ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Č. j.: 226/2018
Vypracovala: Mgr. Lucie Kopecká, ředitelka mateřské školy
Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2018
Směrnice nabývá platnosti dne: 27. 8. 2018
Směrnice nabývá účinnosti dne: od 1. 9. 2018
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Nový Hrozenkov a zákonné zástupce dětí
Aktualizace proběhla dne: 19. 8. 2019
Aktualizace projednána na pedagogické radě dne: 28. 8. 2019
Aktualizace nabývá účinnosti dne: od 1. 9. 2019


O b s a h     
                                             
I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací   program
2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
4. Povinnosti zákonných zástupců
5. Práva pedagogických pracovníků
6. Povinnosti pedagogických pracovníků

II. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

7. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
8. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro
9. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích
10. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
11. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu
12. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z povinného předškolního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu
13. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE    

15. Přijetí dítěte do mateřské školy
16. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
17. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
18. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
19. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte
20. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
21. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY                            
22. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
23. Organizace povinného vzdělávání v mateřské škole
24. Organizace individuálního vzdělávání v mateřské škole
25. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
26. Doba určená pro přebírání dětí od zákonných zástupců pedagogickým pracovníkem
27. Doba určená pro vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 736

28. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
29. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní
30. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

VI. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 312

31. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
32. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní
33. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ                 

34. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
35. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi
36. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
VIII.  ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                
37. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
38. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
39. Zabezpečení budovy mateřské školy
40. Další bezpečnostní opatření

IX.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ    
                    
41. Účinnost a platnost školního řádu
42. Změny a dodatky školního řádu
43. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců dětí se školním řádem


Ředitelka Mateřské školy Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Nový Hrozenkov  


Čl. I
Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1.       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,
podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2.    Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

1.3.     Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1.      Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,

d) na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti či jiné sociální skupiny,

e) na emočně kladné prostředí s projevováním lásky k dětem,

f) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svou identitu (právo vyrůstat ve zdravého tělesně i duševně, právo hrát si, právo na soukromí …),

g) na zvláštní péči a výchovu v případě zdravotního postižení,

h) dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, které realizuje mateřská škola sama (podpůrná opatření 1. stupně na základě PPP – Plán pedagogické podpory) nebo v součinnosti se školským poradenským zařízením (2. – 5. stupeň podpůrných opatření na základě IVP – Individuálního vzdělávacího plánu).


2.2.     Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

2.3.    Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 


3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

3.1.    Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
c)  na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,

d) na seznámení se školním vzdělávacím programem školy

3.2.      Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1.      Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní
a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené a oblečené,
c) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
e) sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění,
f) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte písemně do 3 dnů ode dne výzvy,
g) oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst.2a3a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny o těchto údajích /např. údaje pro vedení školní matriky/,

h)  ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

i)  další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

4.2.   Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.


5. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

             Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte,
 
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování v mateřské škole,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

6. Povinnosti pedagogických pracovníků

             Pedagogický pracovník je povinen

g) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

h) chránit a respektovat práva dítěte,
 
i) chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování v mateřské škole,

j) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

k) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

l) poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

Čl. II
Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy


7. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

7.1.        Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 
7.2.     Zákonný zástupce může v průběhu roku požadovat změnu těchto sjednaných podmínek (např. z důvodu špatné adaptace dítěte). Musí však tuto skutečnost předem dohodnout s ředitelkou mateřské školy. Tyto změny se hlásí vždy na konci měsíce, v průběhu měsíce nelze – viz. Stravování.
    

8. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

8.1.     Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

8.2.    Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout dítě ze třídy a opustit budovu mateřské školy včas, tj. do 16:00 hod.

8.3.    V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho   pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

8.4.     Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte a pověřenou osobou předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě předem s uvedením identifikace pověřené osoby. Pedagogický pracovník má právo v případě pochybností požadovat pověřenou osobu o prokázání totožnosti. V případě neprůkaznosti pedagogický pracovník dítě nevydá a informuje o této skutečnosti zákonného zástupce.

8.5.     Dítě nebude vydáno zákonným zástupcům či jimi pověřené osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě.

8.6.    Pokud je po rozvodovém řízení dítě výhradně svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebude druhému z rodičů dítě vydáno bez písemného souhlasu rodiče pověřeného výchovou.

8.7.     Pokud není soudně upraveno, komu je dítě svěřeno do péče, jsou práva obou rodičů naprosto totožná a právo vyzvednout dítě z mateřské školy mají oba zákonní zástupci.

8.8.    Pokud si zákonní zástupci nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, pedagogická pracovnice

a) pokusí se telefonicky kontaktovat zákonné zástupce
b) informuje ředitelku školy
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je     
podle § 15 zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti    neodkladnou péči, popřípadě se obrátí na Policii ČR.


9. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

9.1.     Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je uložen ve skříňkách v daných třídách a na požádání zákonných zástupců, jej p. uč. zapůjčí k prostudování nebo je umístěn ve vstupu do mateřské školy.

9.2.     Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

9.3.     Ředitelka mateřské školy nejméně jednou v průběhu školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

9.4.   Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

9.5.     Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.


10. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních mimoškolních akcích

10.1.    Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd, písemným sdělením na hlavních dveřích, nebo na webových stránkách.

10.2.   V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.


11. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571451098 – I. třída „Berušky“, 571429806 – II. třída „Sluníčka“, 571429808 – III. třída „Motýlci“, 571 451 875 – IV. Třída „Broučci“, mob. 737112556 - MŠ střed, mob. 601 506 044 – MŠ Vranča, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole.

11.1.   V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571451098 – I. třída „Berušky“, 571429806 – II. třída „Sluníčka“, 571429808 – III. třída „Motýlci“, 571 451 875 – IV. třída „Broučci“, mob. 737112556 – MŠ střed, mob. 601 506 044 – MŠ Vranča, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole.

11.2.  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

11.3.  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně ústně nebo písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení).

11.4.  Zákonní zástupci nemohou po pedagogickém pracovníkovi vykonávajícím pedagogickou činnost v dané třídě požadovat podávání léků dítěti v souvislosti s jeho doléčením.


12. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z povinného předškolního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
 

12.1.   Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve II. třídě „Sluníčka“, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 429 806 nebo mob. 737 112 556, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole nebo ve IV. Třídě „Broučci“ a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451  875 nebo mob. 601 506 044, a tím dítě omluví ze vzdělávání v mateřské škole

12.2.   V případě omlouvání dítěte s povinným předškolním vzděláváním z neúčasti ve vzdělávání je zákonný zástupce povinen písemně omluvit dobu a důvod nepřítomnosti dítěte do omluvného listu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.


12.3.   Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole, která bude trvat déle než 14 dní, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu ředitelce mateřské školy a písemně ji zažádá o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání.

12.4.  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

12.5.  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně ústně nebo písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení).

12.6.  Zákonní zástupci nemohou po pedagogickém pracovníkovi vykonávajícím pedagogickou činnost v dané třídě požadovat podávání léků dítěti v souvislosti s jeho doléčením.


13. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

13.1.    Úhrada úplaty za vzdělávání činí 250,- Kč.

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,
b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
c) zákonný zástupce uhradí úplatu v hotovosti p. učitelkám na jednotlivých třídách, které po 15. dnu příslušného kalendářního měsíce odevzdají vyúčtování   ředitelce do pokladny mateřské školy nebo bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy

d) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplat odpovídajícímu rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

e) děti, které absolvují povinné předškolní vzdělávání a děti s OŠD školné neplatí,

f) snížení úplaty o 50 % lze při podání žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání, ale pouze v případě, kdy dítě po dobu 1 kalendářního měsíce nenavštěvovalo mateřskou školu z rodinných důvodů, nemoci, plánované operace, léčebného pobytu apod.

g) osvobozen od úplaty za vzdělávání je zákonný zástupce dítěte, který je příjemcem sociálního příplatku, sociální dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí v daném měsíci a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

h) osvobozen od úplaty je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,
i) osvobozen od úplaty je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

j) osvobozen od úplaty je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ,

k) žádost o prominutí úplaty bude posuzována vždy od měsíce, v němž bude podána,

l) v případě změny nároku na soc. dávku v daném čtvrtletí je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce MŠ.


13.2.   Úhrada úplaty za školní stravování v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový   Hrozenkov 736

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a) úplata se vystaví na 2 kalendářní měsíce a je splatná do 15. dne následujícího měsíce nebo za kalendářní měsíc a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,
b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet Základní školy Nový Hrozenkov nebo složenkou.

13.3.   Úhrada úplaty za školní stravování v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 312


Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)  úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce,
b)  ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
c)  zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za stravování bezhotovostním převodem
na určený bankovní účet mateřské školy, pokud není dohodnuto jinak.

14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy, provozní dobu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
b) řídí se školním řádem mateřské školy,
c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

d) po vyzvednutí dětí se rodiče nezdržují na školní zahradě,

e) chrání si své osobní věci a věci dítěte a zabezpečí si je před případnou záměnou, či zcizením,

f) je-li uplatňována náhrada škody v souvislosti se zcizením věcí, je vždy vyžadováno nahlášení Policii ČR,

g) v případě nároku na náhradu škody je vždy nutné cenu věci doložit paragonem,

h) při náhradě škody se rovněž přihlíží k době, kdy byla daná věc pořízena.

 

Čl. III

upřesnění podmínek pro Přijetí a ukončení vzdělávání dítěte            v mateřské škole

15. Přijetí dítěte do mateřské školy

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů a podle správního řádu č. 500/2004 Sb.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let.

15.1.   Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat vždy v měsíci květnu, bližší určení zápisových dnů a místa zápisu bude po dohodě se zřizovatelem včas oznámeno zákonným zástupcům dětí, které se zúčastní přijímacího řízení do mateřské školy. Tyto informace budou pro rodičovskou veřejnost zprostředkovány formou obecního rozhlasu, informační tabule mateřské školy, webových stránek nebo umístěním v prostorách mateřské školy.

15.2.    Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení, od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popř. má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, nemusí u zápisu do mateřské školy předkládat potvrzení o povinném očkování - §50 Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., v platném znění.
b) Rodný list dítěte
c) Občanský průkaz


                  Po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
      d)  Přihlášku ke stravování
      e)  Evidenční list dítěte

15.3.  Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce 3 měsíce.

15.4.    Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před nástupem do ZŠ, /které dosáhnou věku 5 let před začátkem daného školního roku a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ/ a děti s OŠD ve spádovém obvodu MŠ.

15.5.  Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne počet volných míst v mateřské škole, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka na základě kritérií stanovených k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. S těmito kritérii seznámí rodičovskou veřejnost ředitelka prostřednictvím informační tabule mateřské školy, webových stránek nebo umístěním v prostorách mateřské školy.

 
16. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /Školský zákon/.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje ředitelka mateřské školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích do MŠ,
na webových stránkách a na nástěnce v obci.

17. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /Školský zákon/.
Rozhodnutí o nepřijetí se doporučuje do vlastních rukou žadatele.

18. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
 
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v tomto školního řádu. Neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s OŠD.
V případě individuálního vzdělávání dítěte, může ředitelka ukončit jeho vzdělávání, pokud zákonní zástupci nezajistili účast dítěte na ověření znalostí dítěte v daném, ani náhradním termínu.

19. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy za strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažných způsobem nebo opakovaně porušují pravidla v bodě 11 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

20. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.  

21. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).  


Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

Čl. IV
Provoz a vnitřní režim mateřské školy

22. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

22.1.  Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:00 hodin.

22.2.  V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

22.3.   Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než ve stanoveném odstavci.
Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, nízký počet přihlášených dětí, epidemie, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. MŠ se řídí Rozhodnutím Rady Městyse. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na vchodových dveřích neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

22.4.  Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 4 třídách, přičemž 2 třídy jsou věkově heterogenní (2,5 – 5 let), 1 třída je věkově homogenní (5 – 7 let) a 1 třída je věkově heterogenní (2,5 – 7 let).

22.5.  Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.


23. Organizace povinného vzdělávání v mateřské škole
 

23.1.   Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.   

23.2.  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

23.3.   Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole se sídlem ve školním obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

23.4.   Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně.

23.5.   Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy.

23.6.   Povinné předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole se uskuteční v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. (kromě prázdnin) ve třídě „Sluníčka“ a ve třídě „Broučci“.

23.7.   Rodiče jsou povinni písemně omlouvat nepřítomnost dítěte do omluvného listu – viz. 9.3.

23.8.    Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.

23.9.  Mateřská škola umožňuje plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem, a to individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

 

24. Organizace individuálního vzdělávání v mateřské škole

24.1.   Zákonní zástupci dítěte mají možnost zvolit pro své dítě individuální vzdělávání. Pokud této možnosti využijí, jsou povinni tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před počátkem školního roku.

24.2.    Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

24.3.   Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV.

24.4.    Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u těchto dětí se uskuteční čtvrtý čtvrtek v měsíci listopadu, v případě nemoci dítěte je náhradní termín stanoven na první čtvrtek v měsíci prosinci.

24.5.    Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

24.6.   Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

24.7.  Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat.


25. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Režim dne je flexibilní, neomezuje aktivity dětí, dětem je umožněno dokončit započatou hru.

25.1.     Režim dne pro děti mladší 5 let je zpravidla organizován takto:

6:00 - 8:30 hod. - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. Individuální práce s dětmi.

8:30 – 9:00 hod. – hygiena, průběžná svačinka formou samoobslužného systému, úklid hraček

9:00 – 11:30 hod. – řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle školního rámcového vzdělávacího programu v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, ranní cvičení, TV chvilky, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle školního rámcového vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.)

11:30 - 12:15 hod. - oběd a osobní hygiena dětí. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do 12,30 hod. Pozdější odchody dětí, ruší odpočinek a spánek dětí.

12:15 - 14:15 hod. - spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:15 – 16:00 hod. - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

25.2.    Režim dne pro děti starší 5 let je zpravidla organizován takto:

6:00 - 8:00 hod. - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. Individuální práce s dětmi.

9:30 hod. –úklid hraček, hygiena, průběžná svačinka formou samoobslužného systému.

Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat od 8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 11:30 hod. – řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle školního rámcového vzdělávacího programu v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, ranní cvičení, TV chvilky, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle školního rámcového vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.)

11:30 - 12:15 hod. - oběd a osobní hygiena dětí. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do 12,30 hod. Pozdější odchody dětí, ruší odpočinek a spánek dětí.

12:15 - 14:15 hod. - spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:15 – 16:00 hod. - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Individuální péče s dětmi s OŠD.


Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě, že:
důvodem pro zrušení pobytu venku dětí je mráz pod -10°C , déšť, silný vítr, inverze, náledí (nebezpečí úrazu) a mlha.

1 den v týdnu může být zařazen tvz. HRACÍ DEN – tento den může být využit pro diagnostickou činnost učitelů.
jsou naplánovány akce s rodiči, divadelní a filmová představení pro děti, polodenní výlety, exkurze, besídky, dětské dny apod.         


26. Doba určená pro přebírání dětí od zákonných zástupců pedagogickým pracovníkem

26.1.   Děti se přijímají do mateřské školy od 6:00 hod. do 8:30 hod. (Děti s povinným předškolním vzděláváním do 8:00 hod.). Po předchozí domluvě s rodiči lze dohodnout jinou dobu příchodu. Poté se mateřská škola z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku v 8:30 hod. zamyká. Uzamykají se oba dva hlavní vchody do budovy.

26.2.    Přivádění a převlékání dětí:
      Rodiče převlékají děti v šatně, věci dětí ukládají podle značek do skříněk, věci
      dětí označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

26.3.    Předávání a vyzvedávání dětí:
rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat p. učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte,
rodiče zodpovídají za děti až do předání p. učitelce,
rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné,
děti nebudou do MŠ přebírány před zahájením provozu,
děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené,
rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu. V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny,
po převzetí dítěte rodiče odcházejí a nezdržují se v prostorách mateřské školy a zahrady. Případné úrazy v prostorách mateřské školy a školní zahrady se neevidují ani neodškodňují jako školní úraz.

 

27. Doba určená pro vyzvedávání dětí zákonnými zástupci:

27.1.    Děti, které chodí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají do 12:30 hod.
      Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod. až 16:00 hod.

27.2.   V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu do třídy. Dítě dostane při odchodu svačinku, pokud to umožňují hygienické normy.

 

Čl. V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 736

28. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
28.1.  Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna ZŠ.Při přípravě postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

28.2.   Školní jídelna připravuje jídla, která jsou dovážena ze ZŠ do přípravny jídla. Odtud jsou rozděleny, podle loga na jednotlivých přepravních portech, do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.
Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat   dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

28.3.   Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.   


29. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

29.1.  V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:30 -   9:00         podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti
si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)
11:30 – 12:15    oběd
14:30 – 15:00      podávání odpolední svačiny

29.2.   V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

30. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování.

30.1.  V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571451098 – I. třída „Berušky“, 571429806 – II. třída „Sluníčka“, 571429808 – III. třída „Motýlci“, mob. 737112556, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

30.2.   Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v mateřské škole do 12:00 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok (to platí pouze v první den nepřítomnosti dítěte). Ostatní jídla (dopolední přesnídávka a odpolední svačina) lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy.
30.3.   Rodiče jsou povinni přihlašovat a odhlašovat děti ze stravování v pondělí, na ten den, do 7:00 hod. Na další dny (tj. úterý až pátek) je možno přihlásit nebo odhlásit dítě ze stravování den předem do 13:00 hod.

30.4. V případě neomluvené absence bude poplatek zrušen až po ústním nebo telefonickém odhlášení dítěte jeho zákonným zástupcem.

 

Čl. VI

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 312


31. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování


31.1.   Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v budově mateřské školy.
Při přípravě postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

31.2.   Školní jídelna připravuje jídla, které jsou vydávána přímo dětem do třídy mateřské školy, kde probíhá vlastní stravování dětí. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

31.3.   Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.   


32. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

32.1.  V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:30 -   9:00         podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti
si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)
11:30 – 12:15    oběd
14:30 – 15:00      podávání odpolední svačiny

32.2.   V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (voda, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

33. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování.

33.1.   V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, a to buď přímo ústně nebo telefonicky na tel. č. 571 451 875, mob. 737112556 - MŠ střed, mob. 601 506 044 a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

33.2.   Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v mateřské škole v době od 11:00 do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok (to platí pouze v první den nepřítomnosti dítěte). Ostatní jídla (dopolední přesnídávka a odpolední svačina) lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy.

33.3.   Rodiče jsou povinni přihlašovat a odhlašovat děti ze stravování v pondělí, na ten den, do 7:00 hod. Na další dny (tj. úterý až pátek) je možno přihlásit nebo odhlásit dítě ze stravování den předem do 13:00 hod.

33.4.  V případě neomluvené absence bude poplatek zrušen až po ústním nebo telefonickém odhlášení dítěte jeho zákonným zástupcem.

 


Čl. VII
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ     

34. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

34.1.  Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, které vystaví zákonný zástupce dítěte.

34.2.   K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti mladší 3 let, případně děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

34.3.   Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

34.4.   Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

34.5.   Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit, aby se jeho dítě účastnilo vzdělávání v takovém zdravotním stavu, aby neohrožovalo zdraví ostatních dětí.

34.6.  Děti se zjevnými příznaky infekční nemoci budou rodičům vráceny do domácí péče.  (I vši se řadí do infekčních onemocnění. Učitelky nejsou povinny prohledávat dětem vlasy, povinnost je jednoznačně na straně rodičů. Pokud objeví p. učitelka u dítěte vši, neprodleně oznámí tuto skutečnost rodičům dítěte a ti jsou povinni si dítě ponechat doma až do úplného vyčistění). Pokud dítě onemocní v průběhu dne (vyrážka, teplota apod.) p. učitelky neprodleně informují rodiče a ti jsou povinni si dítě vyzvednout z mateřské školy.

34.7.  Děti se sádrou, popř. ortézou patří do domácí péče, nelze je z bezpečnostních důvodů přijímat k předškolnímu vzdělávání.
 
34.8.   Děti s antibiotiky nebudou přijaty do kolektivu a rodiče nemohou po p. učitelkách vyžadovat podávání léků dětem v průběhu dne.

34.9.   Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění a po úraze, předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

34.10. V případě nutnosti může mateřskou školou určený zdravotník vytáhnout dítěti klíště, o čemž poté informuje zákonné zástupce dítěte a upozorní je na návštěvu lékaře v případě nepřiměřené reakce v okolí postiženého místa.

34.11. Zákonní zástupci dítěte s častým krvácením z nosu by měli přinést potvrzení od lékaře v případě, že dítě trpí poruchou srážlivosti krve.

34.12. Zákonní zástupci dítěte, které používá protialergické pero, musí dát písemný souhlas o tom, že v případě nutnosti mu látku podá p. učitelka či jiný dospělý, který je poblíž.


35. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
    
35.1. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

35.2. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky
vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty
chodci smějí jít nejvýše dva vedle sebe
při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích, v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

b) pobyt dětí v přírodě
využívají se pouze známá bezpečná místa
pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) rozdělávání ohně
     pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
     jen na místech určených pro rozdělávání ohně
     MŠ předem nahlásí tuto akci e-mailem záchrannému sboru
     za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
     v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
     pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
     po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity
     před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

     pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

e) pracovní a výtvarné činnosti
     při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

Úrazy dětí
za školní úraz je považován takový, který se stal v souvislosti s činností školy, tento úraz musí být zaevidován do knihy úrazů a případně odškodněn
úraz musí být zapsán v den, kdy k němu došlo, zapisují se všechna poranění, p.uč. popíší stručně, jak k poranění došlo a podepíší. Informují rodiče a nechají si podepsat zápis v knize úrazů.
v případě nenadálých zdravotních potíží během dne, nebo v případě úrazu budou rodiče neprodleně telefonicky vyrozuměni, aby si dítě osobně převzali
pokud dítě odchází v průběhu dne na plánovaný lékařský zákrok (preventivní prohlídka, očkování, zubařský zákrok apod.), musí tuto skutečnost rodiče předem nahlásit učitelce (uvést čas, z důvodu plánovaných akcí – výlety apod.)
případný úraz na cestě do mateřské školy a z mateřské školy domů se neevidují ani neodškodňují jako školní úraz.
V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí BOZP.

36. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

36.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

36.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

36.3.  Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VIII
zacházení s majetkem mateřské školy
 

37. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Úmyslně způsobené škody dětmi na majetku mateřské školy musí být uhrazeny.


38. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

38.1.  Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

38.2.   Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

38.3.   Úmyslně způsobené škody na majetku mateřské školy musí být uhrazeny.


39. Zabezpečení budovy mateřské školy

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí. Každý z pracovníků MŠ, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu a únikových východů.

 

40. Další bezpečnostní opatření
    
Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, zákaz používání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.


Čl. IX
 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


41. Účinnost a platnost školního řádu

41.1.   Tento aktualizovaný školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2019.

41.2.  Kontrolu dodržování této směrnice provádí ředitelka školy, popřípadě osoba pověřená jejím zastupováním.

42. Změny a dodatky školního řádu

42.1.  Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.


43. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

43.1.  Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu,  a    to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

43.2.  Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

43.3.  O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na třídních schůzkách, formou zapůjčení jednoho výtisku zákonným zástupcům, a vystavením dokumentu na webových stránkách.

 


V Novém Hrozenkově
Dne 19. 8. 2019                                                                                                   


Mgr. Lucie Kopecká
ředitelka MŠ