ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „Barevný rok s Broučky“Mateřská škola Nový Hrozenkov Vranča 312, okres Vsetín, příspěvková organizace, 756 04 Nový Hrozenkov

Platnost od září 2015 do srpna 2018 č.j. 80/2015                                       OBSAH:                                                                                Identifikační údaje o škole ……….…………………………………………………………… 3 Obecná charakteristika školy ………………………………………………………………… 4      Podmínky vzdělávání ……………………….……………………………………………….…6   Organizace vzdělávání ………………………………………………………………………...7                             Charakteristika vzdělávání …………………………………………………………………….8  Vzdělávací obsah …………………………….……………………………………………….15 Evaluační systém ……………………………….…………………………………………….19                                                                                   

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mateřská škola Nový Hrozenkov Vranča 312, okres Vsetín, příspěvková organizace, 756 04 Nový Hrozenkov, e-mail: msvranca@seznam.cz, telefon: 571 451 875, mobil: 601 50 60 44

číslo organizace: IČO: 70937559, ID datové schránky: 2kmsa7p, číslo bankovního účtu: 000000-1771492319/0800  č.j. 80/2015

Zřizovatel: Městys Nový Hrozenkov 454 756 04

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Kotrlová  Toto školní kurikulum bylo zpracováno v souladu s RVP PV a na jeho zpracování se podílely: Naděžda Plánková, Lenka Gaberová, upravila Mgr. Šárka Kotrlová

Projednáno na pedagogické radě dne: 27.8.2015OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zástavbou a zelení. MŠ vykovává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, kterou obklopuje prostorná školní zahrada. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí. Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. MŠ má dvě podlaží a sklepní prostory. Ve zvýšeném přízemí se nachází herna, jídelna, prádelna, sklad lůžkovin, šatna, sociální zařízení, kuchyně a sklad potravin. V 1. patře sídlí ředitelna a ve sklepě se nachází sklad výtvarného materiálu. Současná kapacita školy je 23 dětí.

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky

Vstup do školy je řešen samostatným vchodem. Ve vstupní chodbě jsou umístěny informace pro rodiče a jídelníček. Navazuje dětská šatna s vystavenými výtvory dětí. Třída se skládá ze dvou místností, které jsou velké, slunné a dobře větratelné. Herna je uspořádána do různých koutků tak, aby nabídka uspokojovala potřeby dětí. Nábytek třídy je moderní, funkční, odpovídající počtu dětí. Toalety umožňují dětem přiměřenou intimitu. Hračky a pomůcky odpovídají věkovému složení třídy a jsou volně dostupné. Ve třídě se nachází také klavír a tělocvičné nářadí. Výzdoba třídy se mění v průběhu roku a ročních období. Na budovu školy navazuje školní zahrada s herními prvky. Prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů.

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava s vhodnou skladbou jídelníčku včetně zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována „spotřebním košem“. Děti nejsou do jídla nuceny, mají možnost výběru, volí si velikosti porce. Vedeme děti k samostatnosti a stravovacím návykům.

Režim dne - Mateřská škola se z důvodu bezpečnosti zamyká v 8.00 a odemyká ve 14.30. 6.40-8.00 Příchod do MŠ, předání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní činnosti 8.00-9.00 Částečně řízené aktivity skupinové, individuální, spontánní hra 8.30-9.00 Hygiena, svačina 9.00-10.00 Řízené činnosti 10.00-10.15 Hygiena, příprava na pobyt venku 10.15-11.30 Pobyt venku, hygiena 11.30-12.30 Oběd, hygiena, příprava na odpočinek 12.30-14.20 Odpočinek na lůžku 14.20-15.00 Hygiena, svačina 15.00-15.40 Spontánní hry, přebírání dětí zákonnými zástupci

Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem prostředí vedoucí ke spokojenosti, jistotě a bezpečí. Vytváříme prostředí důvěry a vzájemné spolupráce. Při zápisu jsou rodiče i děti seznamovány s prostředím školy, třídy i zaměstnanci. Rodičům nabízíme adaptační program, abychom dětem umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí do MŠ. Věkově smíšená třída umožňuje nově přijatým dětem lepší podmínky pro adaptaci. Respektujeme přirozené dětské potřeby. Klademe důraz na sociální potřeby dětí a vedeme je k sebeuvědomění, sebedůvěře, seberealizaci a samostatnosti. Všechny děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost je respektována a současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití, která jsou ve třídě vyvěšena a slouží pro zpětnou vazbu. Děti jsou vedeny k samostatnému řešení svých problémů. Pedagogický styl s nabídkou umožňuje dítěti spoluúčast a samostatné rozhodování o způsobu, míře a náročnosti vzdělávání. Dáváme dětem možnost výběru a volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. Převažuje pozitivní hodnocení dětí, využíváme metodu zpětné vazby. U dětí rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování.

Organizace Denní řád je dle potřeb přizpůsobován okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je přílohou Školního řádu a řídí se těmito zásadami: maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly, každodenní pohybové aktivity, artikulační cvičení, ranní kruh, pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky, aktivní celodenní pitný režim, odpolední odpočinek, denní program, jeho organizace a nabídka činností. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Vyváženě plánujeme nabídku spontánních i řízených aktivit, vycházíme z potřeb a zájmu děti a s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. Učitelky během dne organizují řízené činnosti tak, aby si z nich děti mohly vybrat. V herně je prostor pro spontánní hry, systém koutků umožňuje dětem vlastní aktivitu, organizování a experimentování. Děti mají hry a pomůcky volně přístupné za předem dohodnutých pravidel.

Řízení mateřské školy Řízení mateřské školy upravuje Organizační řád včetně pracovních náplní, informačního systému, pravomocí. Nástroji řízení jsou všechny vnitřní směrnice, předpisy a řády školy. Vedení školy dbá na uskutečňování cílů, příjemné pracovní prostředí, pořádek, vzdělávání zaměstnanců, spoluúčast na rozhodování, motivaci, spolupráci a zpětnou vazbu. Všechny záležitosti školy se pravidelně konzultují na pedagogických a provozních poradách. Je podporováno tvůrčí klima. Ředitelka má zpracován systém evaluace, kontrolní činnosti, vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků a vypracovává ŠVP PV ve spolupráci s dalším členem pedagogického sboru. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, rodiči, ZŠ, PPP, SPC a logopedem.

Personální a pedagogické zajištění Ředitelka je plně kvalifikovaná, má předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost. Další pedagogická pracovnice si dokončuje kvalifikaci. Čistotu a pořádek ve škole udržuje školnice. Provoz školní jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny, stravu připravuje paní kuchařka. O hospodaření školy se stará ekonomka. Pracujeme podle pedagogických pravidel - vytváříme a dodržujeme pravidla a metody práce, které vedou děti k sebeuvědomění, vnímání, aktivitě, experimentování, k myšlení, formulování názorů, sebevědomí a odpovědnosti, používáme chování a jednání, které je pro děti příkladem, spolupracujeme s rodiči a mezi sebou v MŠ, bereme ohled na věkové a individuální zvláštnosti dětí, uplatňujeme nároky, které vedou dítě k aktivitě, úspěchu a rozvoji, podporujeme vše dobré, posilujeme vhodné chování a vyhýbáme se negativním komentářům, plánujeme, naplňujeme cíle RVP PV, ŠVP, upevňujeme žádoucí návyky a dovednosti, každý den pochválíme sebe i někoho z kolektivu.

Spoluúčast rodičů Spolupracujeme s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Nabízíme adaptační program. Rodiče se mohou zúčastnit programu s dítětem v MŠ a jsou vždy vítáni. Aktivně se účastní tvořivých dílen, besídek apod. Pravidelně seznamujeme rodiče se všemi aktivitami školy a záměry ŠVP, zveřejňujeme vzdělávací obsah, rodičům nabízíme spoluúčast, prezentujeme výsledky práce dětí. Práva rodičů jsou součástí Školního řádu. Rodiče mají právo kdykoli si vyžádat konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy a být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Seznamuje rodiče s portfoliem dítěte. Zásadně nedáváme nevyžádané rady.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Nový Hrozenkov - Vranča je jednotřídní předškolní zařízení. Třída Broučků je smíšená a navštěvují ji děti od 2 do 6 let. Za děti, které odchází do základní školy, jsou přijímány děti nové, které doplňují stávající dětský kolektiv. U nově přijatých dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program – návštěvy ve školce ještě před nástupem dítěte do školy a postupné zvykání si s rodinným příslušníkem při zahájení docházky. Děti do MŠ mohou být přijaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a to v případě, že škola má volnou kapacitu a jsou splněny podmínky pro přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle platných předpisů. Termín zápisu do MŠ stanovuje škola po dohodě se zřizovatelem obvykle v březnu pro přijetí dítěte na následující školní rok. Věkově smíšená třída přispívá k sociálnímu zrání dětí - novým dětem je usnadněn adaptační proces, přicházejí již do fungujícího kolektivu, starší děti jim poskytují přirozenou pomoc a vzory chování, děti se učí být k sobě ohleduplné, vzájemně naslouchat, minimalizují se projevy agrese, starší děti jsou samostatnější, mají pocit zodpovědnosti, složení třídy podporuje tvořivou hru, schopnost kooperace, komunikace a sebereflexe.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ Filozofie mateřské školy je postavena na školním vzdělávacím programu, který je vytvořen v souladu s RVP PV a lze jej měnit a doplňovat dle potřeb školy. Základem ŠVP je osobnostně orientovaná výchova, která je postavena na konvergentním přístupu, jejímž základem je vedení dítěte k všestrannému rozvoji. Je kladen důraz na samostatný projev dítěte, dítě je bráno jako rovnocenný partner a pedagog má k dítěti vřelý vztah s respektem k jeho individualitě. Hlavním východiskem osobnostně orientovaného modelu výchovy je šťastné dětství. Mezi znaky OOM patří vztah k dítěti, mateřské školy k rodině a k počátečnímu vzdělávání, hra, učení, samostatnost, spontánnost, tvořivost, individualizace a alternativnost.

Cíle předškolního vzdělávání vychází z rámcových cílů:

Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání

podpora tělesného rozvoje a zdraví, spokojenost pohoda, vyvážená strava, aktivní pitný režim, odpolední aktivity přizpůsobené věku a potřebám dětí, využití prostředí MŠ k tělovýchovným činnostem, umožnění spontánních projevů tak, aby byl dodržen režim třídy, logopedická prevence, rozvoj touhy po poznání ve hrách, výtvarných, pracovních a hudebních činnostech, vyvážené řízené a spontánní činnosti, vzdělávání pomocí prožitkového učení, praktických zkušeností, experimentů, pokusů, manipulace, interakce s okolím, rozvoj schopnosti komunikace, řešení problémů, ranní kruhy

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

podpora rozvoje sociálně kulturních postojů, vštěpování základních společenských návyků, využití atmosféry ranního kruhu na příkladech ze života, literatury, umění poznávat soucit, solidaritu, tvorba tradic školy, návštěvy výstav, divadel, besed, spolupráce při výzdobě školy, dodržování oslav narozenin a svátků, spolupráce na tradičních akcích, seznamování s historií městyse, dodržovat místní zvyky

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

tvorba příležitosti k rozvoji názorů, formulaci myšlenek, k zaujetí stanoviska, pomoc dětem orientovat se v prostředí, zajištění stejných práv a povinností pro všechny děti, převážně pozitivní hodnocení dítěte, společná tvorba pravidel chování, důraz na pozitivní vtahy ve skupině, samostatné řešení problémů a hodnocení situací, vyjádření názoru na dění kolem nás, rozbor literárních příběhů, spolupráce s policií.

V naší mateřské škole uplatňujeme individualizaci vzdělávání, demokratický přístup k dětem, organizační formy individuální, skupinové, frontální a částečně řízené, metody vzdělávání formou spontánní činnosti, prožitkového a sociálního učení, slovní, názorně demonstrační, praktické a aktivizující. Tradice a rituály školy – oslavy narozenin, ranní kruh, Mikulášská besídka, vánoční dílny, karneval, velikonoční dílny, besídka ke Dni matek, Den dětí, pasování předškoláků, návštěva místní knihovny, muzea, hasičské stanice, základní školy, tradiční pouti.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah ŠVP tvoří šest hlavních tematických bloků, které jsou dále rozděleny do podtémat podle ročních období. Při realizaci vzdělávacího obsahu jsme se inspirovali Barevnými kamínky vzhledem k jejich prolínání pěti vzdělávacími oblastmi a zároveň jsme čerpali z barevné mozaiky denních činností podle jednotlivých publikací.

modrý kamínek: dítě a jeho tělo modrá barva: barva nebe, vzduchu, vody oblast: biologická záměr pedagoga: stimulace, podpora růstu a vývoje dítěte, zlepšování tělesné zdatnosti, podpora rozvoje pohybových a manipulačních dovedností, učení sebeobsluze, vedení ke zdravým životním návykům a postojům

žlutý kamínek: dítě a jeho psychika žlutá barva: barva slunce oblast: psychologická záměr pedagoga: podpora duševní pohody, psychická zdatnost, odolnost, rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů, funkcí, citů, vůle, sebepojetí, kreativity, sebevyjádření, stimulace osvojování a rozvoje vzdělávacích dovedností, podpora dalšího rozvoje, poznávání a učení

červený kamínek: dítě a ten druhý červená barva: barva lásky, pochopení, vztahů, přátelství oblast: interpersonální záměr pedagoga: podpora utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace a pohodových vztahů

bílý kamínek: dítě a společnost bílá barva: barva slavností, slavnostního oblečení oblast: sociálně kulturní záměr pedagoga: uvedení dítěte do společenství lidí, pravidel soužití, do světa materiálních, duchovních hodnot, kultury, umění, pomoci dítěti osvojit si dovednosti, návyky, postoje a umožnit mu podílet se na utváření pohody ve svém prostředí

zelený kamínek: dítě a svět zelená barva: barva přírody, stromů, trávy, ekologie oblast: environmentální záměr pedagoga: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, dění, vlivu člověka na životní prostředí včetně zodpovědného postoje k životnímu prostředí

Integrované bloky

Téma: CESTIČKA DO ŠKOLKY Podtémata: Už chodím do školky Všichni jsme kamarádi Nejsem na světě sám Společně objevujeme svět

Smyslem tématu je usnadnit novým dětem adaptaci na nové sociální a vzdělávací prostředí, seznámit je s budovou, zahradou a vybavením MŠ, rozvíjet základní společenské návyky, sebeobsluhu, dodržovat společně základní pravidla soužití a bezpečného chování, navázat nová přátelství a pomáhat si navzájem při všech činnostech. Seznámení s tématem rodiny a uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou.

Dílčí cíle

rozvoj psychické zdatnosti, komunikace verbální i neverbální, kultivovaného projevu, posilování poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…), získání citové samostatnosti, schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat, rozvoj sebeovládání, seznamování se s pravidly chování, rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým, posilování prosociálního chování k rodině, ve škole, ve třídě, vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….), povědomí o morálních hodnotách

Činnosti

hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost, setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování, aktivity adaptační, spoluvytváření pravidel soužití ve třídě, přípravy a realizace společenských zábav a slavností, aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost…) v jednání lidí, společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření, kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, zaměřené na poznání sociálního prostředí (funkce rodiny, členové, vztahy, mateřská škola - prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) Očekávané výstupy

porozumět projevům emocí, zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory, zvládnout sebeobsluhu, hygienu, stolování, dodržovat dohodnutá pravidla, uplatňovat společenské návyky (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn), zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd., začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, zúčastnit se nabízených činností, komunikovat   Téma: BAREVNÝ PODZIM Podtémata: Na zahrádce s motykou Co jsem našel na poli Jablíčkový čas Když padá list Z bláta do louže Poznávám sám sebe Podzim zpívá ukolébavku

Integrovaný blok se týká pozorování a uvědomování si charakteristických rysů podzimu, pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů, seznamování se s prací na zahradě, sadu, poli, sklizni zeleniny a ovoce, rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Seznámení se se změnami počasí (déšť, mlha, sníh), lidským tělem, hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Získat povědomí o tom, jak se na zimu připravují zvířátka, kteří ptáci odlétají na jih, jak se člověk stará o zvířata v zimě.

Dílčí cíle

osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování atd.), rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)   Činnosti

praktické činnosti s přírodním materiálem, hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry, přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě, klimatických změn, poškozování přírody, společné vycházky a výlety do přírody, rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů, práce s knihami a obrazovým materiálem, výtvarné dovednosti a techniky, příprava ovocného a zeleninového pokrmu, ochutnávka pomazánek, pracovní činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu, pouštění draků Očekávané výstupy

zvládnout jemnou motoriku (zacházet s nástroji, výtvarným a přírodním materiálem), vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, slovně reagovat, být citlivý k přírodě, chránit ji, využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích, zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, pohybem, rýmem, slovem atd., osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké, spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem   Téma: KOUZELNÉ VÁNOČNÍ CINKÁNÍ Podtémata: Mikulášování Než zazvoní Vánoce Medový vánoční čas Povídám, povídám pohádku

Tento blok začíná adventem, Mikulášskou besídkou s nadílkou a vánočními dílnami s rodinnými příslušníky. Je to období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce, na Vánoce. Seznamování s vánočními zvyky, tradicemi, zdobení stromečku, rozbalování dárečků, ochutnávání cukroví, zpívání koled a poslech pohádek.

Dílčí cíle

rozvíjet kultivovaný projev, využívat tvořivost, vytvářet prosociální postoje, poznávat obyčeje, vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách, rozvoj pozitivních citů dítěte, kulturně estetických dovedností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky, rozvoj kooperace, seznamování se světem pohádky   Činnosti

seznamování s vánočními zvyky a tradicemi, přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti, hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, příprava programu na Mikulášskou besídku s nadílkou, vánoční výzdoba vnitřních prostor MŠ, vánoční nadělování

Očekávané výstupy

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem, vyjadřovat své prožitky pomocí hudby a zpěvu, rozvíjet schopnost žít ve společnosti lidí, prožívat vánoční atmosféru, aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, učit se, radovat se ze zvládnutého, samostatně vyjadřovat myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog

Téma: ZIMNÍ ČAROVÁNÍ Podtémata: Přijel k nám nový rok To to zebe Už je zima, už je mráz Zimní královna Přišel k nám pan Karneval Sněhové radovánky Pohádkové zimní snění

Blok týkající se tradice Tří králů, karnevalu, masopustu, poznávání charakteristických znaků zimního období (mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka), bezpečnosti při chůzi na sněhu a ledu, zimních her, sportů, druhů zimního oblečení, péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Získání povědomí o časových a prostorových pojmech a geometrických tvarech. Příprava předškoláků na zápis do školy, čas pohádek a příběhů.

Dílčí cíle osvojení si poznatků o pohybových činnostech, jejich kvalitě, rozvoj hrubé motoriky, receptivních i produktivních jazykových dovedností, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit, rozvoj spolupráce, časové představy   Činnosti

sezónní činnosti (hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu), příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, poslech čtených pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo, činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, médii…), estetické a tvůrčí aktivity, dramatické činnosti, sociální a interaktivní hry, výtvarné hry, pokusy a objevování, skupenství vody

Očekávané výstupy

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, nalézat nová řešení, chápat prostorové, časové pojmy, bezpečná orientace v prostoru

Téma: ZEMĚ VONÍ JAREM Podtémata: Travička zelená Já jsem malý koledníček Žežuličko, kde jsi byla? Šel zahradník do zahrady Rozvíjej se poupátko Jarní bublání Jaro v trávě Kamarádi zvířata

Integrovaný blok obsahuje charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se přírody (hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin), práce na zahrádce, život u vody, poznávání zvířat a jejich mláďat. Seznámení se s tradicemi, zvyky a významem Velikonoc, velikonoční dílna s rodinnými příslušníky a besídka ke Svátku maminek s předáním dárečků.

Dílčí cíle

rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.), jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu atd.), komunikace, tvořivého myšlení, řešení problémů, schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí

Činnosti

lokomoční pohybové činnosti (výlety, vycházky, pohybové hry s míčem), estetické a tvůrčí aktivity - grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, navlékání, různé výtvarné techniky, lepení, rytmizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, taneční prvky, poslech, skupinový i sólový zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s knihami a encyklopediemi, antonyma, homonyma, synonyma, tvorba rýmů, vět, pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení), oslava Svátku maminek   Očekávané výstupy

zvládnout pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, jemnou motoriku, jednoduché pracovní úkony, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky, utvořit rým, poznat a vymyslet synonyma, homonyma a antonyma, porozumět slyšenému, zaměřovat se na to, co je důležité, hledat souvislosti, prožívat radost z poznaného a zvládnutého, porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené, osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, smysluplné a přínosné   Téma: SVĚT OČIMA DĚTÍ Podtémata: Naše země kulatá Malý cestovatel Tady bydlím já My jsme Valaši Hádej, čím jsem Těšíme se na prázdniny Jak se chodí do světa

Tematický blok seznamuje s elementárními poznatky o naší zemi, cizích zemích, našem bydlišti, zvycích a historií Valašska. Obsahuje zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži, dopravní prostředky, bezpečnost dětí v dopravním provozu, varování na nebezpečí (uvědomovat si své možnosti a limity, pud sebezáchovy, umět požádat druhého o pomoc), které na nás číhá o prázdninách (neznámý prostor, cizí lidé, zvířata), profese a nástroje. Součástí je rozloučení s předškoláky (pasování na školáky), oslava Dne dětí a výlety do okolí (návštěva muzea, hasičské stanice, policie, tradiční pouti).   Dílčí cíle

vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými (bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, obezřetnost vůči neznámým lidem), rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, adaptovat se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly, zdokonalovat se v pracovních činnostech, osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích, všímat si zajímavostí života v přírodě, zajímat se o poznání naší planety, rozvoj jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu atd.), užívání všech smyslů, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností pocit sounáležitosti se všemi lidmi, rozvoj komunikace verbální, neverbální, kultivovaného projevu, tvořivosti, poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy   Činnosti

spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou, smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu, vycházky do přírody (pozorování a zkoumání přírodních ekosystémů, kulturních i technických objektů a jevů), hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, hry na zahradě s pískem, vodou, kameny, kognitivní činnosti (otázky – odpovědi), psychomotorické hry, příležitosti a činnosti směřující k ochraně osobního bezpečí, komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest, vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo, spontánní, společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření, spolupráce ve dvojicích, skupinkách, oslava Dne dětí, pasování předškoláků, výlety do okolí

Očekávané výstupy

mít povědomí o významu životního prostředí, pečovat o něj, starat se o rostliny, třídit odpad, všímat si změn v počasí i přírodě, zachycovat a vyjadřovat skutečnost i své představy výtvarně, učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, chápat, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vést rozhovor, domluvit se slovy i gesty, učit se nová slova a aktivně je používat, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, uvědomovat si, zachytit a vyjádřit příjemné a nepříjemné citové prožitky, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se chránit a kde v případě potřeby hledat pomoc  

EVALUAČNÍ SYSTÉM

Cílem evaluace je zkvalitňování vzdělávání ve škole jako celku. Náš evaluační systém obsahuje tyto oblasti hodnocení:

1) Hodnocení školního vzdělávacího programu, ročního plánu školy 2) Kvalita podmínek vzdělávání 3) Zpracování a realizace integrovaných bloků 4) Hodnocení práce pedagogických a provozních pracovníků - včetně sebehodnocení 5) Výsledky vzdělávání 6) Stanovení odpovědnosti pedagogů

1) Hodnocení školního vzdělávacího programu

Kdo hodnotí: všichni zaměstnanci školy, rodiče, veřejnost Jak hodnotíme: srovnáváním s kritérii, sledováním osobní zodpovědnosti za plnění daných, úkolů, anketou, rozhovory Kdy hodnotíme: zaměstnanci pravidelně 1x ročně na závěrečné pedagogické poradě nebo kdykoliv v průběhu školního roku podle potřeby, jednotlivé integrované bloky a podtémata po ukončení Kritéria hodnocení kvality školního vzdělávacího programu: obsahuje vše, co požaduje rámcový vzdělávací program, dodržuje cíle vzdělávání, podává ucelený obraz o mateřské škole (způsob práce, poskytované vzdělání …), je reálný v konkrétních podmínkách školy, je dokladem cílevědomosti práce, obsahuje promyšlený systém vnitřní evaluace, funkční systém hodnocení, sjednocuje podstatné, ponechává učitelkám dostatek volného prostoru k tvořivosti a individualizaci vzdělávání, je pro jejich práci potřebný, obsahuje dohodnutá pravidla chování a jednání, je zpracován jasně, srozumitelně, výstižně, je dokumentem, který umožňuje další rozvoj školy a zkvalitňování výchovně vzdělávací práce ve třídě

Hodnocení ročního plánu Kdo hodnotí: všichni zaměstnanci školy Jak hodnotíme: písemnými připomínkami a podněty Kdy hodnotíme: na začátku školního roku – připomínkové řízení, na konci školního roku Kritéria kvality ročního plánu: funkčnost, přehlednost, výstižnost, potřebnost

2) Kvalita podmínek vzdělávání

Kdo hodnotí: všichni zaměstnanci mateřské školy, rodiče dětí Jak hodnotíme: porovnáním s kritérii podmínek předškolního vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu Kdy hodnotíme: 1x ročně na závěrečné pedagogické poradě – písemně, anketou pro rodiče Oblasti hodnocení: věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení mateřské školy, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů

K některým oblastem jsou vypracovány další dokumenty:

organizace mateřské školy je konkretizována školním řádem, ročním plánem, jsou zpracovány náplně práce všech pracovnic i dodatky - dokumenty jsou přílohou tohoto programu nebo součástí ročního plánu školy řízení mateřské školy je konkretizováno ročním plánem školy, který obsahuje plán kontrolní a hospitační činnosti, plán akcí školy s vymezenou zodpovědností jednotlivých pracovnic spoluúčast rodičů na akcích školy je vyhodnocena zodpovědnou osobou podle těchto kritérií: počet přítomných dětí a rodičů, úspěšnost akce u dětí a rodičů (míra zapojení), naplnění cíle akce, spolupráce s kolegyněmi, materiální zabezpečení, co se nepodařilo, závěry

Metody hodnocení: pozorování, rozhovory, atmosféra akce, anketa pro rodiče

3) Zpracování a realizace integrovaných bloků

Cílem hodnocení integrovaných bloků je dosažení efektivního vzdělávacího procesu vedoucího ke spokojenosti dětí, učitelek, rodičů a vytvoření podnětného a láskyplného prostředí.

Kdo hodnotí: učitelky ve třídě Jak hodnotíme: porovnáním s kritérii Kdy hodnotíme: po ukončení podtématu, na pedagogických poradách, průběžně Kritéria hodnocení: podpora kompetencí k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské

4) Hodnocení práce pedagogických a provozních pracovníků – včetně sebehodnocení

Všichni pracovníci školy mají jasně stanovené náplně práce, každoročně aktualizované další povinnosti nad rámec přímé práce s dětmi, vymezenou zodpovědnost za určené akce školy. Hodnocení práce pedagogických pracovnic je prováděno podle plánu kontrolní činnosti a plánu hospitační činnosti. Hodnocení práce provozních pracovnic je prováděno podle plánu kontrolní činnosti.

Kdo hodnotí: vedoucí učitelka MŠ, všichni pracovníci vzájemně, rodiče dětí, veřejnost Jak hodnotíme: pozorováním, rozhovory, diskusemi, analýzou třídní dokumentace, kontrolou, hospitacemi podle plánů kontrolní a hospitační činnosti, anketou pro rodiče Kdy hodnotíme: průběžně v daných nebo dohodnutých termínech Kontrolní činnost:

Průběžná kontrola zaměřená zejména na: dodržování pracovní doby a její plné využívání, účelnost využívání pracovní doby, plánování a příprava vzdělávacího procesu, zajištění bezpečnosti, estetická výzdoba třídy i budovy, provádění úklidu dle rozpisu povinností provozní pracovnice denně, týdně, s důrazem na úklid zahrady, zakrývání pískoviště, hrabání všech ploch, zametání, hygiena a čistota všech místností

Kontrola dokumentace: Školní vzdělávací program - průběžné doplňování třídní knihy, vedení docházky - 1x měsíčně evidenční listy, vedení, aktualizace - říjen, průběžně diagnostika, záznamy - říjen, únor, červen

Kontrolní činnost na škole je usnadněna tím, že jsme všichni pospolu, vidíme na práci kolegyň, učíme se sdělovat si navzájem rady i připomínky k práci.

Hospitační činnost:

Slouží nejen ke kontrole, ale také ke sjednocování působení pedagogického kolektivu a výměně zkušeností. Termín hospitace, její cíl, způsob a zaměření bude oznámeno učitelce předem. Hlavním druhem hospitace bude hospitace komplexní - 2x ročně, zaměření na plnění cílů v ročním plánu školy. Dále hospitace monotématické, zaměřené na sledování úrovně konkrétních činností - úroveň připravenosti předškoláků, výslovnosti, hygienických, zdvořilostních, společenských návyků, vztahy mezi dětmi, vzájemný vztah mezi učitelkou a dětmi, atmosféra třídy, tvoření a dodržování vytvořených pravidel ve třídě, na zahradě a vycházkách. Hospitace budou zařazovány dle potřeby, cíle budou sledovány i v průběhu komplexních hospitací, při zastupování, apod.

Sebehodnocení pracovníků:

Sebereflexe by měla probíhat neustále. Průběžně se ptáme, zda postupujeme správně, co je třeba zlepšit, změnit. Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek. Poznatky získané průběžným vyhodnocováním vlastní práce nám poskytují zpětnou vazbu o kvalitě naší práce. 5) Výsledky vzdělávání

V procesu vyhodnocování stavu, kvality, efektivnosti vzdělávacího procesu a jeho výsledků, pravidelně shromažďujeme informace, analyzujeme je a rozhodujeme o dalším postupu. U evaluace vzdělávacích výsledků se jedná o sledování vzdělávacích pokroků a rozvoje dítěte. Dokumentujeme informace tak, aby mohl každý dítěti porozumět a vyhovět jeho individuálním možnostem, potřebám, schopnostem a dovednostem. V rámci kompetencí předškolního pedagoga projednáváme s rodiči pokroky dítěte a odpovídáme na dotazy.

Kdo hodnotí: učitelky ve třídě Jak hodnotíme: porovnáváním s očekávanými výstupy Kdy hodnotíme: stále 6) Stanovení odpovědnosti pedagogů

školní a třídní vzdělávací program je v souladu s požadavky RVP PV, program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován, je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky a výsledky

Odborné činnosti

analyzovat věkové a individuální potřeby dětí, zajišťovat profesionální péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání, realizovat individuální i skupinové vzdělávací potřeby směřující k rozvoji dětí, osvojování kompetencí, samostatně projektovat výchovné a vzdělávací činnosti, využívat odborných metodik a uplatňovat didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí, provádět evaluační činnosti, výsledky evaluace samostatně uplatňovat v procesu vzdělávání, provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy, analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi, evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání a na získané podněty reagovatPředškolní pedagog má vést vzdělávání tak, aby:

se děti cítily v pohodě, rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi, byl podněcován jejich rozvoj, měly dostatek podnětů k učení a radost z něj, bylo posilováno jejich sebevědomí a důvěra v sebe sama, měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně, byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka, seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité, mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat okolí, obdržely podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují

Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:

usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností, umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení, vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.                                                                                                                                                                                                                                                  Dodatek k ŠVP                                                                                                                                                                                                                                                  8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány v běžné mateřské škole, či v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k napinění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření'. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů2. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ3. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

8.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je — stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají — vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je piné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje RVP PV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

§ 16 odst. 1 školského zákona. § 16 odst. 3 školského zákona. § 16 odst. 2 školského zákona.

8.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

V ŠVP mateřská škola stanoví: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP. V ŠVP může mateřská škola stanovit: náplň předmětů speciálně pedagogické péče; zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.). Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. V případě mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní mateřské školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu dítěti.

8.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí.4 Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky. Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit): uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání; realizaci všech stanovených podpůrných opatření5 při vzdělávání dětí; osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení; spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství; snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření;

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Např. v oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou apod. § 16 odst. 2 školského zákona.                                                                                                                                                                                                                                                  Dodatek k ŠVP                                                                                                                                                                                                                                                  9. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v piné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.