ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.:    33/2018

Sídlo:  Nový Hrozenkov 312, 756 04

IČO:  70937559

Zřizovatel mateřské školy:   Městys Nový Hrozenkov

Ředitelka školy:   Mgr. Lucie Kopecká

Telefonní kontakty do školy:  571 451 875

                      mobilní telefon:   601 50 60 44

Email: msvranca@seznam.cz

Datová schránka:  2kmsa7p

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Nový Hrozenkov - Vranča v souladu s § 30 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami (zákonem 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

tento školní řád,

kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Nový Hrozenkov - Vranča.

 

MŠ Nový Hrozenkov - Vranča poskytuje předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Smysly, kterých máme pět, poznáváme celý svět", který vznikl
na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR
a konkrétně stanoví cíle, formy a obsah vzdělávání podle podmínek v MŠ Nový Hrozenkov - Vranča.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
   
 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 4. Povinnosti zákonných zástupců

 

 

 1. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání

          7.  Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.

          8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

          9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního

              vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu

        10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

        11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se

             zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a

             s ostatními zákonnými zástupci

 1. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

        12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

       13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

             zákonného zástupce

       14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

                              15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní

             stravování

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

      16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

      17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

      18. Přijímací řízení

      19. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

      20. Individuální vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou

      21. Evidenční listy

 

 1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ                                                             

     22. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

     23. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní

     24. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

26. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
   

28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                                                       
 2. Účinnost a platnost školního řádu
  1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
  2. Změny a dodatky školního řádu

 

 

Ředitelka Mateřské školy Nový Hrozenkov - Vranča, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Nový Hrozenkov - Vranča.

 

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
a školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.1 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

1.2 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

1.3 Obsah předškolního vzdělávání

               

 1. předškolní vzdělávání zajišťují 2 učitelky,
 2. vyučovacím jazykem je jazyk český,
 3. vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu
  pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP), který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vzhledem k podmínkám školy,
 4. školní vzdělávací program vydává ředitelka školy a tento ŠVP je zveřejněn ve vstupní chodbě a na webových stránkách mateřské školy. Do ŠVP může každý nahlížet
  a pořizovat si z něj opisy a výpisy,
 5. třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu, který vychází
  ze školního vzdělávacího programu. Na vyžádání mohou rodiče ve třídě do třídního vzdělávacího programu nahlížet,
 6. v mateřské škole vzděláváme děti ve všech oblastech výchovy, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem,
 7. pobyt dětí venku realizujeme denně buď na dětském hřišti v areálu MŠ, vybaveném dětskou sestavou, pískovištěm a houpadlem, nebo vycházkami do okolí MŠ. Délka pobytu venku je závislá na počasí; za silného větru či mrazu, inverzi
  a za vytrvalého deště se pobyt venku nekoná,
 8. předškolní děti jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí zákonnému zástupci dítěte odklad školní docházky.

 

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1 Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízením v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
 4. pokud je v mateřské škole dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, má právo
  na bezplatné poskytování podpůrných opatření, které realizuje mateřská škola sama (podpůrná opatření 1. stupně na základě plánu pedagogické podpory) nebo
  v součinnosti se školským vzdělávacím zařízením (2. - 5. stupeň podpůrných opatření na základě individuálního vzdělávacího plánu),
 5. na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti či jiné sociální skupiny,
 6. na zvláštní péči a výchovu v případě zdravotního postižení,
 7. na emočně kladné prostředí s projevováním lásky k dětem,
 8. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svou identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo hrát si, právo
  na soukromí…).

 

2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv
a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

 

3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 4. na seznámení se školním vzdělávacím programem školy, projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ.

 

3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené,
 3. na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,
 6. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky.

 

4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

4.3 Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 

 

Čl. II

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců
při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

5.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě
se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

5.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

 

6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

 6.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě
po jeho převlečení v šatně, učitelce mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

 

 6.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

 6.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte
ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

6.4 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání
při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

 

6.5 Dítě nebude vydáno zákonným zástupcům či jimi pověřené osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě.

 

6.6 Pokud je po rozvodu dítě výhradně svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebude druhému
z rodičů dítě vydáno bez písemného souhlasu rodiče pověřeného výchovou.

 

6.7 Pokud není soudně upraveno, komu je dítě svěřeno do péče, jsou práva obou rodičů naprosto totožná a právo vyzvednout dítě z MŠ mají oba zákonní zástupci.

 

6.8 Při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem, nebo pověřenou osobou po ukončení provozní doby mateřské školy učitelka zůstává s dítětem v mateřské škole a zkouší všechny telefonické kontakty poskytnuté zákonnými zástupci. Dále se postupuje dle  Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu, které je přílohou tohoto ŠŘ.

 

 

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně dětí.

 

7.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí
do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u učitelky mateřské školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

7.3 Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickou pracovnicí školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

7.5 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili
k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

8.  Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

 8.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní
a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelky mateřské školy při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, a také písemným sdělením / plakát / v šatně dětí a na webových stránkách mateřské školy.

 

8.2 V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 8.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci
a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.

 

 

9.  Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a  způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

 9.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu ústní nebo písemnou formou mateřské škole a to předáním oznámení pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází.

 

9.2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo předáním písemného potvrzení přebírající učitelce mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře. 

 

9.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímající učitelce mateřské školy o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

9.4 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

9.5 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte
ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

9.6 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé
a může být v kolektivu ostatních dětí.   

 

9.7 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

9.8 Učitelka má právo vyžadovat od rodičů dítěte potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

 

10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

 

 Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při 

 úhradě úplaty následující podmínky:

 

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce,
 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy,
 4. výše úplaty je 250 Kč měsíčně na 1 dítě v MŠ,
 5. osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ,
 6. úplatu nehradí fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. Ta vydá písemné rozhodnutí, které musí obsahovat: komu je adresována, datum podání žádosti, druh žádosti (osvobození od úplaty), odůvodnění, jméno, příjmení, datum narození dítěte, jméno, příjmení, bydliště žadatele, telefonní kontakt, podpis, doložení odůvodnění,
 7. v období uzavření MŠ bude částka poměrně snížena,
 8. úplatu nehradí děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odloženou školní docházkou a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami,
 9. o prominutí, popř. snížení úplaty, rozhodne ředitelka školy na základě §123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a § 6 odst. 5 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů po předložení písemné žádosti plátce a doložení dokladu o nároku na sociální dávku v daném měsíci,
 10. ve výjimečných případech může ředitelka na žádost plátce rozhodnout o prominutí úplaty, a to maximálně na dobu jednoho čtvrtletí,
 11. žádost o prominutí úplaty bude posuzována vždy od měsíce, v němž byla podána,
 12. v případě změny nároku na soc. dávku v daném čtvrtletí je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce MŠ.

 

10.2 Úhrada úplaty za školní stravování 

 

 Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce,
 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za stravování bezhotovostním převodem
  na určený bankovní účet mateřské školy, pokud není dohodnuto jinak.

 

 

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku
se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy
a s ostatními zákonnými zástupci

 

 Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

 

 

Čl. III

upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání DÍTĚTE
V MATEŘSKÉ škole

 

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu.

 

       

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu
a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 

 

 

15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

 

Čl. IV

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

16.1 Zřizovatelem a provozovatelem mateřské školy je Městys Nový Hrozenkov.

 

16.2 Vzdělávání v mateřské škole probíhá pouze v jedné, věkově smíšené třídě.

      

16.3 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
pro děti od 6:40 do 15:40.

 

16.4 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16. 3 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

16.5 Rovněž může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.3 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit z důvodu velké nemocnosti dětí nebo učitelek mateřské školy, či z jiných závažných důvod.

 

16.6 Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém  prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

16.7 Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

 

16.8 Zákonný zástupce přivádí dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně nahlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolest břicha) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče
pro své dítě.

 

16.9 Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v mateřské škole
a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

16.10 Uspořádání dne odpovídá hygienickým požadavkům dle platných norem, aby byla zajištěna péče o bezpečnost a ochranu zdraví dětí.

 

 

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

17.1 Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

 

6:40  -   8:00   

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelce mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity.

8:15  -  8:30    

Ranní tělovýchovná chvilka.

8:30  -  9:00     

Podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu).

9:00  -  9:30

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný vývoj, prováděné podle ŠVP a v souladu
se zaměřením naší MŠ.

9:30 - 11:30   

Příprava na pobyt venku + pobyt venku (v případě výrazně nepříznivého počasí je připravena náhradní činnost pro děti v budově MŠ).

11:30  -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpolední odpočinek

12:15 - 14:15

Odpočinek a spánek dětí.

14:15 - 14:45

Podávání odpolední svačiny v samoobslužném režimu.

14:45 - 15:40   

Volné aktivity dětí (především hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí si děti hrají na zahradě MŠ). Je to také doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

17.2 Stanovený základní denní režim je flexibilní a může být pozměněn v případě potřeb dětí, různých výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

18.  Přijímací řízení

18.1 Přijímání dětí do mateřské školy se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle správního řádu č.500/2004 Sb. Předškolní vzdělávání
se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti
od 2 let.

18.2 S účinností od 1. 9. 2017 vstoupilo v platnost povinné předškolní vzdělávání
a školský zákon č. 178/2016 Sb. současně zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

 

18.3 Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat v termínu od 2. 5. – 16. 5. 2019, bližší určení zápisových dnů bude po dohodě se zřizovatelem včas oznámeno zákonným zástupcům dětí, které se zúčastní přijímacího řízení do MŠ Nový Hrozenkov – Vranča.

 

18.4 Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se dle školského zákona od 1. 9.2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v obci a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

18.5 Tyto informace jsou pro rodičovskou veřejnost zprostředkovány formou obecního rozhlasu, informační tabule školy a webových stránek MŠ.

 

18.6 Zápis se uskutečňuje prohlídkou učeben MŠ, seznámením se prostředím a zaměstnanci MŠ.

 

18.7 Při podávání žádostí na předepsaném tiskopisu o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte jeho rodný list a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

 

18.8 Rodiče obdrží v zápisové dny od ředitelky školy tiskopis, který obsahuje informace pro rodiče:

 • Kdy a kde budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení (v rámci správního řízení nejpozději do 30 ti dnů od podání žádosti, obvykle na prosklených vchodových dveřích při vstupu do MŠ a na webových stránkách mateřské školy.
 • Oznámení o přiděleném registračním čísle dítěte (dle čísla v podacím deníku)
 • Upozornění rodičů na možnost nahlédnutí do spisu dítěte (podle správního řádu) ještě před vydáním rozhodnutí
 • Stanovení konkrétního dne a času, kdy tak mohou učinit (pokud této možnosti rodiče využijí, bude o tom sepsán protokol)
 • Oznámení o dni, kdy budou vydávána rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí nemusí být vydávána rodičům v písemné podobě, mohou si je však od ředitelky školy vyžádat.
 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat
  se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v MŠ v délce nejvýše 3 měsíce.
 • V měsíci červenci lze přijmout do MŠ děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.
 • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

 

19.   Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

19.1 Nabylo platnosti 1. 9. 2017 (změna školského zákona č. 178/2016 Sb.).   Dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září je stanoveno nastoupit v následujícím školním roce
k povinnému předškolnímu vzdělávání.

19.2 Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat v květnu 2020, bližší určení zápisových dnů bude po dohodě se zřizovatelem včas oznámeno zákonným zástupcům dětí, které se zúčastní přijímacího řízení do MŠ Nový Hrozenkov – Vranča.

19.3 Děti, na které se bude vztahovat povinnost předškolního vzdělávání, nemusí u zápisu do MŠ předkládat potvrzení o povinném očkování. (§50 Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/200 Sb., v platném znění).

19.4 Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.

Informace o podmínkách pravidelné docházky dětí s povinnou školní docházkou a jejich uvolňování ze vzdělávání:

 • Aby splnilo dítě povinnost pravidelné předškolní docházky, musí být přítomno každý den v mateřské škole nepřetržité 4 hodiny (doporučený příchod do MŠ nejpozději
  v 8.00 hod.) O prázdninách je docházka dětí s povinnou předškolní docházkou dobrovolná.
 • Třídní učitelky budou denně evidovat a kontrolovat pravidelnou docházku dítěte
  do MŠ. Pokud se dítě do MŠ nedostaví, jsou rodiče povinni omluvit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti – písemně nebo osobně.
  Po návratu dítěte do školy potom písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence (možno doložit lékařské potvrzení). Omluvenky budou evidovány pro případ kontroly povinného předškolního vzdělávání jednotlivých dětí.

20.     Individuální vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou

 

20.1 Děti s povinnou předškolní docházkou se mohou vzdělávat individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Může se také vzdělávat v přípravné třídě ZŠ nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, eventuálně v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle §38
a školského zákona.

 

20.2 Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je jeho dítě zapsáno nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

 

20.2 Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat identifikační údaje o dítěti (jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), a upřesnění období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Může probíhat
po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část.

 

20.3 Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání dítěte, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

 

20.4 Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Ověření proběhne ve druhé polovině listopadu a náhradní termín určuje na první polovinu prosince. Zákonný zástupce se musí ve stanoveném termínu s dítětem k ověření znalostí dostavit. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně. Pokud se v daný termín, ani v termín náhradní zákonný zástupce s dítětem nedostaví, je ředitelka školy oprávněna v rámci správního řízení ukonči individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak musí neprodleně zahájit pravidelnou denní docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno a to i v případě, že se rodič odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

20.5 Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her
a pomůcek), hradí zákonný zástupce dítěte. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření, spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky doporučuje školské poradenské zařízení), hradí pořízení těchto pomůcek stát.

 

20.6 Způsob ověřování znalostí individuálně vzdělávaného dítěte: dítě stráví s ostatními dětmi a třídní učitelkou celé dopoledne v mateřské škole - při hře, rozhovoru a ostatních činnostech (spontánních i řízených) proběhne ověření jeho znalostí a dovedností.

 

21.  Osobní listy

21.1 Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce osobní list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

 

21.2 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do osobního listu není potřeba, informace z přihlášky k předškolnímu vzdělávání jsou dostačující. Rodiče
do osobního listu však vyplní jakékoli zdravotní obtíže dítěte, které na přihlášce nejsou uvedeny.

 

21.3 Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

21.4 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Čl. V

organizace školního stravování

 

22. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

22.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

22.2 Školní jídelna připravuje jídla, které jsou vydávána přímo dětem do třídy mateřské školy, kde  probíhá vlastní stravování dětí.

 

22.3 Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

22.4 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou
a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

 

 

23. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

23.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

8:30  -   9:00

Podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu).

11:30 – 12:00

Oběd.

14:15 – 14:45

Vydávání odpolední svačiny.

 

 

23.2 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje z připravených zásobníků v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

 

24. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

24.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

 

24.2 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce
i vedoucí školní jídelny. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí školní jídelny je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

 

24.3 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:30 oběd, na který má dítě za tento den nárok.

 

 

Čl. VI

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

         

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech dle školského zákona č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů, podle § 29.

 

 

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

25.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogické pracovnice školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

 

25.2 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogů tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně nebo děti mladší 3let. Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí v prvním případě o 8 dětí, nebo ve druhém případě o 11 dětí. Při zvýšeném počtu dětí, při specifických činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o ně pečovat navíc další pedagogický pracovník,
  ve výjimečných případech zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je
  v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

25.3 Budova mateřské školy je v průběhu dne z bezpečnostních důvodů uzamčena krom doby stanovené pro přivádění a odvádění dětí (6:40 – 8:00, 14:20 – 15:40).

 

25.4 Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci ani jiné cizí osoby nesmí bez předchozí domluvy ředitelkou nebo s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Zákonný zástupce se po vyzvednutí dítěte nezdržuje déle, než je nezbytně nutné a opustí areál školy. Zákonný zástupce se může zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitelky školy - např. na pozvání (schůzky nebo akce s rodiči).

 

25.5 Zákonný zástupce je povinen po celou dobu docházky předávat osobně dítě učitelkám do tříd. Jiné osoby než zákonní zástupci mohou dítě vyzvedávat jen na základě písemného pověření zákonných zástupců (tzv. Pověření pro předávání dítěte z MŠ). Tiskopisy dostanou zákonní zástupci vždy první týden příslušného školního roku a
po vyplnění jsou platné po dobu jednoho školního roku. Bez tohoto potvrzení nebude dítě jiné osobě vydáno.

 

25.6 Zákonní zástupci přivádí do mateřské školy pouze děti zcela zdravé a po nemoci doléčené. Informují učitelky o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho aktivity při vzdělávání.

 

25.7 Škola nemá na izolaci nemocného dítěte zajištěny podmínky, a proto v případě zjištění příznaků nemoci okamžitě informujeme zákonného zástupce. Nemocné dítě se samo necítí dobře, běžný režim v kolektivu je pro ně zátěží a zároveň přenáší infekci na ostatní zdravé děti. Proto v takových případech požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.

 

25.8 Pokud budou zákonní zástupci trvat na převzetí evidentně nemocného dítěte, můžeme požadovat potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti dítěte.

 

25.9 Zákonný zástupce má povinnost oznámit učitelce jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a i ty, které se udály mimo areál MŠ (mdloby, nevolnost, úraz, alergie) a podat zprávu v případě infekční nemoci v rodině (spála, žloutenka, neštovice, mononukleóza), i v případě výskytu vší u dětí. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, sirupy) v mateřské škole nepodáváme.

 

Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za dítě i po dobu pobytu v mateřské škole:

 • odpovídají za to, co mají děti ve svých skříňkách; učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré čí nebezpečné předměty, léky apod.).
 • dávají dětem vhodné oblečení a obutí do třídy a na pobyt venku a nechávají
  ve skříňkách náhradní oblečení
 • nedávají dětem do školy žádné předměty jako šperky, peníze aj., za případnou ztrátu či poškození těchto věcí MŠ neručí
 • nedávají dětem žádné potraviny, sladkosti, žvýkačky či nápoje

 

 

26. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

26.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

26.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled
na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

 1. přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz
  a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty

 

                b) pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci
  a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

 

c) rozdělávání ohně

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti
  od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

 

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 1. pracovní a výtvarné činnosti
 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou velké nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

 

                  e) potřeby zdravotní a hygienické ve vztahu k dětem

 • děti používají jednorázové papírové kapesníky
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, punčocháče nebo tepláky, tričko, ponožky) požadujeme po všech dětech
 • převlečení na pobyt venku - teplákovou soupravu na pobyt venku (jiné oblečení
  do třídy)
 • děti musí mít v mateřské škole přezůvky s pevným zápatím,
 • zákonný zástupce zajišťuje výměnu opotřebovaných zubních kartáčků dětem 
 • zákonní zástupci udržují v čistotě a v pořádku oblečení dětí i skříňky
 • zákonní zástupci berou každý týden domů k vyprání dětem pyžama a oblečení
  na pobyt venku, v případě potřeby častěji
 • v letním období jsou zákonní zástupci povinni dětem dávat jakoukoli pokrývku hlavy

 

 

27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

27.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

27.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

Čl. VII

zacházení s majetkem mateřské školy

 

28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

29.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 

29.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VIII

zÁvěrečná ustanovení

 

 

30. Účinnost a platnost školního řádu

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2018.

 

 

31. Změny a dodatky školního řádu

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

32. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

32.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu
a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

32.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

32.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí
na informativní schůzce, která se koná vždy v prvním týdnu nového školního roku.

 

 

V Novém Hrozenkově dne 1. 6. 2019

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                      Mgr. Lucie Kopecká

                                                                                                            ředitelka mateřské školy