacím návykům a k používání příboru.
Z organizačních důvodů zůstává pevně stanovený časový odstup mezi jednotlivými jídly. Při stolování jsou děti vedeny k hygienickým a estetickým návykům. Respektujeme individuální potřeby dětí.

Režim dne je pravidelný, avšak natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí
v průběhu dne dle aktuální situace a potřeb.

Odpolední odpočinek je upraven podle individuálních potřeb dětí. Všechny děti odpočívají na lehátku alespoň 30 minut, kdy je jim nabídnut poslech četby na pokračování (poslech audio pohádky), poslech relaxační hudby či ukolébavky zpívané učitelkou. Děti s potřebou spánku zpravidla usínají, ostatní děti se pak věnují klidným činnostem ve třídě, zájmovým aktivitám, tak aby nerušily děti, které spí. V tuto dobu je dán i prostor pro individuální práci s jednotlivými dětmi.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku.  Chodí na vycházky do okolí nebo je využívána školní zahrada.

Všichni zaměstnanci poskytují dětem přirozený vzor v chování dle zásad zdravého životního stylu. 

  1. Psychosociální podmínky 

 

Pro děti vytváříme příjemné, estetické a pohodové prostředí. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti mají volnost ve výběru činností, mohou se svobodně rozhodovat pro jednotlivé činnosti, za předpokladu dodržení podmínek a pravidel bezproblémového soužití a bezpečnosti. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem a pravidly soužití.

Hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní potřeby a požadavků intimity. Potřebují-li pomoc, je jim poskytnuta. Děti chodí na toaletu během dne i odpoledního odpočinku bez dovolení.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i při vycházkách a ve třídě.

Na začátku školního roku společně s dětmi vytváříme pravidla soužití ve třídě, která se pak snažíme společně dodržovat, a která jsou umístěna ve třídě na viditelném místě.

Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace (rodiče s nimi mohou být ve třídě, za předpokladu, že jsou zdraví).

Pedagogové připravují pro děti pestrou nabídku činností a vycházejí ze zájmů dětí, složení třídy (věkové, počet chlapců x děvčat).  Nabídka je přiměřeně náročná věku dítěte. Činnosti probíhají v klidu bez soutěživosti. Děti mají rovnocenné postavení, dostávají srozumitelné
a jasné pokyny. Při výběru činností se snažíme o to, aby každé dítě zažilo úspěch, pocit uspokojení, děti při práci povzbuzujeme a kladně hodnotíme. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem.

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy (prevence šikany).   

Smíšená třída napomáhá přirozenému vývoji vztahů a chování mezi dětmi (starší pomáhají mladším), upevňuje přátelství a vytváří neformální skupiny mezi dětmi.

 

  1. Organizace 

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Máme zavedený režim, ve kterém je stanovena doba spontánních her a aktivit, řízených činností, stravování, pobytu venku, odpočinku, hygieny a cvičení. Denní řád je dostatečně pružný, neomezuje aktivity dětí, dětem je umožněno dokončit započatou hru. Umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Do denního programu jsou pro děti předškolního pravidelně zařazovány logopedické chvilky a pohybové aktivity.

Spolupracujeme s logopedkou, která zajišťuje u dětí nápravu řeči.

Dle zájmu rodičů zprostředkovává naše mateřská škola nadstandartní aktivity, které si rodiče financují z vlastních zdrojů.  Jedná se o plavecký a lyžařský výcvik. 

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

   1. Režim dne pro děti mladší 5 let je zpravidla organizován takto
     

6:00 - 8:30 hod.

 • příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání

 • děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity

 • probíhá individuální práce s dětmi

 • úklid hraček

8:30 - 9:00 hod.

 • hygiena

 • průběžná svačinka formou samoobslužného systému

9:00 - 11:30 hod.

 • řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti 

 • aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle ŠVP v souladu se zaměřením třídy

 • ranní cvičení, TV chvilky

 • osobní hygiena

 • příprava dětí na pobyt venku 

 • pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

 • v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy

11:30 - 12:15 hod.

 • oběd a osobní hygiena dětí 

 • děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do
  12:30 hod. (pozdější odchody dětí ruší odpočinek a spánek dětí)

12:15 - 14:15 hod.

 • spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba

 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 16:00 hod.

 • odpolední svačina

 • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí 

 • v případě pěkného počasí mohou tyto aktivity probíhat na zahradě mateřské školy

 

   1. Režim dne pro děti starší 5 let je zpravidla organizován takto
     

6:00 - 8:00 hod.

 • příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání

 • děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity

 • probíhá individuální práce s dětmi

 • úklid hraček

8:00 - 9:30 hod.

 • hygiena

 • průběžná svačinka formou samoobslužného systému

 

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 – 12:00 hod.

8:00 - 11:30 hod.

 • řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti 

 • aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle ŠVP v souladu se zaměřením třídy

 • ranní cvičení, TV chvilky

 • osobní hygiena

 • příprava dětí na pobyt venku 

 • pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

 • v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy.

11:30 - 12:15 hod.

 • oběd a osobní hygiena dětí 

 • děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do
  12:30 hod. (pozdější odchody dětí ruší odpočinek a spánek dětí)

12:15 - 14:15 hod.

 • spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba

 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 16:00 hod.

 • odpolední svačina

 • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 • v případě pěkného počasí mohou tyto aktivity probíhat na zahradě mateřské školy 

 • individuální péče s dětmi s OŠD

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě, že:

 • důvodem pro zrušení pobytu venku dětí je mráz pod -10 °C, déšť, silný vítr, inverze, náledí (nebezpečí úrazu) a mlha

 • 1 den v týdnu může být zařazen tzv. HRACÍ DEN – tento den může být využit pro diagnostickou činnost učitelů

 • jsou naplánovány akce s rodiči, divadelní představení pro děti, výlety, exkurze, besídky, dětský den apod.         

 

  1. Řízení mateřské školy

 

Zaměstnanci mají jasně vymezeny úkoly a pravomoci (viz. náplň práce pedagogických
i nepedagogických pracovníků MŠ zpracovaný ředitelkou mateřské školy). 

Máme vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. Chod mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. 

Na řízení mateřské školy se spolupodílejí všichni zaměstnanci, o zásadních otázkách se radíme, vybíráme nejvhodnější varianty řešení. Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry, ponechává zaměstnancům dostatek pravomocí, zasvěcuje je do případných problémů
a úspěchů, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Vypracování ŠVP je výsledkem práce celého týmu.

Všichni zaměstnanci zodpovědně plní úkoly na dané pracovní pozici. 

  1. Personální a pedagogické zajištění

Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole, splňují předepsanou odbornou kvalifikaci.

   1. Pedagogičtí pracovníci

Ve třídě Broučků pracují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice učitelky, které mají úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou, jedna učitelka ÚSV na gymnáziu, druhá učitelka v oboru předškolní pedagogika. Jedna pedagogická pracovnice si dále prohloubila vzdělání studiem na vysoké škole v oboru „Učitelství pro mateřské školy“, kde získala titul Bc. Dále jedna pedagogická pracovnice absolvovala logopedický kurz zakončený teoretickou
a praktickou zkouškou, díky čemuž mohou pracovat na postu „Logopedický preventista“. Obě pedagogické pracovnice mají plný úvazek u dětí, tedy 1,00 - 31 hodin týdně u dětí. Pedagogové se také aktivně zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, dle aktuální nabídky a svého zájmu, a sebevzdělávají se prostřednictvím odborné literatury
a časopisů.  Své nabyté poznatky poté předávají ostatním pedagogickým zaměstnancům na pedagogických radách a provádí o nich podrobnější zápis. Ředitelka plně podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání, které je zabezpečováno v rozsahu možností mateřské školy a zřizovatele.

   1. Nepedagogičtí pracovníci

Účetní má vysokoškolské vzdělání, uklízečka je vyučená, kuchařka vyučená v oboru a vedoucí školní jídelny – provozář.

Dále mateřská škola spolupracuje s logopedkou, která má vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika. Výuka probíhá dle předem stanoveného harmonogramu každou středu v logopedickém koutku v mateřské škole na č.p.736.

Všichni zaměstnanci MŠ jsou proškoleni v BOZP a PO, které provádí paní Jitka Novosadová (BOZP každoročně a PO jednou za 2 roky).

Věkové složení zaměstnanců je zastoupeno všemi věkovými kategoriemi. Kolektiv pracovnic tvoří stabilní tým, ochotný spolupracovat a rozvíjet se.

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna bezpečnost a optimální pedagogická péče dětí. 

Dle možností a podmínek je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, a to alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny. 

  1. Spoluúčast rodičů

 

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. 

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Veškeré informace naleznou na webových, facebookových stránkách naší mateřské školy, na korkových nástěnkách ve vstupní hale, na hlavních dveřích nebo z úst zaměstnanců MŠ.

Rodiče se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, sami přicházejí s různými nápady, nabízet pomoc a rady při řešení vzniklých problémů, přispívat finančními i materiálními dary na akce, výlety apod. Ve spolupráci s rodiči dětí přispíváme sběrem víček od PET lahví na nemocné děti a rozvíjíme tak v dětech sociální cítění.

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a podle možností vyhovět. Pedagogové také pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte
i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji či učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do portfolií svých dětí, která vedou třídní učitelky od nástupu dítěte do MŠ, a která je provází po celou dobu docházky do MŠ.  

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům pomoc v podobě poradenského servisu, zajištění vyšetření v PPP nebo SPC.

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost a nezasahují do života rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. ¨

 

  1. Spolupráce s institucemi

Mateřská škola úspěšně spolupracuje: 

 • se zřizovatelem

 • se ZŠ Nový Hrozenkov - návštěvy dětí v 1. třídě před zápisem, schůzka s učiteli před zápisem do ZŠ s cílem společně připravit děti na plynulý přechod z MŠ do první třídy ZŠ

 • s Plaveckou školou Valašské Meziříčí - předplavecká a zdokonalovací plavecká výuka dětí

 • se SKI areálem Razula Velké Karlovice - lyžařský výcvik dětí

 • s logopedem Mgr. Plánkovou - MŠ zajišťuje a platí logopedickou péči pro děti

 • s PPP Vsetín - při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí, konzultace

 • s SPC Kroměříž - spolupráce při péči s integrovanými dětmi

 • s knihovnou

 • s Policií ČR - ukázka výzbroje policistů, vozového parku

 • s Charitou Nový Hrozenkov – přednáška zdravotních sester

 • s canisterapeutkou

 • s pekárnou

 • se Speciálně pedagogickým centrem pro vady sluchu a vady řeči

 • s kolářstvím

 • s fotografickými studii

 • s provozovateli poutě

 • s Památníkem Antonína Strnadla

 • s Prima vizus

 • s Danem Tarabou – balonkový klaun

 • s Hasičským sborem Nový Hrozenkov - ukázka techniky 

 • s Lesy ČR – lesní pedagogika

 • s divadelními spolky

 • s Janou Šipulovou – zdobení baněk

 

  1. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je přizpůsobeno jejich potřebám, schopnostem a možnostem, tvorbou individuálních podmínek k rozvoji jejich osobnosti, učení, komunikaci s ostatními a samostatnosti. 

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se týkají podpůrná opatření, kdy první stupeň stanovuje mateřská škola, od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. V ŠVP mateřská škola stanoví: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP, pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP. 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je uplatňována diferenciace, individualizace vzdělávání při plánování, organizace činností vč. obsahu, forem i metod vzdělávání, realizace podpůrných opatření při vzdělávání, osvojení specifických dovedností
v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte
a stupni postižení, spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy a přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Učitelka vede portfolia dětí a pedagogickou diagnostiku, identifikuje odchylky ve výkonech, chování, projevech, o zjištěných skutečnostech informuje zákonné zástupce dítěte a ředitelku. 

Učitelka navrhuje podpůrná opatření 1. stupně podpory, vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP), který obsahuje: charakteristiku dítěte a jeho obtíží, stanovení cílů rozvoje dítěte, podpůrná opatření, metody práce s dítětem, organizaci vzdělávání, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitelek, podpůrná opatření jiného druhu a vyhodnocení účinnosti PLPP. Následně je po dobu 3 měsíců realizován PPLP. Učitelka poté vyhodnotí jeho účinnost,
a pokud je zjištěno, že podpůrná opatření stačí k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte, jsou podpůrná opatření realizována po dobu, kdy jsou efektivní v dosahování stanovených cílů rozvoje dítěte. Pokud je zjištěno, že opatření nestačí a u dítěte nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech (chování, projevech…), zákonný zástupce dítěte, na základě sdělení školy, kontaktuje ŠPZ. Škola pro účel diagnostiky dítěte v ŠPZ vypracuje zprávu o PLPP. ŠPZ provede diagnostiku dítěte a na jejím základě stanoví, zda je v kompetenci školy pokračovat
v podpůrném opatření 1. stupně nebo zda jsou speciální potřeby dítěte natolik závažné, že je třeba využít podpůrná opatření vyššího stupně podpory, pak se stává dítě klientem ŠPZ. Pokud ŠPZ přizná dítěti podpůrná opatření 2. - 5. stupně, jsou školou dítěti poskytována, vždy však s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Individuální vzdělávací plán škola zpracovává zpravidla pro dítě, které má speciální vzdělávací potřeby a je vzděláváno formou individuální integrace. Podkladem pro zpracování IVP je doporučení ŠPZ, žádost zákonného zástupce dítěte nebo rozhodnutí ředitelky školy. IVP je zpracováván bez odkladu, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení doporučení
a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vypracovává učitelka, za jeho vypracování zodpovídá ředitelka. Platnost IVP stvrzují podpisy učitelka, ředitelka, pracovník ŠPZ
a zákonný zástupce dítěte. Na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte je vzdělávání dítěte poskytováno podle IVP. IVP obsahuje identifikační údaje dítěte, závěry vyšetření ŠPZ, pedagogickou diagnostiku, cíle, organizaci vzdělávání, údaje
o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte vč. jména pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje.

 

  1. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vede portfolia dětí vč. diagnostiky, a tím se snaží odhalit mimořádné schopnosti a nadání dětí. 

Učitelka po vypozorování mimořádných schopností a nadání dítěte informuje rodiče, doporučí vyšetření dítěte odborníkem v PPP. Odborník poradny ŠPZ testováním (testy inteligence, výkonu, kreativity, didaktické testy) stanoví míru nadání dítěte a případně doporučí stupeň podpůrných opatření. Pokud zjištění vyžaduje vzdělávání dítěte formou IVP, poskytne ŠPZ škole potřebné podklady i metodickou pomoc. 

Podle přiznaného stupně podpory škola zajistí pro dítě odpovídající podmínky. Vzdělávání nadaného dítěte probíhá v běžné třídě formou individuální integrace. V případě nadání
v pohybových či uměleckých oblastech bude školou rodičům doporučován rozvoj dítěte
v některé z uměleckých škol nebo ve sportovních klubech. 

Učitelky při práci s nadaným dítětem dodržují vstřícnou neautoritativní komunikaci, pozorné naslouchání, dostatek prostoru pro seberealizaci, prezentaci a sebevyjádření, nerušit dítě, je-li zaujato činností, společně hodnotit, diskutovat, vybírat komplexnější činnosti, úkoly
s možností různé obtížnosti, s možností spolupráce, nenutit dítě do činnosti, podporovat jeho aktivitu, předkládat podnětný materiál. 

 

  1. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

Dětem je přizpůsobována organizace se střídáním činností, trénováním návyků, praktických dovedností, prostorem pro volné hry a pohyb.  Samozřejmostí je pravidelný režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí, individuální péče
a srozumitelná pravidla.

Mateřská škola je vybavena podnětnými, bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými pro dvouleté děti. Ve třídě jsou hračky nevhodné pro děti do tří let ve vyšších policích, tak aby byly dostupné pouze pro starší děti. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti. 

Ve třídě jsou dětem nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček
či pomůcek. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb
a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.  

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí. 

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. 

Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb
a volby dětí. 

Učitelky uplatňují k dítěti laskavý, avšak důsledný přístup, dítě přijímá pozitivně. V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře
a spolupráci s rodinou.

 1. Organizace vzdělávání

 

Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě žádosti o přijetí podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Žádosti se podávají ve stanoveném termínu. O přesném termínu je veřejnost informována prostřednictvím místního zpravodaje, plakátů umístěných ve veřejné vitríně, hlášením v místním rozhlase a na webových stránkách školy. K žádosti jsou rodiče povinni doložit lékařské potvrzení o řádném přeočkování dítěte. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze za předpokladu, že mají zvládnuté hygienické návyky, jsou alespoň částečně samostatné v sebeobsluze (oblékání, jídlo) a jsou schopné vzdělávacího procesu (tzn. např. vydrží určitou dobu v pozornosti tak, aby nenarušovaly vzdělávací činnosti).

Mateřská škola je čtyřtřídní s nejvyšším povoleným počtem 108 dětí. V současné době je kapacita mateřské školy naplněna na 97 dětí. Děti jsou podle věku rozděleny do čtyř tříd: 

 1. třída „Berušky“ - zapsáno 25 dětí

 2. třída „Sluníčka“ - zapsáno 25 dětí

 3. třída „Motýlci“ - zapsáno 25 dětí

 4. třída „Broučci“ - zapsáno 22 dětí

Třída „Broučci“ je heterogenní s dětmi ve věku 2–7 let. Ve třídě pracuje paní učitelka Bc. Lenka Gaberová s paní učitelkou Terezou Dědkovou. Třída je zaměřena na logopedickou prevenci, Metodu dobrého startu a je uzpůsobena pro povinné předškolní vzdělávání. Klademe důraz na budování kladného vztahu k přírodě a okolí, využíváme klasické výukové metody, ke kterým řadíme metody slovní (vyprávění, vysvětlování, práci s textem, rozhovor), názorně – demonstrační (předvádění, pozorování, práce s obrázky),
dovednostně – praktické (napodobování, manipulace, experimentování), vytváření dovedností a produkční metody. Dále využíváme metody aktivizující, ke kterým patří metody diskusní, řešení problémů, situační, inscenační a didaktické hry, a také využíváme komplexní výukové metody, které obsahují frontální, skupinovou, individuální, individualizovanou výuku a samostatnou práci dětí.

Ve shodě s RVP PV využíváme metodu prožitkového a kooperativního učení hrou a činností dětí. Snažíme se v hojné míře uplatňovat situační učení, ale i spontánní sociální učení založené na nápodobě. Velký prostor věnujeme volné hře dětí.

Vzdělávání dětí je založeno na principu vzdělávací nabídky, individuální volbě a aktivní účasti dítěte, kdy je pro nás velmi důležité uplatňovat princip úspěchu, radosti a svobody.

Vzdělávání v naší MŠ se snažíme orientovat, v souladu s RVP PV, tak, aby si děti již od útlého věku osvojovaly základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání, doplňovat a podporovat rodinnou výchovu, zajistit dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Smysluplně obohacovat denní program dítěte a případně poskytovat odbornou péči. Snažíme se maximálně podporovat individuální vzdělávací možnosti dětí, výuku přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny. Dětem poskytujeme vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, ve kterém se cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních.

 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  

- pedagogická pomoc při organizaci náročnějších činností 

- činnosti spojené s pobytem venku 

- pedagogický dozor při aktivitách mimo objekt MŠ 

- výdej obědů (nalévání polévky, roznášení hlavního jídla u malých dětí, dozor při roznášení hlavního jídla u starších dětí...)

- dohled nad správnou hygienou (čištění zubů, sebeobsluha na toaletě...)

 

  1. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě žádosti o přijetí podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Žádosti se podávají ve stanoveném termínu a veřejnost je o tomto informována prostřednictvím webových stránek, v místním zpravodaji a vyvěšením na dveřích MŠ.

Ředitelka Mateřské školy Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:

 

KRITÉRIA

POČET BODŮ

1

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. daného roku, kdy žádají o přijetí do MŠ

9

2

Trvalý pobyt v příslušném obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31.8. daného roku, kdy žádá o přijetí do MŠ

2

3

Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8. daného roku, kdy žádá o přijetí do MŠ

4

3 roky dosažené k 31.8. daného roku, kdy žádá o přijetí do MŠ

3

2 roky dosažené k 31.8. daného roku, kdy žádá o přijetí do MŠ

1

4

Bydliště dítěte v Novém Hrozenkově

1

5

Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat
i v následujícím školním roce (pomocné kritérium)

1


 

POSTUP: 

• Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. 

• Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladšího). 

• V případě rovnosti bodů bude ředitelka přihlížet k individuálním a sociálním potřebám jednotlivých dětí.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu 

  1. Zaměření školy 

 

Škola se zaměřuje na tvorbu vhodného podnětného prostředí pro dítě tak, aby bylo zajímavé
a obsahově bohaté. Veškeré aktivity musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, podněcovat radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti a přispívat tím k rozvoji schopností dítěte porozumět sobě i světu, který jej obklopuje. Zaměřujeme se taktéž na pěstování dobrých vztahů, důvěra a vzájemná pomoc mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci školy, rodiči a dětmi je základem toho, aby se škola stala vzdělávacím a kulturním centrem obce a okolí. Výsledkem této práce je skutečnost, že děti odchází z mateřské školy komplexně připraveny zařadit se bez problémů do prvních tříd základních škol s výrazně zažitými návyky k životu. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán. 

 

  1. Dlouhodobý plán školy 

 

Naším cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí
a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi. Chtěla bych, aby mateřská škola dosahovala vynikajícího stupně úrovně výchovně-vzdělávací práce, aby byly děti připraveny jak na vstup do školy, tak i do života. 

 

   1. Sledované oblasti

 

a) výchova a vzdělávání 

b) personální podmínky 

c) ekonomické a materiální podmínky

d) organizační a řídící podmínky 

e) spolupráce školy a rodičů 

f) spolupráce školy s obcí a dalšími organizacemi 

 

    1. Výchova a vzdělávání 

 

 • vzdělávat vždy tak, aby se vzdělání vázalo jak k obecným potřebám daným věkem dítěte, tak i k individuálním, resp. individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, a aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb každého
  z nich, aby se každému dítěti dostalo podpory a péče jemu vyhovující. Vzdělávání musí zasahovat celou osobnost dítěte. 

 • učit dítě především na základě vlastního prožitku, proto musí vzdělávací činnosti
  v mateřské škole vycházet z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat, využít přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytovat dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťovat dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem 

 • zařazovat při práci s dětmi didakticky cílenou činnost, která je učitelkami přímo či nepřímo motivována, která dítěti nabízí spontánní a záměrné učení v průběhu celého dne 

 • využívat metodu tvořivé improvizace, resp. pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci, a tím poskytovat dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učit dítě vnímat spojitosti a napomáhat umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou účinnost vzdělávání

 

CÍL: probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat,
        ukázat svou odvahu, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže, vést k samostatnosti 

 

    1. Personální podmínky 

 

 • dbát na to, aby všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole, měli předepsanou odbornou kvalifikaci 

 • pracovat na základě vymezených a společně vytvořených pravidel, vést všechny učitele k vzájemné spolupráci, sebevzdělávání a soustavnému vzdělávání v institucích nabízející vzdělávání pro učitele 

 • vytvářet podmínky pro další systematické vzdělávání učitelů včetně sebe, sledovat udržení a další profesní růst celého pracovního týmu

 • organizovat pracovní dobu p. učitelek tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče ve všech činnostech 

 • dbát na to, aby p. učitelky jednaly a pracovaly profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy
  a vzdělávání předškolních dětí

 

CÍL: vytvářet vzájemnou důvěru a toleranci, ponechávat zaměstnancům dostatek pravomocí, 
        respektovat jejich názor, podporovat je a motivovat      

 

    1. Ekonomické a materiální podmínky 

 

 • zajišťovat, průběžně obnovovat a doplňovat vybavení školy hračkami, pomůckami, náčiním, materiálem a doplňky tak, aby odpovídaly počtu dětí a jejich věku 

 • průběžně zajišťovat výzdobu a úpravu interiérů budovy (poskytovat dětem příležitost zdobit svými výtvory prostory mateřské školy tak, aby se samy aktivně podílely na zvyšování estetičnosti školy) 

 • během školního roku upravovat okolí mateřské školy (umožnit dětem podílet se na těchto aktivitách) 

 • zajišťovat, aby všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňovaly bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů

 

CÍL: vybavit třídu a hernu novými podlahovinami (ve spolupráci se zřizovatelem    

          zajistit splnění všech bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů)  

 

    1. Organizační a řídící podmínky 

 

 • pružně organizovat denní řád, ve všech činnostech přihlížet k věku dítěte, k jeho individuálním zvláštnostem, vycházet z potřeb a zájmů dětí 

 • poskytovat dětem potřebný klid, bezpečí i soukromí, pokud se dítě nechce účastnit společných činností, může využít klidných koutků, je mu umožněno soukromí i při osobní hygieně 

 • umožnit dětem při nástupu do MŠ adaptační režim, individuální adaptační režim dohodnou učitelky s rodiči tak, aby vyhovoval co nejvíce dítěti 

 • dávat dětem dostatek času a prostoru na spontánní hru, na její dokončení a případné pokračování 

 • organizovat veškeré aktivity tak, aby vedly děti k vlastním aktivitám a dodávaly jim podněty pro experimentování 

 • jasně vymezit všem pracovníkům MŠ jejich povinnosti, pravomoci a pracovní úkoly vnitřními pracovními řády, provozním řádem, pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců

 • ředitelka vypracuje ŠVP ve spolupráci s ostatními členy učitelského sboru, kontrolní, hospitační a evaluační činnosti zahrnou všechny stránky chodu MŠ, budou smysluplné, užitečné, plánování pedagogické práce a chodu MŠ bude vycházet
  z analýzy práce, bude využívat zpětné vazby

 

CÍL: přizpůsobovat organizaci dne a případné změny konkrétním akcím a provozu školy 

 

    1. Spolupráce školy a rodičů dětí 

 

 • motivovat spolupráci s rodiči a chápat je jako partnery (oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění, ochota spolupracovat) 

 • nabízet rodičům konzultační hodiny, informovat je o prospívání jejich dětí, individuálních pokrocích v rozvoji učení, domlouvat se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání 

 • informovat pravidelně a dostatečně rodiče i veřejnost prostřednictvím webových stránek a zpravodajů, o tom, co se v MŠ děje, o možnosti zúčastnit se různých programů a spolupodílet se na plánování programu MŠ, na řešení vzniklých problémů apod. 

 • zajišťovat specializované služby, ke kterým není předškolní pedagog dostatečně kompetentní, ve spolupráci s příslušnými odborníky – spolupráce pedagogů se speciálním logopedem a dětskou psycholožkou z PPP, SPC, aj.

 

CÍL: zřídit pro rodiče informační systém pomocí webových stránek, dotazníky pro další
          zkvalitňování spolupráce, možnost zúčastnit se různých programů, spolupodílet se na
          plánování programu MŠ, zachovávat diskrétnost

 

    1. Spolupráce s obcí a dalšími organizacemi 

 

 • spolupráce se zřizovatelem na společných projektech 

 • spolupráce se ZŠ Nový Hrozenkov - společná snaha připravit děti na plynulý přechod z MŠ do první třídy základní školy 

 • společné organizování akcí - dle dohody - sportovní akce, divadla, Mikulášská besídka, návštěva 1. třídy, účast p. učitelek z 1. třídy na schůzkách rodičů před zápisem, zkušební hodina pro předškoláky v ZŠ apod. 

 • spolupráce s PČR, hasiči

 • spolupráce s Charitou Nový Hrozenkov 

 

  1. Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 

 

   1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP  

 

PLPP pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami sestavují učitelky kmenové třídy, a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení vhodných úprav v metodách práce s dítětem, způsobech kontroly osvojení znalostí
a dovedností apod. Konečné schválení PLPP je plně v kompetenci ředitele školy. Učitel odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou PLPP. Vyhodnocení naplnění cílů PLPP proběhne po třech měsících jeho realizace. 

PLPP pro děti nadané sestavují učitelky kmenové třídy, a má písemnou podobu. Po konzultacích učitelek jsou stanoveny úpravy v metodách práce s dítětem, způsobech kontroly osvojení znalostí a dovedností, apod. Konečné schválení PLPP je plně v kompetenci ředitele školy. Učitel odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou PLPP. Vyhodnocení naplnění cílů PLPP proběhne po třech měsících jeho realizace.

   1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP 

 

IVP pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami sestavují učitelky kmenové třídy na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce dítěte,
a má písemnou podobu. Konečné schválení IVP je plně v kompetenci ředitele školy. Učitel odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou IVP. Vyhodnocení naplnění cílů IVP proběhne nejpozději do jednoho roku od začátku jeho realizace. 

IVP pro děti nadané sestavují učitelky kmenové třídy na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce dítěte, a má písemnou podobu. Konečné schválení IVP je plně v kompetenci ředitele školy. Učitel odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou IVP. Vyhodnocení naplnění cílů IVP proběhne nejpozději do jednoho roku od začátku jeho realizace.

   1. Pravidla pro zapojení další subjektů 

 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či dětí nadaných naše mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vsetín, popř. Valašské Meziříčí. 

S ostatními subjekty škola spolupracuje v souladu s doporučením poradenského zařízení (SPC, dětský psycholog, neurolog, klinický logoped aj.). Stimuluje rozvoj potencionálu těchto dětí.

Mateřská škola momentálně nedisponuje zodpovědnými osobami v oblasti školního poradenství.

 

  1. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

Děti jsou vzdělávány v homogenní třídě (IV.) ve věkovém složení dětí od 2 do 7 let. Je jim nabízeno adekvátní množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Bezpečnost je zajištěna znepřístupněním ohrožujících předmětů ve třídách jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Dětem je umožněno učení nápodobou, situační učení, učení vlastním prožitkem a především hrou, děti si zažívají pravidelný rytmus dne skrze rituály, délka činností respektuje jejich schopnost udržení pozornosti, to vše za přítomnosti laskavého důsledného přístupu personálu. Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně ve třídách či při pobytu venku. V každé třídě pracují dvě pedagogické pracovnice, které se časově překrývají, a to v minimálním rozsahu 2,5 hodiny denně.

 1. Vzdělávací obsah 

 

Vzdělávací obsah ŠVP tvoří sedm hlavních tematických bloků, které jsou dále rozděleny do podtémat podle ročních období. 

 

modrý kamínek: dítě a jeho tělo

modrá barva: barva nebe, vzduchu, vody

oblast: biologická

záměr pedagoga: stimulovat a podporovat růst, neurosvalový vývoj dítěte, fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybovou, zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům

 

žlutý kamínek: dítě a jeho psychika

žlutá barva: barva slunce

oblast: psychologická

záměr pedagoga: podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů, funkcí, citů, vůle, sebepojetí, sebenahlížení, kreativity, sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností, povzbuzovat v dalším rozvoji, poznávání a učení

 

červený kamínek: dítě a ten druhý

červená barva: barva lásky, pochopení, vztahů, přátelství

oblast: interpersonální

záměr pedagoga: podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat, obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů

 

bílý kamínek: dítě a společnost

bílá barva: barva slavností, slavnostního oblečení

oblast: sociálně kulturní

záměr pedagoga: uvést dítě do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití se s ostatními, do světa materiálních, duchovních hodnot, světa kultury, umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky, postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

 

zelený kamínek: dítě a svět

zelená barva: barva přírody, stromů, trávy, ekologie

oblast: environmentální

záměr pedagoga: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí nejbližším okolím, globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

 

  1.  Vzdělávací oblasti

 

Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu je v souladu se záměry RVP PV. Děti jsou rozvíjeny nejen po stránce psychické, fyzické i sociální, ale naším záměrem je také jeho učení, poznání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Těmito cíli směřujeme k naplňování klíčových kompetencí:

 

   1. kompetence k učení

 

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 • učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

 

   1. kompetence k řešení problémů

 

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušenosti, fantazii a představivost

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických
  i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
  a využívá je v dalších situacích

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

   1. kompetence komunikativní

 

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
  s okolím

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

   1. kompetence sociální a personální

 

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu
  a lhostejnost

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 • chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování


 

   1. kompetence činnostní a občanské

 

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
  a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu
  a chápe potřebu je zachovávat

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

  1. Třídní vzdělávací program 

 

Třídní vzdělávací programy všech tří tříd vychází ze Školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP PV. Obsahuje pravidla třídy, které se týkají slušného chování, mezilidských vztahů, ohleduplnosti, respektu, čistoty práce atd., seznamy dětí, charakteristiku třídy, záznamy o dětech, vzdělávací tematické bloky rozpracované do témat a podtémat, jejich hodnocení, celkové hodnocení třídy apod. 

 

Učitelé na jednotlivých na třídách: 

- zpracují konkrétní nabídku činností a aktivit k jednotlivým podtématům s ohledem na naplňování základních cílů předškolní výchovy 

- nabídka činností a aktivit musí vycházet z obsahu vzdělávání ve všech pěti oblastech, aby byla zajištěna pestrá činnost dětí v MŠ 

- podle stanovených kritérií zpracovávají hodnocení 

- evaluaci výchovně-vzdělávací činnosti na třídě (po ukončení tématu-1x měsíčně
a pololetně) 

- evaluaci rovněž provádějí v kontextu s ŠVP 1x ročně v rámci závěrečného hodnocení 

- zpracovávají podle potřeby individuální plány rozvoje pro děti s odloženou školní docházkou 

- zpracovávají TVP podle aktuálního složení dětí na třídě (věkové složení, homogenní, počet děvčat X chlapců apod.) 

- upravují si názvy témat a podtémat dle svých potřeb

1) TÉMA: „Hurá do školky“

PODTÉMA: „Moje školka“  

                       „Broučci z Vranče“   

                      „To je táta, to je máma“

  „Svět je plný překvapení“

 

Pedagogickým záměrem tohoto bloku je usnadnění adaptace nově přijatých dětí v mateřské škole a společné vytvoření pozitivního klima ve třídě. Po celou dobu se budou děti seznamovat se základními pravidly třídy, pravidly slušného chování a hygienickými návyky. Děti budou seznamovány s prostředím MŠ včetně tělovýchovného náčiní, pomůcek, hraček, hudebních nástrojů, i okolím školy, personálem a kamarády. Naším záměrem je u dětí dospět postupně k dosažení přiměřené emocionální samostatnosti, sebeobsluze, rozvíjet u nich prosociální, interaktivní a komunikativní postoje, získávat jistotu a sebevědomí. Dále by děti měly zacházet šetrně s hračkami, pomůckami, knížkami a účastnit se nabízených činností. Děti by se měly naučit znát jména kamarádů ve třídě, bezpečně si poznat svoji značku, místo u stolečku, skříňku v šatně, apod. Naším záměrem je, na celý školní rok, vyžadovat klidné řešení krizových situací (nežalovat, domluvit se, umět se bránit, jednat sám za sebe, apod.). Zaměříme se na zdokonalení povědomí dětí o tom, kdo patří do rodiny (zná jména, adresu…), jaké mají její členové funkce, a jaká pravidla v tomto společenství fungují. Očekáváme, že se děti časem dokážou odloučit na určitou dobu od rodičů (v případě nutnosti se budeme řídit pravidly adaptace uveřejněnými na webových stránkách), orientovat se v prostředí MŠ, budou umět navázat kontakty a přiměřeně komunikovat s dětmi i dospělými, navážou dětská přátelství. Velmi důležité je pro toto vést děti k respektování a dodržování pravidel soužití ve třídě.

 

2) TÉMA: „Podzime, podzime“

PODTÉMA:  „Plody podzimu“

„Co se děje na poli“

„Jablíčkování“

„Barevný les“

„Podzimní počasí“

„Tajemství těla“

„Přijel Martin s listopadem“

„Zima klepe na dveře“

 

                  

Pedagogickým záměrem těchto témat je seznámit děti s charakteristickými znaky podzimu, s různými druhy ovoce a zeleniny, polními plodinami a možnostmi jejich zpracování, rozdíly mezi keři a stromy listnatými a jehličnatými. Děti budou vedeny k vnímání krásy podzimní přírody, jejích proměn, barevnosti (současně se budou zdokonalovat v určování základních i doplňkových barev). Zaměříme se také na pozorování a vnímání změn počasí a jejich vliv na přírodu i zdraví člověka. Také seznámíme děti s částmi těla a jejich funkcí, budeme vést děti k ochraně svého zdraví, seznámíme děti s prvky první pomoci adekvátně jejich věku a budeme rozvíjet a užívat všechny smysly. Dále se zaměříme na seznámení dětí s lesními zvířaty, přezimujícími ptáky a s péčí o ně, legendou sv. Martina, tradicemi a zvyky. V rámci témat budeme pracovat s přírodninami. Očekáváme, že děti budou umět na konci tématu charakterizovat podzimní období s jeho typickým počasím, poznají a určí ovoce, zeleninu, podzimní lesní plody, stromy a keře. Dále očekáváme, že děti budou schopny po probrání témat poznat a popsat části těla, a budou znát jejich funkci. Budou dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, budou mít vytvořený pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu čítající pohyb, vhodnou stravu a péči o zdraví. Budou vědět, která zvířata se chystají na zimní spánek, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a jak se staráme o přezimující zvěř a ptáky. Součástí tématu jsou podzimní tvořivé dílny s rodiči, lesní pedagogika, přednáška zdravotních sester z Charity, vyšetření sluchového a zrakového vnímání.

 

3) TÉMA: „Kouzelný předvánoční čas“

PODTÉMA: „Za pohádkou do pohádky“

  „Přijde Mikuláš“

„Těšíme se na Ježíška“

„Vánoce jsou tady zas“

 

Pedagogickým záměrem těchto témat je seznámit děti s klasickými i veršovanými pohádkami tak, aby byly schopny je reprodukovat v adekvátní míře a přiměřeně svému věku, čímž procvičíme paměť. Důležité je pro nás také naučit děti správnému chování při divadelním představení. U dětí budeme rozvíjet dovednost rozlišovat dobro, zlo, a umět se správně rozhodnout v krizové situaci, která je přiměřená jejich věku. Zaměříme se na to, aby měly děti povědomí o nejznámějších pohádkových hrdinech a dokázaly si vzít ponaučení ze slyšeného příběhu. Dále dětem přiblížíme význam lidových tradic v období adventu, a pomoci jim pochopit důvod oslav těchto svátků (sv. Mikuláš, sv. Barbora, Vánoce). Povedeme děti k dovednosti umět se těšit z hezkých a příjemných zážitků a zaměříme se na posílení dovedností spolupodílet se na vytváření sváteční atmosféry, užívat si radost ze společných zážitků a schopnosti vyjádřit své prožitky pomocí dramatické, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové a literárně zaměřené činnosti. Chceme u dětí vzbudit zájem o tvořivou činnost. I nadále povedeme děti k utváření prosociálních postojů ve vztahu ke kamarádům i dospělým osobám, s důrazem na obezřetnost u cizích lidí. Součástí tématu je předvánoční tvoření s rodiči, zdobení baněk, Mikulášská nadílka a vánoční besídka.

 

4) TÉMA: „Co nám zima nadělí“

PODTÉMA:  „Kašpar, Melichar, Baltazar“

„Kamarád sníh“

„Zima kolem nás“

„Pojedeme na saních“

„Slavíme masopust“

 

Pedagogickým záměrem těchto témat je přiblížit dětem tradici Třech králů, naučit děti charakterizovat zimní období jeho typickými znaky, citlivě vnímat jeho krásu a změny počasí. Dále se zaměříme na seznámení dětí se stopami lesních zvířat, upevnění zásad bezpečnosti při sportech, a taktéž budeme procvičovat jejich schopnost koordinovat pohyby na kluzkém povrchu (led, sníh) tak, aby neohrožovaly zdraví své ani ostatních dětí či dospělých.  Zaměříme se na procvičování koordinace pohybů během oblékání a obouvání množství zimních svršků, přičemž si děti procvičí také logické myšlení, zodpovědnost a upevní si zásady ochrany osobního zdraví. Dalším záměrem tohoto tématu je seznámit děti s významem a původem masopustu, kdy jim bude umožněn zážitek z masopustního průvodu v maskách a s hudbou po třídě. Součástí tématu je rozbalování dárečků a dětský karneval a balonkový klaun.

 

5) TÉMA: „Náš svět“

PODTÉMA: „Kde domov můj“

„Žijeme na Zemi“

„Cesta kolem světa“

„Kniha je můj kamarád“

 

Pedagogickým záměrem těchto témat je seznamovat děti se základními informacemi
o Vesmíru a Zemi tak, aby získaly povědomí o elementárních poznatcích ze světa lidí, kultury, přírody, techniky, o jeho rozmanitostech a proměnách, taktéž o Vesmíru a jeho objevování. Postupně se budeme od Vesmíru přibližovat k místu, kde děti žijí, seznámíme je s tradicemi našich předků a architekturou Valašska v rámci výletů a procházek. Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o rodné místo, mít k němu citovou vazbu a tendence toto místo chránit a vážit si jej, vést děti k dovednosti řešit problémy adekvátně svému věku. Dále povedeme děti k pochopení smyslu knihy, vědět, k čemu slouží, mít k ní úctu, umět v ní hledat informace, ale taktéž si z nich v klidu vyslechnout kratší text k čemuž pomůže také návštěva knihovny a paní knihovnice ve školce. V posledním podtématu se děti hravou formou seznámí s písmeny, čísly, slovním fotbalem, hry se slovy apod.

 

6) TÉMA: „Jarní probuzení“

PODTÉMA: „Přichází k nám jaro“

„Ptáci se vracejí“

„Velikonoční čas“

„Jaro u vody“

„Příroda, naše kamarádka“

„Hemžení v trávě“

„Všechno kvete“

„Na tom našem dvoře“

 

Pedagogickým záměrem těchto témat je naučit děti charakterizovat jarní období jeho typickými znaky, vnímat jeho změny a krásy, barevnost, která jim nabídne možnost zdokonalování se v poznávání a určování barev. Naučíme děti charakterizovat Velikonoce a vědět, proč je slavíme, vyneseme Moranu. Budeme plést tatary (pomlázku), malovat vajíčka a seznámí se s lidovými zvyky typickými pro Valašsko. Také se zaměříme na seznámení dětí s jarními rostlinami, vodními živočichy, světem hmyzu, jejich užitečností a potřebností, přičemž využíváme např. lupu. Budeme u dětí rozvíjet schopnost rozlišovat zvířata na domácí, hospodářská a volně žijící, a znát, jaký je z nich užitek. Velmi důležitým bodem je vést děti k ochraně přírody, ohleduplnému chování a jednání s věcmi kolem nás. Obeznámíme děti s významem vody pro lidský život, s různými formami vody a bezpečným chováním v blízkosti vodních ploch a toků. Součástí tématu je canisterapie, návštěva ZŠ s předškoláky, velikonoční dílny s rodiči a besídka pro maminky.


 

7) TÉMA: „Cesta do léta“

PODTÉMA: „Cestičkami do světa“

„Hádej, čím jsem“

„Moje Valašsko“

„Letní radovánky“

„Každá školka má svůj konec“

„Hurá prázdniny“

 

Pedagogickým záměrem těchto témat je naučit děti charakterizovat letní období, seznámit děti se zásadami pohybu po komunikaci a jak se bezpečně chovat v silničním provozu, při letních sportech, poznat dopravní prostředky a určit místo jejich pohybu, vědět jaké ochranné prvky se používají v autě, na kole, na motorce, na bruslích, aj., umět poznat některé dopravní značky a znát jejich význam, vést děti ke zvídavosti, učit děti manipulovat s různými materiály, vést děti k bezpečnosti práce s nářadím, procvičit s dětmi základní i doplňkové barvy, seznámit je s prací složek IZS. Děti budou mít možnost shlédnout práci různých profesí (kolář, pekař, policista, hasič, kouzelník, herec, fotograf). Očekáváme, že se děti budou schopny orientovat v silničním provozu, budou umět rozlišovat dopravní prostředky a budou znát místo jejich pohybu. Taktéž je povedeme k bezpečnému pohybu v silničním provozu a schopnosti řídit se v něm podle značek. Děti získají povědomí o práci a významu složek integrovaného záchranného systému. Dále děti seznámíme s pranostikami, kulturou Valašska, jídlem, řemesly, uměním a nářečím, aby si vytvořily kladný vztah ke svému bydlišti. Součástí tématu je oslava Dne dětí, návštěva místní pouti a pasování předškoláků.

 

  1. Dílčí projekty a programy 

 

Naší MŠ se podařilo zapojit od 10.10.2019 do 31.8.2021 do „Šablon II“ (Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP).

 1. Systém evaluace 

 

Autoevaluace probíhá systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem připraveného plánu. Při hodnocení je dodržován soulad ŠVP (TVP) s RVP PV, plnění cílů ŠVP (TVP), způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace integrovaných bloků), práce učitelů včetně jejich sebereflexe, výsledky vzdělávání (pedagogická diagnostika), kvalita podmínek vzdělávání v kontextu RVP PV. Probíhá jak na úrovni školy či třídy, a to jak písemnou, tak ústní formou. Při autoevaluaci si stanovujeme předmět evaluace (co, kdo, kdy a jak). 

Součástí pedagogické evaluace je i pedagogická diagnostika, prostřednictvím které učitelé získávají důležité informace o pokrocích dítěte, a toto hodnocení probíhá průběžně, kdy se sleduje rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte.  

  1. Oblasti autoevaluace

 

obsah a průběh vzdělávání

 • mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče)

 • plánování výuky

 • podpůrné výukové materiály

 • realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení)

 • školní vzdělávací program

podmínky ke vzdělávání

 • bezpečnostní a hygienické

 • demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole)

 • ekonomické

 • materiální

 • personální

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod.

 • klima školy (interakce učitele a žáků klima učitelského sboru)

 • spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem

 • spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče)

 • systém podpory žákům/dětem

 • zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí

úroveň výsledků práce školy

 • kvalitativní a kvantitativní analýza

vedení a řízení školy, kvalita personální práce
a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • organizační řízení školy

 • partnerství školy a externí vztahy

 • pedagogické řízení školy

 • profesionalita a rozvoj lidských zdrojů

 • strategické řízení

výsledky vzdělávání žáků/dětí

 • hodnocení výuky (interakce učitele a dětí)

 • klíčové kompetence

 • motivace (motivace žáků)

 • postoje (postoje žáků ke škole)

 • úspěšnost absolventů

 • znalosti a dovednosti   

naplňování cílů programu

 • obecných

 • dílčích

kvalita podmínek vzdělávání

 • věcné

 • životospráva

 • psychosociální

způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

 • zda jsou činnosti realizovány na základě prožitků       

 • zda nejsou děti přetěžovány       

 • jaký je poměr řízené a spontánní činnosti       

 • pozitiva x negativa       

 • zpětná vazba 

práce jednotlivých učitelů

 • výsledky vzdělávání


 

  1. Prostředky autoevaluace

 

Škola používá následující prostředky autoevaluace: 

 • analýza školní dokumentace

 • anketa pro rodiče či učitele

 • hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.)

 • vzájemné hospitace pedagogů

 • zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí

 • zpětná vazba absolventů

 • zpětná vazba externích subjektů   

  1. Časový plán 

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku

Cíl:

zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, vzdělávací nabídky, případná opatření

Časový rozvrh:

po ukončení realizace daného integrovaného bloku

Nástroje:

- záznam do ŠVP

- konzultace učitelek

- pedagogické rady

Kdo:

ředitelka, učitelky

 Evaluace individuálních plánů

Cíl:

zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky

Časový rozvrh:

dle potřeb

Nástroje:

- záznam

- konzultace učitelek

- konzultace s rodiči

Kdo:

učitelka

 

Diagnostika dítěte

Cíl:

vytvořit přehledy o rozvoji, pokrocích vč. portfolia

Časový rozvrh:

2 x ročně, případně dle potřeby

Nástroje:

- záznamy do archů dle stanovených kritérií 

- dle potřeby stanovení případných opatření

- konzultace učitelek

- konzultace s rodiči

- pedagogické porady

Kdo:

učitelka

 

Evaluace personálních podmínek

Cíl:

zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV

- kvalifikovanost pedagogického týmu

- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů

- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí

- normativní počty provozních zaměstnanců

- efektivita - personální zabezpečení ŠJ, MŠ

Časový rozvrh:

1 x ročně

Nástroje:

- dotazníky

- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

- kontrolní činnost

- hospitace

- pedagogické a provozní porady

Kdo:

ředitelka

 

Evaluace materiálních podmínek

Cíl:

zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP PV

- budova, technický stav

- vybavení tříd – nábytek

- pomůcky, hračky

- zahrada + zahradní náčiní

Časový rozvrh:

1 x ročně

Nástroje:

- dotazníky

- záznamy z pedagogických a provozních rad

- záznamy z kontrolní činnosti

- fotodokumentace

Kdo:

všechny pracovnice

 

Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy

- sledování čerpání mzdových nákladů

- účelnost, efektivnost hospodaření

- motivační činnosti

- rozbory čerpání příspěvku obce

- rozbor hospodaření - čtvrtletní účetní závěrka

                                  - roční účetní závěrka

- sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Časový rozvrh:

- rozbory dle směrnice ředitelky školy

- přehledy čerpání – 4x ročně

- ostatní průběžně

Nástroje:

- tabulky, zprávy + rozbory

- pedagogické a provozní rady

- konzultace

Kdo:

účetní, ředitelka

 Evaluace organizačních podmínek školy

Cíl:

zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP PV

Časový rozvrh:

1 x ročně

Nástroje:

- hospitace

- kontrolní činnost

- dotazníky

- záznamy z pedagogických a provozních porad

- konzultace

Kdo:

všechny pracovnice

 

Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP PV

Časový rozvrh:

1 x ročně

Nástroje:

- fotodokumentace

- záznamy z doplňkového programu školy

- rozhovory s rodiči

- dotazníky

- pedagogické a provozní rady

Kdo:

učitelky, ředitelka, rodiče - dotazníky

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem

Cíl:

vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP PV

Časový rozvrh:

1 x ročně

Nástroje:

- fotodokumentace

- záznamy

- rozpočet školy

- konzultace

- články do tisku

Kdo:

ředitelka

Evaluace pedagoga

Cíl:

dodržení pracovní doby a její využívání, plánování a příprava vzdělávání, zajištění bezpečnosti, výzdoba prostor školy

Časový rozvrh:

2x ročně

Nástroje:

- hospitační záznamy

- pozorování

- rozhovory

- diskuze

- analýza třídní dokumentace

Kdo:

ředitelka

 

  1. Odpovědnosti a pravidla 

 

Odpovědnost učitelů:  

 • sběr dat  - učitelky daných tříd 

 • vyhodnocování  - učitelky daných tříd 

 • plán opatření pro zachování kvality  - učitelky daných tříd, zaměstnavatel (ředitelka) 

 • nápravu/zkvalitnění v dané oblasti  - učitelky daných tříd, zaměstnavatel (ředitelka)