Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, příspěvková organizace se sídlem Nový Hrozenkov 736, 756 04

 

 

 

 

Školní řád mateřské školy

 

 

Č.j.

Spisový znak   Skartační znak

226/2018

A.1.

A10

 

 

Vypracoval:

Mgr. Lucie Kopecká, ředitelka školy

 

 

Schválil:

Mgr. Lucie Kopecká, ředitelka školy

 

 

 

 

Pedagogická rada projednala dne

28. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

Aktualizace proběhla dne:

24. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

Aktualizace projednána na pedagogické radě dne:

26. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

Aktualizace nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace, jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. Všechny změny ve Školním řádu mateřské školy podléhají projednání na pedagogické radě a schválení ředitelky MŠ.

 

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Nový Hrozenkov a zákonné zástupce dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

O b s a h

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

 

   1. VZDĚLÁVÁNÍ

 

  1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

  1. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
  2. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
  3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
  4. Povinnosti zákonných zástupců
  5. Práva pedagogických pracovníků
  6. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

 1. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

  1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

9.    Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z povinného předškolního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu

 

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
 2. Základní  pravidla  chování  zákonných  zástupců  dětí  při  vzájemném  styku  se

 

zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 1. Přijetí dítěte do mateřské školy
 2. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 3. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 4. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

 

 

 

2

 

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

  1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
  2. Organizace povinného vzdělávání v mateřské škole
  3. Organizace individuálního vzdělávání v mateřské škole
  4. Organizace distančního vzdělávání v mateřské škole
  5. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
  6. Doba určená pro přebírání dětí od zákonných zástupců pedagogickým pracovníkem
  7. Doba určená pro vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

 

 1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 736

 

  1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

  1. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní

 

  1. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

VI. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 312

 

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

 1. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní

 

 1. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 2. Péče o zdraví dětí při mimořádných situacích spojených s onemocněním Covid-19

 

 1. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

VIII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 1. Zabezpečení budovy mateřské školy
 2. Další bezpečnostní opatření

 

 

 

 

 

 

 

3

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Účinnost a platnost školního řádu
 2. Změny a dodatky školního řádu
 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců dětí se školním řádem

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín v souladu s § 30 odst. 3 Zákona

 

 • 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Nový Hrozenkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Čl. I

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1.Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“):

 

  • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,
  • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 

  • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 

  • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 

  • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1.Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 

  1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 

  1. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 

  1. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
  2. na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti či jiné sociální skupiny,
  3. na emočně kladné prostředí s projevováním lásky k dětem,

 

  1. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svou identitu (právo vyrůstat ve zdravého tělesně i duševně, právo hrát si, právo na soukromí …),

 

  1. na zvláštní péči a výchovu v případě zdravotního postižení,

 

  1. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, které realizuje mateřská škola sama (podpůrná opatření 1. stupně na základě PPP – Plán pedagogické podpory) nebo v součinnosti se školským poradenským zařízením (2. – 5. stupeň podpůrných opatření na základě IVP – Individuálního vzdělávacího plánu),

 

5

 

 1. na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny,

 

 1. na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny,

 

 1. na prostředí, ve kterém se předchází šíření chorob a dodržují se v rámci možnosti mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí,

 

 1. na ochranu školy a státu v případě podezření na zanedbávání či týrání.

 

2.2.         Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3.         Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

 1. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

3.1.         Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má povinnost:

 

 1. respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu,
 2. respektovat pokyny pedagogických pracovníků,
 3. účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu,

 

 1. respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a mateřské škole,

 

 1. dodržovat zásady osobní hygieny,
 2. respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani

psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity,

 

  1. účastnit se v situaci vyplývající z platných předpisů a nařízení tzv. distanční formy výuky – povinnost se týká dětí plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

 

 1. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

 

4.1.            Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

 

 1. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

 

 1. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,

 

 1. na seznámení s dokumentací mateřské školy a vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům,

 

 1. zapojovat se do aktivit mateřské školy,

 

 1. pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat bezpečí a zdraví dětí,

 

 1. na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny,

 

 1. navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit mateřské školy,

 

6

 

 1. domluvit si s učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za podmínek stanovených mateřskou školou,

 

 1. své stížnosti řešit s učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se

na ředitelku školy,

 

k)   právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

4.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 

5.1.   Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní:

 

  1. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

 

  1. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

 

  1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

 

  1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené a oblečené,

 

  1. zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv,

 

  1. na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 

  1. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 

  1. sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění,
  2. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte písemně do 3 dnů ode dne výzvy,
  3. oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst.2a3a školského zákona

 

č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny o těchto údajích /např. údaje pro vedení školní matriky/,

 

  1. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

 

  1. dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti,

 

  1. respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících mateřskou školu,

 

  1. nedávat dětem do mateřské školy cenné předměty, u nichž je riziko ztráty,

 

  • další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

 

 

 

 

7

 

5.2.    Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 

 1. Práva pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

 

 1. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu

s právními předpisy,

 

 1. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické činnosti,

 

 1. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

 1. Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen:

 

  1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
  2. chránit a respektovat práva dítěte,
  3. chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování
   1. mateřské škole,

 

  1. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 

  1. ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště,

 

   1. nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

  1. poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou
   1. vzděláváním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Čl. II

 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

8.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

8.2. Zákonný zástupce může v průběhu roku požadovat změnu těchto sjednaných podmínek (např. z důvodu špatné adaptace dítěte). Musí však tuto skutečnost předem dohodnout s ředitelkou mateřské školy. Tyto změny se hlásí vždy na konci měsíce, v průběhu měsíce nelze – viz. Stravování.

 

 

9.  Upřesnění  podmínek  pro  přebírání  dětí  od  zákonných  zástupců  ke  vzdělávání v mateřské  škole  a  pro  jejich  předávání  zákonným  zástupcům  po  ukončení

 

vzdělávání

 

9.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě již dojde do třídy samo. V takovém případě mateřská škola nenese odpovědnost za bezpečí dítěte.

 

9.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout dítě ze třídy a opustit budovu mateřské školy včas, tj. do 16:00 hod.

 

9.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

9.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte a pověřenou osobou předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě předem s uvedením identifikace pověřené osoby. Pedagogický pracovník má právo v případě pochybností požadovat pověřenou osobu o prokázání totožnosti. V případě neprůkaznosti pedagogický pracovník dítě nevydá a informuje o této skutečnosti zákonného zástupce.

 

9.5. Dítě nebude vydáno zákonným zástupcům či jimi pověřené osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě.

 

 

9

 

9.6. Pokud je po rozvodovém řízení dítě výhradně svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebude druhému z rodičů dítě vydáno bez písemného souhlasu rodiče pověřeného výchovou.

 

9.7. Pokud není soudně upraveno, komu je dítě svěřeno do péče, jsou práva obou rodičů naprosto totožná a právo vyzvednout dítě z mateřské školy mají oba zákonní zástupci.

 

9.8. Pokud si zákonní zástupci nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, pedagogická pracovnice:

 

 1. pokusí se telefonicky kontaktovat zákonné zástupce
 2. informuje ředitelku školy
 3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je

 

podle § 15 zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, popřípadě se obrátí na Policii ČR.

 

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

10.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je uložen ve skříňkách v daných třídách a na požádání zákonných zástupců jej p. uč. zapůjčí k prostudování nebo je umístěn ve vstupu do mateřské školy.

 

10.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

10.3. Ředitelka mateřské školy nejméně jednou v průběhu školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

10.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

10.5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních mimoškolních akcích

 

11.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd, písemným sdělením na hlavních dveřích nebo na webových stránkách.

 

11.2. V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.

 

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

12.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 098 – I. třída „Berušky“, 571 429 806

 

– II. třída „Sluníčka“, 571 429 808 – III. třída „Motýlci“, 571 451 875 – IV. Třída „Broučci“, mob. 737 112 556 - MŠ střed, mob. 601 506 044 – MŠ Vranča, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole.

 

12.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 098 – I. třída „Berušky“, 571 429 806

 

– II. třída „Sluníčka“, 571 429 808 – III. třída „Motýlci“, 571 451 875 – IV. třída „Broučci“, mob. 737 112 556 – MŠ střed, mob. 601 506 044 – MŠ Vranča, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole.

 

12.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

12.4. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně ústně nebo písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení).

 

12.5. Zákonní zástupci nemohou po pedagogickém pracovníkovi vykonávajícím pedagogickou činnost v dané třídě požadovat podávání léků dítěti v souvislosti s jeho doléčením.

 

11

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z povinného předškolního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

 

13.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve II. třídě „Sluníčka“, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 429 806 nebo mob. 737 112 556, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole nebo v I. třídě „Berušky“ a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 098 nebo mob. 737 112 556, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole nebo ve IV. Třídě „Broučci“ a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 875 nebo mob. 601 506 044, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole

 

13.2. V případě omlouvání dítěte s povinným předškolním vzděláváním z neúčasti v prezenčním vzdělávání nebo v distančním vzdělávání je zákonný zástupce povinen písemně omluvit dobu a důvod nepřítomnosti dítěte do omluvného listu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

13.3. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole, která bude trvat déle než 14 dní, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu ředitelce mateřské školy a písemně ji zažádá o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání.

 

13.4. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

13.5. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně ústně nebo písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení).

 

13.6. Zákonní zástupci nemohou po pedagogickém pracovníkovi vykonávajícím pedagogickou činnost v dané třídě požadovat podávání léků dítěti v souvislosti s jeho doléčením.

 

 

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

14.1.     Úhrada úplaty za vzdělávání činí 250,- Kč.

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 

 1. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

 

12

 

 1. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 

 1. ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v kanceláři ředitelky a ve IV. třídě „Broučci“, oproti podpisu, a to do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 

 1. pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplat odpovídajícímu rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,

 

 1. děti, které absolvují povinné předškolní vzdělávání a děti s OŠD školné neplatí,

 

 1. snížení úplaty o 50 % lze při podání žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání, ale pouze v případě, kdy dítě po dobu 1 kalendářního měsíce nenavštěvovalo mateřskou školu z rodinných důvodů, nemoci, plánované operace, léčebného pobytu apod.,

 

 1. osvobozen od úplaty za vzdělávání je zákonný zástupce dítěte, který je příjemcem sociálního příplatku, sociální dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí v daném měsíci a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

 

 1. osvobozen od úplaty je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

 

 1. osvobozen od úplaty je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

 

k)   osvobozen od úplaty je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

 

 

 1. žádost o prominutí úplaty bude posuzována vždy od měsíce, v němž bude podána,

 

 1. v případě změny nároku na soc. dávku v daném čtvrtletí je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

14.2.    Úhrada úplaty za školní stravování v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 736

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 

 1. úplata se vystaví na 2 kalendářní měsíce a je splatná do 15. dne následujícího měsíce nebo za kalendářní měsíc a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 

 1. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

 

 1. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet Základní školy Nový Hrozenkov nebo složenkou.

 

 

14.3.    Úhrada úplaty za školní stravování v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 312

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce,

 

 1. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

 

 1. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za stravování bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, pokud není dohodnuto jinak.

 

 

 1. Základní  pravidla  chování  zákonných  zástupců  dětí  při  vzájemném  styku  se

zaměstnanci   mateřské  školy,   s jinými   dětmi   docházejícími   do  mateřské  školy

 1. s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci:

 

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy, provozní dobu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

 

 1. řídí se školním řádem mateřské školy,

 

 1. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

 

 1. po vyzvednutí dětí se rodiče nezdržují na školní zahradě,

 

 1. chrání si své osobní věci a věci dítěte a zabezpečí si je před případnou záměnou, či zcizením,

 

 1. je-li uplatňována náhrada škody v souvislosti se zcizením věcí, je vždy vyžadováno nahlášení Policii ČR,

 

 1. v případě nároku na náhradu škody je vždy nutné cenu věci doložit paragonem,
 2. při náhradě škody se rovněž přihlíží k době, kdy byla daná věc pořízena.

 

 

 

14

 

Čl. III

 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

  1. MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

 1. Přijetí dítěte do mateřské školy

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů a podle správního řádu č. 500/2004 Sb.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 let do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

16.1.    Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat vždy v měsíci květnu a to v období od

 

 1. května do 16. května. Bližší určení zápisových dnů a místa zápisu bude po dohodě se zřizovatelem včas oznámeno zákonným zástupcům dětí, které se zúčastní přijímacího řízení do mateřské školy. Tyto informace budou pro rodičovskou veřejnost zprostředkovány formou obecního rozhlasu, informační tabule mateřské školy, webových stránek nebo umístěním v prostorách mateřské školy.

 

16.2.     Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení, od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popř. má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, nemusí u zápisu do mateřské školy předkládat potvrzení o povinném očkování - §50 Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., v platném znění.

 

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz

 

Po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. Přihlášku ke stravování
 2. Evidenční list dítěte

 

16.3. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce 3 měsíce.

 

16.4. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před nástupem do ZŠ, (které dosáhnou věku 5 let před začátkem daného školního roku a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ) a děti s OŠD ve spádovém obvodu MŠ.

 

16.5. Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne počet volných míst v mateřské škole, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka na základě kritérií stanovených k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. S těmito kritérii seznámí rodičovskou veřejnost ředitelka prostřednictvím informační tabule mateřské školy, webových stránek nebo umístěním v prostorách mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

15

 

 1. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /Školský zákon/.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje ředitelka mateřské školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích do MŠ, na webových stránkách a na nástěnce v obci.

 

 

 1. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy „Rozhodnutí

 

o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /Školský zákon/.

 

Rozhodnutí o nepřijetí se doporučuje do vlastních rukou žadatele.

 

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v tomto Školním řádu. Neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s OŠD.

 

V případě individuálního vzdělávání dítěte, může ředitelka ukončit jeho vzdělávání, pokud zákonní zástupci nezajistili účast dítěte na ověření znalostí dítěte v daném, ani náhradním termínu.

 

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla v bodě 11 tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole a to z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

 

 

 

 

16

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto Školního řádu, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole a to z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

 

 

 

 

Čl. IV

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

23.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti. V místě vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 736 od 6:30 hod.

 

do 16:00 hod. a v místě vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 312 – Vranča od 6:00 hod. do 16:00 hod.

 

23.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

23.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než ve stanoveném odstavci. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, nízký počet přihlášených dětí, epidemie, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. MŠ se řídí Rozhodnutím Rady Městyse. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na vchodových dveřích neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

23.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 4 třídách, přičemž 1 třída je věkově heterogenní (2 – 5 let), 1 třída je věkově homogenní (5 – 6 let) a 2 třídy jsou věkově heterogenní (2 – 7 let).

 

23.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

17

 

 1. Organizace povinného vzdělávání v mateřské škole

 

 

24.1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

24.2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

24.3. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole se sídlem ve školním obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

 

24.4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně.

 

24.5. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy.

 

24.6. Povinné předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole se uskuteční v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. (kromě prázdnin) ve třídě „Sluníčka“, „Berušky“ a ve třídě „Broučci“.

 

24.7. Rodiče jsou povinni písemně omlouvat nepřítomnost dítěte do omluvného listu – viz. 9.3.

 

24.8.   Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.

 

24.9. Mateřská škola umožňuje plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem, a to individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

 1. Organizace individuálního vzdělávání v mateřské škole

 

25.1. Zákonní zástupci dítěte mají možnost zvolit pro své dítě individuální vzdělávání. Pokud této možnosti využijí, jsou povinni tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

25.2.   Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 

  1. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

25.3. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV.

 

 

 

18

 

25.4. Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u těchto dětí se uskuteční čtvrtý čtvrtek v měsíci listopadu, v případě nemoci dítěte je náhradní termín stanoven na první čtvrtek v měsíci prosinci.

 

25.5. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

25.6. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

 

25.7. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

 1. Organizace distančního vzdělávání v mateřské škole

 

26.1. Mateřská škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (ve věku pět a více let).

 

26.2. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení (karantény) znemožněna osobní přítomnost v mateřské škole většině dětí jedné třídy, která je organizovaná výlučně pro děti s povinným předškolním vzděláváním, nebo chybí většina těchto dětí v heterogenních třídách.

 

26.3. Prezenční výuka dotčených dětí bude automaticky přecházet na výuku distančním způsobem. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotýká, budou pokračovat v prezenčním vzdělávání.

 

26.4. S povinnou účastí na distančním vzdělávání souvisí i povinnost se z ní omluvit podobně jako z tradiční docházky – viz. kapitola 13. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z povinného předškolního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu.

 

26.5. Úraz, který se stane dětem doma, při distančním vzdělávání není školním úrazem, a to proto, že nelze zajistit bezpečnost v jednotlivých domácnostech.

 

26.6.      Poskytování distančního vzdělávání bude prováděno dvěma způsoby:

 

1. způsob: prostřednictvím informačních technologií, kdy vzdělávání bude prezentováno v uzavřené skupině mateřské školy na Facebooku, a to jednou týdně, vždy v pondělí, pokud se nebude jednat o den volna

 

2. způsob: osobní vyzvedávání balíčku s úkoly v mateřské škole na předem dohodnutém místě a čase a to jednou týdně, vždy v pondělí, pokud se nebude jednat

 

o den volna

 

 

 

 

 

19

 

26.7. Těžiště distančního vzdělávání bude především spočívat v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

 

26.8. Mateřská škola bude nabízet rozvojové aktivity, které budou cíleně rozvíjet např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání, zrakové vnímání apod. nejen pro všechny děti, ale bude zadávat i aktivity individuálně a cíleně zaměřené na potřeby konkrétního dítěte.

 

26.9. Hodnocení výsledků distančního vzdělávání bude probíhat formou slovního hodnocení s formativní (průběžnou) zpětnou vazbou, sebehodnocením dětí a zapojením zákonných zástupců v procesu hodnocení. Vše bude probíhat prostřednictvím odevzdání vyplněných zadaných úkolů, individuální konzultací prostřednictvím telefonních hovorů, SMS zpráv. Způsob odevzdání zadaných úkolů bude možný buď osobně v mateřské škole nebo uložením do sběrného boxu umístěného před hlavními vstupními dveřmi do třídy „Sluníčka“ nebo „Broučci“.

 

26.10. V případě, kdy ředitelka školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, nemá škola povinnost vzdělávat distančním způsobem. V tomto případě bude mateřská škola poskytovat nepřítomným dětem studijní podporu na dálku formou zasíláním materiálů a pracovních listů, úkolů na dané období. Jelikož se nejedná o povinnost, děti se mohou zapojit na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

 

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

 

Režim dne je flexibilní, neomezuje aktivity dětí, dětem je umožněno dokončit započatou hru.

 

27.1.      Režim dne pro děti mladší 5 let je zpravidla organizován takto:

 

6:00 nebo 6:30 - 8:30 hod. - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. Individuální práce s dětmi.

 

8:30 – 9:00 hod. – hygiena, průběžná svačinka formou samoobslužného systému, úklid hraček

 

9:00 – 11:30 hod. – řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle školního rámcového vzdělávacího programu v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, ranní cvičení, TV chvilky, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle školního rámcového vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.)

 

 

 

 

20

 

11:30 - 12:15 hod. - oběd a osobní hygiena dětí. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do 12,30 hod. Pozdější odchody dětí ruší odpočinek a spánek dětí.

 

12:15 - 14:15 hod. - spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

 

14:15 – 16:00 hod. - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

 

27.2.     Režim dne pro děti starší 5 let je zpravidla organizován takto:

 

6:00 nebo 6:30 - 8:00 hod. - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. Individuální práce s dětmi.

 

9:30 hod. – úklid hraček, hygiena, průběžná svačinka formou samoobslužného systému.

 

Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat od 8:00 – 12:00 hod.

 

8:00 – 11:30 hod. – řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle školního rámcového vzdělávacího programu v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, ranní cvičení, TV chvilky, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle školního rámcového vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.)

 

11:30 - 12:15 hod. - oběd a osobní hygiena dětí. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do 12,30 hod. Pozdější odchody dětí, ruší odpočinek a spánek dětí.

 

12:15 - 14:15 hod. - spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

 

14:15 – 16:00 hod. - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Individuální péče s dětmi s OŠD.

 

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě, že:

 

důvodem pro zrušení pobytu venku dětí je mráz pod -10°C , déšť, silný vítr, inverze, náledí (nebezpečí úrazu) a mlha.

 

1 den v týdnu může být zařazen tvz. HRACÍ DEN – tento den může být využit pro diagnostickou činnost učitelů.

 

 

 

 

21

 

jsou naplánovány akce s rodiči, divadelní a filmová představení pro děti, polodenní výlety, exkurze, besídky, dětské dny apod.

 

 

 

 1. Doba určená pro přebírání dětí od zákonných zástupců pedagogickým pracovníkem

 

28.1.Děti  se  přijímají  do  mateřské  školy  od  6:00  hod.  v místě  vzdělávání  Nový

 

Hrozenkov 312 – Vranča nebo od 6:30 hod. v místě vzdělávání Nový Hrozenkov 736 v obou případech do 8:30 hod. (Děti s povinným předškolním vzděláváním do 8:00 hod.). Po předchozí domluvě s rodiči lze dohodnout jinou dobu příchodu. Poté se mateřská škola, z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, v 8:30 hod. zamyká. Uzamykají se všechny hlavní vchody do budov mateřské školy.

 

28.2.

Přivádění a převlékání dětí:

-

děti se samostatně nebo s dopomocí rodičů převlékají v šatně,

-

věci si dětí ukládají podle značek do skříněk,

-

věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

28.3.

Předávání a vyzvedávání dětí:

-

rodiče  jsou  povinni  děti  přivádět  až  ke  třídě,  osobně  je  předat  p.  učitelce

 

a informovat ji o zdravotním stavu dítěte,

 • rodiče zodpovídají za děti až do předání p. učitelce,
 • rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné,
 • děti nebudou do MŠ přebírány před zahájením provozu,
 • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené,
 • rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.
 • v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny,

 

-     po převzetí dítěte rodiče odcházejí a nezdržují se v prostorách mateřské školy a zahrady. Případné úrazy v prostorách mateřské školy a školní zahrady se neevidují ani neodškodňují jako školní úraz.

 

 

 1. Doba určená pro vyzvedávání dětí zákonnými zástupci:

 

29.1.   Děti, které chodí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají do 12:30 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod. až 16:00 hod.

 

29.2. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost do třídy. Dítě dostane při odchodu svačinku, pokud to umožňují hygienické normy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Čl. V

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 736

 

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

30.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna ZŠ. Při přípravě postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

30.2. Školní jídelna připravuje jídla, která jsou dovážena ze ZŠ do přípravny jídla. Odtud jsou rozděleny, podle loga na jednotlivých přepravních portech, do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna

 

i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

30.3. Školní jídelna při Základní škole Nový Hrozenkov poskytuje dětem dietní stravování a to bezlepkovou a bezmléčnou dietu. Dietní stravování je poskytnuto dětem na základě potvrzení od lékaře.

 

Garantem, který kontroluje a vede proces dietního stravování je nutriční terapeutka paní Černá.

 

Příprava dietní stravy (bezlepková, bezmléčná) je odvozena od stávajícího jídelníčku.

 

30.4. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

30.5. Nebude-li provoz školní jídelna přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek si oběd odebrat.

 

 

 

 

 1. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

31.1. V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

8:30 -  9:00

podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

 

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:30 – 12:15

oběd

14:30 – 15:00

podávání odpolední svačiny

 

31.2. V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které

 

23

 

jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

 

 1. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování.

 

32.1. V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 098 – I. třída „Berušky“, 571 429 806 – II. třída „Sluníčka“, 571 429 808 – III. třída „Motýlci“, mob. 737 112 556, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

 

32.2. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v mateřské škole do 12:00 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok (to platí pouze v první den nepřítomnosti dítěte). Ostatní jídla (dopolední přesnídávka a odpolední svačina) lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy.

 

32.3. Rodiče jsou povinni přihlašovat a odhlašovat děti ze stravování v pondělí, na ten den, do 7:00 hod. Na další dny (tj. úterý až pátek) je možno přihlásit nebo odhlásit dítě ze stravování den předem do 12:30 hod.

 

32.4. V případě neomluvené absence bude poplatek zrušen až po ústním nebo telefonickém odhlášení dítěte jeho zákonným zástupcem.

 

 

 

 

Čl. VI

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 312

 

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

 

33.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v budově mateřské školy. Při přípravě postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

33.2. Školní jídelna připravuje jídla, která jsou vydávána přímo dětem do třídy mateřské školy, kde probíhá vlastní stravování dětí. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

 

 

24

 

33.3. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

33.4. Nebude-li provoz školní jídelna přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek si oběd odebrat.

 

 

 

 

 1. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

34.1. V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

8:30 -  9:00

podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

 

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:30 – 12:15

oběd

14:30 – 15:00

podávání odpolední svačiny

 

34.2. V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (voda, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

 

 1. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

35.1. V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 875, mob. 737 112 556 - MŠ střed, mob. 601 506 044 a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

 

 

35.2. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v mateřské škole v době od 11:00 do 11:15 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok (to platí pouze v první den nepřítomnosti dítěte). Ostatní jídla (dopolední přesnídávka a odpolední svačina) lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy.

 

35.3. Rodiče jsou povinni přihlašovat a odhlašovat děti ze stravování v pondělí, na ten den, do 7:00 hod. Na další dny (tj. úterý až pátek) je možno přihlásit nebo odhlásit dítě ze stravování den předem do 13:00 hod.

 

35.4. V případě neomluvené absence bude poplatek zrušen až po ústním nebo telefonickém odhlášení dítěte jeho zákonným zástupcem.

 

 

 

25

 

Čl. VII

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

36.1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, které vystaví zákonný zástupce dítěte.

 

36.2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti mladší 3. let, případně děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 

36.3. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

36.4. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

36.5. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit, aby se jeho dítě účastnilo vzdělávání v takovém zdravotním stavu, aby neohrožovalo zdraví ostatních dětí.

 

36.6. Děti se zjevnými příznaky infekční nemoci budou rodičům vráceny do domácí péče. (I vši se řadí do infekčních onemocnění. Učitelky nejsou povinny prohledávat dětem vlasy, povinnost je jednoznačně na straně rodičů. Pokud objeví p. učitelka u dítěte vši, neprodleně oznámí tuto skutečnost rodičům dítěte a ti jsou povinni si dítě ponechat doma až do úplného vyčistění). Pokud dítě onemocní v průběhu dne (vyrážka, teplota apod.) p. učitelky neprodleně informují rodiče a ti jsou povinni si dítě vyzvednout z mateřské školy.

 

36.7. Děti se sádrou, popř. ortézou patří do domácí péče, nelze je z bezpečnostních důvodů přijímat k předškolnímu vzdělávání.

 

36.8. Děti s antibiotiky nebudou přijaty do kolektivu a rodiče nemohou po p. učitelkách vyžadovat podávání léků dětem v průběhu dne.

 

36.9. Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění a po úraze, předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

26

 

36.10. V případě nutnosti může mateřskou školou určený zdravotník vytáhnout dítěti klíště, o čemž poté informuje zákonné zástupce dítěte a upozorní je na návštěvu lékaře v případě nepřiměřené reakce v okolí postiženého místa.

 

36.11. Zákonní zástupci dítěte s častým krvácením z nosu by měli přinést potvrzení od lékaře v případě, že dítě trpí poruchou srážlivosti krve.

 

36.12. Zákonní zástupci dítěte, které používá protialergické pero, musí dát písemný souhlas o tom, že v případě nutnosti mu látku podá p. učitelka či jiný dospělý, který je poblíž.

 

 

 1. Péče  o  zdraví  dětí  při  mimořádných  situacích  spojených  s onemocněním

Covid-19

 

37.1. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošné MZd.

 

37.2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemoci. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje.

 

37.3.    Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-

 

 1. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tím jsou povinny zajistit „izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby ((§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

37.4. Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

 

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021:

 

 • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

 

 • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

 

 

27

 

 • Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

 

 

 1. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

38.1. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti

 

a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

38.2. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

 1. přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 

děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech

 

skupina   je   zpravidla   doprovázena   dvěma   pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

 

skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky

 

vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

 

při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

 

za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty

 

chodci smějí jít nejvýše dva vedle sebe

 

při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích, v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

 

 1. pobyt dětí v přírodě

 

využívají se pouze známá bezpečná místa

 

pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

 

28

 

při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

 

 1. rozdělávání ohně

 

pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu

 

dětského  dne,  pohádkového   lesa,   lampiónového   průvodu   apod.

a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí

jen na místech určených pro rozdělávání ohně

 

MŠ předem nahlásí tuto akci e-mailem záchrannému sboru

 

za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni

 

v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně

 

pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál

 

po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

 

 1. sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

před  cvičením  dětí  a  dalšími  pohybovými  aktivitami,  které probíhají  ve  třídách,  popřípadě  v  jiných  vyčleněných  prostorách

 

    1. objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte

 

    1. při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost
    1. bezpečnost

 

pedagogičtí  pracovníci  dále  dbají,  aby  cvičení  a  pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu

 

    1. obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 1. pracovní a výtvarné činnosti

 

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

Úrazy dětí

 

 • za školní úraz je považován takový, který se stal v souvislosti s činností školy, tento úraz musí být zaevidován do knihy úrazů a případně odškodněn

 

 • úraz musí být zapsán v den, kdy vznikl, Zapisují se všechna poranění. Paní učitelky popíší stručně, jak k poranění došlo, a podepíší vyhotovený záznam. Informují rodiče a nechají si podepsat zápis v knize úrazů.

 

29

 

 • v případě nenadálých zdravotních potíží během dne, nebo v případě úrazu budou rodiče neprodleně telefonicky vyrozuměni, aby si dítě osobně převzali

 

 • pokud dítě odchází v průběhu dne na plánovaný lékařský zákrok (preventivní prohlídka, očkování, zubařský zákrok apod.), musí tuto skutečnost rodiče předem nahlásit učitelce (uvést čas, z důvodu plánovaných akcí – výlety apod.)

 

 • případný úraz na cestě do mateřské školy a z mateřské školy domů se neevidují ani neodškodňují jako školní úraz

 

 • úraz, který se stane dětem doma, při distančním vzdělávání, není školním úrazem, a to proto, že nelze zajistit bezpečnost v jednotlivých domácnostech

 

 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí BOZP.

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

39.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

39.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

39.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

Čl. VIII

 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Úmyslně způsobené škody dětmi na majetku mateřské školy musí být uhrazeny zákonným zástupcem.

 

 

 

 

 

 

30

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

41.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 

41.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

41.3. Úmyslně způsobené škody na majetku mateřské školy musí být uhrazeny zákonným zástupcem.

 

 

 1. Zabezpečení budov mateřské školy

 

42.1. Zabezpečení budov mateřské školy se řídí „Směrnicí o zabezpečení vstupů do budovy mateřské školy“, která nabyla účinnosti dne 11. 5. 2020. Tato směrnice upravuje přístupový systém do budov mateřské školy a provozní zabezpečení vymezených vstupů do prostorů školy tak, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám, čímž se zvyšuje bezpečnost dětí a zaměstnanců mateřské školy a napomáhá zabezpečit majetek školy, dětí i zaměstnanců.

 

Přístupy do jednotlivých budov mateřské školy jsou řešeny prostřednictvím bezpečnostního elektrického otevírání vstupních dveří prostřednictvím číselného kódu, u zaměstnanců prostřednictvím čipu.

 

42.2. Zákonným zástupcům dětí a jejich pověřeným osobám bude umožněn vstup do budov mateřské školy zadáním kódu do čtecího zařízení, umístěném na plášti budovy školy u hlavních dveří. Kód jim bude osobně přidělen při prvním vstupu do budovy. Zákonní zástupci dětí a jimi pověřené osoby mohou do budov mateřské školy vstupovat jen ve dnech provozu. V době uzavření provozu a o víkendu jsou jejich číselné kódy zablokovány. V případě konání třídních schůzek, besed a akcí školy, kterých se účastní rodiče a veřejnost, bude umožněn vstup i bez použití číselných kódů hlavními dveřmi jednotlivých budov.

 

Časový režim odemykání dveří na adrese poskytování vzdělávání Nový Hrozenkov 736

 

od 6:30 - 8: 30 hodin od 11:30 - 12:45 hodin od 14:00 - 16:00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Časový režim odemykání dveří na adrese poskytování vzdělávání Nový Hrozenkov 312

 

od 6:00 - 8: 30 hodin od 11:00 - 12:30 hodin od 14:45 - 16:00 hodin

 

Mimo vyhrazený čas bude umožněn přístup pouze na zazvonění.

 

 

42.3. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba při přivádění nebo vyzvedávání dětí nesmí do budov pouštět cizí neznámou osobu. Pokud přistihne cizí osobu v prostorách mateřské školy, ihned její přítomnost nahlásí zaměstnanci školy. Při vstupu i odchodu musí všichni dbát na správnost uzavření dveří.

 

 

 

 

 1. Další bezpečnostní opatření

 

 

Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a to i elektronických cigaret, zákaz používání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

 

 

Čl. IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 1. Účinnost a platnost školního řádu

 

41.1. Tento aktualizovaný školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2020.

 

41.2. Kontrolu dodržování této směrnice provádí ředitelka školy, popřípadě osoba pověřená jejím zastupováním.

 

 

 1. Změny a dodatky školního řádu

 

42.1. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

46.1. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

46.2. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

46.3. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na třídních schůzkách, uložením jednoho výtisku v dětské šatně na jednotlivých třídách a vystavením dokumentu na webových stránkách.

 

 

 

 

 

 

V Novém Hrozenkově

 

Dne 24. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

 

Mgr. Lucie Kopecká

 

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33