Ochrana a zdraví dětí


Do MŠ chodí děti pouze zdravé.

V MŠ se dětem nepodávají léky (na doléčení).

Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí, jsou příznaky nemoci.

Dítě do MŠ není přijímáno, pokud bude mít zdravotní omezení (sádra, ortéza, po chirurgickém zákroku).

Pokud se u dítěte objeví průjmové onemocnění, je povinností rodičů ohlásit tento stav MŠ, přinést potvrzení od lékaře nebo telefonickým sdělením lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.

Pokud se u dítěte objeví onemocnění, které lékař určí jako infekční, je nutné, aby tuto skutečnost rodiče nahlásili MŠ, která bude informovat ostatní rodiče, aby se předešlo šíření nemoci.

MŠ nemá možnost organizačně zajistit izolaci dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z MŠ.

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakékoli skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, která se udála i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz, aj.).

Při výskytu přenosného onemocnění v MŠ (vši dětské), jsou informováni zákonní zástupci dítěte. Je povinností rodičů, nikoli MŠ, kontrolovat a zbavit hlavu vší.

Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě a venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují pobyt venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují, nevycházejí s dětmi ven.