JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ DĚTÍ, UMÍSTĚNÝCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

 

K právům zákonného zástupce dítěte umístěného v mateřské škole náleží především právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy jejich (a pouze jejich) dítěte, dále právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání a výchovy dítěte, a také právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy.

Česká školní inspekce Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně 17/20 V praxi však dochází k nedorozumění v důsledku nadměrně volného výkladu těchto práv, k nimž bývá přičítáno i právo rozhodovat o tom, která učitelka může dítě učit, nebo o tom, do kolika hodin má být mateřská škola denně v provozu nebo jakým způsobem by měla ředitelka mateřské školy zajišťovat realizaci jejich práva na informace. K povinnostem zákonných zástupců nezletilých dětí umístěných v mateřské škole náleží v souladu se školským zákonem zejména zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, a omluvit nepřítomnost dítěte ve škole podle podmínek stanovených školním řádem. Jsou-li ředitelkou mateřské školy vyzváni, jsou povinni se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte, a dále je jejich povinností informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, jeho zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání a výchovy, i o jiných údajích a skutečnostech podstatných z hlediska vzdělávání, výchovy nebo bezpečnosti dítěte.

Ředitelka školy je povinna respektovat právní předpisy, a na základě jejich ustanovení a v jejich rámci zpracovat podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ve školním řádu, který vydává a zveřejňuje na přístupném místě ve škole, a také o jeho vydání a obsahu informuje zákonné zástupce dětí. V jeho obsahu se nemohou objevit povinnosti rodičů nad rámec vymezený zákony, např. odpovědnost rodiče za činy dítěte v mateřské škole s povinností uhradit škodu vzniklou v době, kdy dohled zajišťovala mateřská škola. Je proto v zájmu zákonných zástupců, aby se seznámili s tak významným dokumentem školy, jehož respektování ze strany školy i rodičů vytváří optimální platformu pro vzájemnou žádoucí spolupráci ve prospěch prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy a rodiny.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, § 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád, § 34 Organizace předškolního vzdělávání. Dítě chodí do MŠ čisté, upravené, nasnídané, s obuví s pevnou patou (nedoporučujeme střevíčky, kroksy, protože v případě úrazu nedostanete peníze z pojistky). Rodiče informují o alergiích vzniklých v průběhu roku, neprodleně zdůvodňují nepřítomnost dítěte, přivádějí dítě do MŠ nejpozději do 8.30, vyzvedávají dítě včas, předávají dítě přímo učitelce, vyzvedávají si dítě od učitelky (v případě, že tak neučiní a stane se úraz, není za něj zodpovědná ani učitelka, ani MŠ), odhlašují obědy v pondělí na celý den nejpozději do 7.00, v ostatní dny den předem nejpozději do 13.00, vyzvedávají si obědy mezi 11.00-11.30 (pozdější výdej nepovoluje Krajská hygienická stanice), první den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd v MŠ, další dny tak činit nelze.